Ny sökning
BI1315

Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna

Insikt om lantbruksgrödornas produktionsbiologi är en grund för att kunna sätta in korrekta åtgärder så att uppsatta kvantitets- och kvalitetsmål för produktionen uppnås. Med detta som utgångspunkt behandlas åtgärder mot skadegörare på lantbruksgrödor. Med kunskap om skadegörarnas ekologi och biologi som bas utvecklas bekämpningsstrategier mot skadegörare som innefattar förebyggande åtgärder, direkta åtgärder och prognosmodeller för skadegörarnas utveckling och bekämpning. Lantbruksgrödorna och skadegörarna studeras genom fältövningar och övningar med mikroskop. Odlingsmaterialets resistensegenskaper har stor betydelse för skadegörarnas utveckling.Växtförädlingens möjligheter att förändra odlingsmaterialet mottaglighet för skadegörare behandlas därför i kursen.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för BI1315

Läsåret 2022/2023

Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna (BI1315-40038)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna (BI1315-40083)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna (BI1315-40132)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna (BI1315-40040)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna (BI1315-40142)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Preliminär kurslitteraturlista till kurs BI1315 Växtodlingens styrmedel och juridik för de areella näringarna

Växtodlingsdelen

Obligatorisk litteratur

Böcker

Fogelfors, H. (red). (2015). Vår mat- Odling av åker- och trädgårdsgrödor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-09280-5.

Jakobsson, C. (ed). (2012). Sustainable Agriculture. Uppsala: The Baltic University Programme. ISBN: 978-91-86189-10-5. Tillgänglig på Canvas.

Jordbruksverket 2019. Att förebygga växtskyddsproblem – en viktig del i ett integrerat växtskydd. https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr487.html

Lehrman, A. (2014). Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling. Uppsala, SLU. ISBN: 978-91-637-5758-7. Tillgänglig på Canvas.

Nilsson, U. (huvudred). Kärnestam, E. red., Sandskär, B. red. medförfattare: Rämert, B., Rännbäck, L.-M., Kärnestam, E., Liljeroth, E., Svensson, S. A., Sandskär, B., Åhman, G., Hultberg, M. m.fl.** (2014) **Växtskyddets grunder. Tillgänglig på Canvas.

Artiklar

Alexandersson, E., Keinänen, M., Chawade, A., & Himanen, K. (2018). Nordic research infrastructures for plant phenotyping. Agriculture and Food Science, 27(1), 7–16. https://doi.org/10.23986/afsci.68870. Tillgänglig på Canvas

Benbelkacem, A., Khaldoun, A. & Djenadi, C. (2016). The History of Wheat Breeding in Sweden, 1–20. Tillgänglig på Canvas.

Chawade, A., Armoniené, R., Berg, G., Brazauskas, G., Frostgård, G., Geleta, M., … Weih, M. (2018). A transnational and holistic breeding approach is needed for sustainable wheat production in the Baltic Sea region. Physiologia Plantarum. https://doi.org/10.1111/ppl.12726. Tillgänglig på Canvas.

Elmquist & Arvidsson (2014). Höstvete mot nya höjder. Rapport från Jordbearbetningen, nr 129. Tillgänglig på Canvas.

Gertsson, B., Börjesdotter, D., Olesen, A. (2010). Från jord till bord – kedjan startar hos Lantmännen SW Seed. Ur Sveriges utsädesförenings tidskrifter, 1-2 2010, s. 21-25. Tillgänglig på Canvas.

Greenwood, F. (2015). HOW TO MAKE MAPS WITH DRONES. In DRONES AND AERIAL OBSERVATION: New Technologies for Property Rights, Human Rights, and Global Development (pp. 35–47). Retrieved from http://drones.newamerica.org/primer/. Tillgänglig på Canvas.

Henriksson, P. (2002) Växtförädling och bioteknik. Bioteknik Centrum. Online [www.bioteknikcentrum.com/undervisningsmaterial] Tillgänglig på Canvas.

Kakaes, K. (2015). WHAT DRONES CAN DO AND HOW THEY CAN DO IT. In DRONES AND AERIAL OBSERVATION: New Technologies for Property Rights, Human Rights, and Global Development (pp. 9–17). Retrieved from http://drones.newamerica.org/primer/. Tillgänglig på Canvas.

Persson, G. (1997). Förädling av vårkorn i Sverige från förr till nu. Ur: Olsson, G. (1997). Den svenska växtförädlingens historia: Jordbruksväxternas utveckling sedan 1880-talet. KSLA. Tillgänglig på Canvas.

Wiik, L. (2010). Winter wheat health management.* Sveriges utsädesförenings tidskrift, 2010,1-2, s. 40-44.* **Tillgänglig på Canvas.

Stirling, C och Dodgeson, G. (red) (2010). *Managing weeds in arable rotations – a guide. *HGCA, Warwickshire, UK. Tillgänglig på Canvas.

Kompendium

Växtskyddskompendium, SLU, Institutionen för Biossystem och teknologi, Tillgänglig på Canvas.

Övriga läromedel

Powerpoints och vid föreläsningarna utdelat material ingår också i kurslitteraturen

Referenslitteratur

Nielsen G.C. & Jensen J.P. (2022). Markens sygdomme og skadedyr. Forlaget Damgaard. ISBN: 978-87-994890-2-2. Bra bok, nyligen reviderad, om man vill bli rådgivare eller har ett stort intresse för skadegörare och växtsjukdomar. http://forlagetdamgaard.dk/shop/markens-sygdomme-og-215p.html.

Jordbruksverket. (2021) *Odlingsvägledning integrerat växtskydd; havre, höstraps, höstråg, **höstvete, potatis, sockerbetor, vårkorn, vårvete, åkerböna. *https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/odling/trycksaker-8/vaxtodling-2/skadegorare/index.html

Jordbruksverket. Riktlinjer för gödsling & kalkning 2023.

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 - Jordbruksverket

Jordbruksverket. Bekämpningsrekommendationer svampar & insekter 2022, finns på länken trots fel årtal.

Bekämpningsrekommendationer, svampar och insekter 2021 - Jordbruksverk (jordbruksverket.se)

Jordbruksverket. Kemisk ogräsbekämpning 2022.

Kemisk ogräsbekämpning 2022 - Jordbruksverket

Jordbruksverket. Mekanisk ogräsbekämpning

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo1111.html

Juridikdelen

Obligatorisk litteratur

Böcker

Agell, A., Malmström, Å., Ramberg, C. och Sigeman, T., Civilrätt, Liber, senaste upplaga (ca 350 sidor, en del extensivt)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1315 Anmälningskod: SLU-40141 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%