Ny sökning
BI1320

Bin, biodling och pollinering

Information från kursledaren

Welcome to the Bee Course

Bees, Apiculture and Pollination. BI1320

The first day of the course will be on Monday May 2nd. The course will be a combination of online lectures and IRL activities. The Zoom platform will be used for streamed lectures and exercises will be on campus in Uppsala.

During the course we will use the canvas platform for all communication. There you will find zoom links for the lectures, instructions for the project work, the schedule, grading criteria, literature, pre-recorded lectures and films, slides from lectures, and you will use the platform to handle in your assignments (project work). If you intend to participate in the course I recommend that you self-register in Ladok. If you have problems with that we can fix that on the first day.

If you have questions? Just send an email to either the course leader Barbara (Barbara.locke@slu.se) or the course administrators Maria Viketoft (Maria.Viketoft@slu.se) or Ida Kollberg (Ida.Kollberg@slu.se)

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1320-40149 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1320

Läsåret 2020/2021

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40135)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40049)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Bin, biodling och pollinering (BI1320-40063)

2019-05-03 - 2019-06-09

Kursplan

BI1320 Bin, biodling och pollinering, 7,5 Hp

Bees, Apiculture and Pollination

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande biologi, 30 hp.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om humlors och solitära bins taxonomi, biologi och ekologiska roll samt grundläggande kunskaper om honungsbin och biodling.Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- använda nycklar för artbestämning av insekter

- bestämma solitärbin till släkte samt vanliga humlor till art

- översiktligt redogöra för betydelsen av insektsmedierad

pollinering

- översiktligt redogöra för de sociala insekternas ekologiska

betydelse och hur ett bisamhälle är organiserat

- beskriva släktskap mellan individer i bisamhällen och

redogöra för könsbestämningen

- utföra vanliga åtgärder i praktisk biodling

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar i praktisk biodling, exkursioner och projektarbeten.I kursen behandlas de pollinerande steklarnas utveckling, biologi och ekologiska betydelse.

För de solitära bina läggs vikt vid artkunskap och biologi, för honungsbiet läggs vikt vid

biologi, ekonomisk betydelse samt praktisk skötsel.

Grundläggande pollinationsbiologi behandlas och knyter samman solitära och sociala bin.Ämnesområden som behandlas är:

- Binas utvecklingshistoria, biologi och taxonomi

- Uppkomsten av socialt beteende och begreppet superorganism

- Pollinationsbiologi

- Bisamhällets organisationsform med könsbestämning och reproduktion

- Hot mot pollinerande insekter

- Sjukdomar och parasiter i bisamhället

- Biodlingens betydelse och praktikObligatoriska moment på kursen är exkursioner, övningar och projektarbeten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända redovisningar av övningsuppgifter och projekt och deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Entomologi
Ersätter: BI1203

Betygskriterier

Grading criteria

BI1011 Bees, Apiculture and Pollination 7 HEC

Bin, biodling och pollinering

Course Objectives

After completing the course the student is expected to:

 • master the use of keys for species determination of insects
 • be able to determine solitary bees to family and common bumble bees to species
 • understand the importance of insect mediated pollination
 • be able to describe the ecological importance of social insects and the organization of honey bee colonies
 • be able to describe the genetic relationship between individuals in honey bee colonies and the sex determination system
 • know the most important honey bee diseases and parasites
 • be able to perform common measures related to beekeeping practices

Grades: 5 /4 /3 / U (5 = A; 4 = B; 3 = D; U = F – Fail

Grade

Interval %

Judgement

Description

5 (A)

80 – 100

Very good

The student can use insect keys and determine most solitary bees to family and all common bumble bees to species. The student fully understands most aspects of the importance of insect mediated pollination with well founded examples from ecology, horticulture and agriculture. The student can in detail describe how honey bee colonies are organized, the genetics of honey bees and how sex is determined. The student knows and can in detail describe the biology of major honey bee diseases. The student is well familiar with beekeeping practice, is able to describe a full year of apiculture and knows in detail the products produced in apiculture.

4 (B)

68 – 79

Good

The student can use insect keys and determine some solitary bees to family and most common bumble bees to species. The student understands most aspects of the importance of insect mediated pollination with examples from ecology, horticulture and agriculture. The student can describe most aspects of colony organization, the genetics of honey bees and how sex is determined. The student knows and can describe the basic biology of the major honey bee diseases. The student is familiar with beekeeping practice, is able to describe most aspects of a full year of apiculture and knows in some detail the products produced in apiculture.

3 (D)

58 - 67

Pass

The student can use insect keys and determine some solitary bees to family and some common bumble bees to species. The student understands some aspects of the importance of insect mediated pollination with examples from ecology, horticulture and agriculture. The student can describe the basic features of colony organization, some important aspects of honey bee genetics and understands the basis for sex determination. The student knows and can describe the basic biology of some honey bee diseases. The student knows the major beekeeping practice, is able to describe the most important features of apiculture and knows some of the products produced in apiculture.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1320 Anmälningskod: SLU-40149 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%