Ny sökning
BI1337

Mikrobiologi

Denna kurs ger dig grundläggande kunskap om mikroorganismernas fascinerande biologi samt en introduktion till deras tillämpningar. Kursen består av teoretiska moment och praktiska övningar som ger de mikrobiologiska färdigheter som krävs inom framtidens hållbara samhälle.Mikroorganismer (bakterier, arkéer, virus, jäst, mögel, protozoer och alger) finns överallt omkring oss. Utan mikroorganismer skulle inte djur och växter kunna överleva på vår planet. Samtidigt ställer mikroorganismer till det för oss.Vi kan bli sjuka och riskera att dö av infektioner. Antibiotikaresistens hos bakterier är ett växande problem samtidigt som mikroorganismerna är kanske vårt största hopp att upptäcka nya effektiva läkemedel. Mikroorganismer används i livsmedelsproduktion men våra livsmedel riskerar också att förskämmas eller t.o.m. förgiftas p.g.a. mikroorganismer. Mikroorganismernas förmåga att producera biogas och etanol nyttjas i omställningen till klimatvänliga drivmedel. I kursen diskuteras positiva och negativa miljöeffekter orsakade av mikroorganismer. Mikrobiologisk kunskap är därför ett oumbärligt verktyg för att kunna säkra vår hälsa, livsmedelsförsörjning och miljö i framtiden.Kursens teoretiska moment består av föreläsningar med gruppövningar där du får tillämpa dina kunskaper för att kritiskt utvärdera olika frågeställningar kring mikrobiologi. Under de praktiska momenten får du lära dig grunderna i att identifiera och karaktärisera olika typer av mikroorganismer.

Information från kursledaren

Samtliga teoretiska moment (föreläsningar, gruppövningar och seminarier) att hållas i rum C216 på markplan i Biocentrum (karta). Laborationer kommer äga rum i ett av Biocentrums biologiska övningslaboratorier (BÖL) i korridor B på markplan, vilket är direkt till höger när man kommer in genom huvudingången till Biocentrum.

Huvudingången till Biocentrum finns på byggnadens östra sida och är olåst fram till kl 17 på vardagar. Närmaste busshållplats är Campus Ultuna. Lämpliga bussförbindelser går att hitta via ULs hemsida.

Kursens upprop kommer att ske måndagen den 2a maj kl. 10:15 i rum C216 i Biocentrum. Var god kontakta kursledaren så snart som möjligt om ni inte kan delta på uppropet.


Ändring i schemat! (2022-04-10)

Examinationen för modulen "Samspelet mellan mikroorganismerna och människan" har flyttats till den 2a juni kl 13 till 17. Den tillhörande frågestunden med föreläsarna kommer att hållas eftermiddagen den 1a juni fr.o.m. kl 13 i rum C216. Schemafilen har uppdaterats med dessa ändringar.


Riktat pedagogiskt stöd för icke-SLU studenter

Viktig information för studenter från andra universitet som läser denna kurs: om ni har behov av riktat pedagogiskt stöd så behöver ni kontakta SLUs studieservice så snart som möjligt. Detta gäller även om ni redan har ett tidigare beslut om riktat pedagogiskt stöd från ert hemuniversitet.


Obligatoriska moment

1. För godkänd kurs behöver alla studenter ge en muntlig presentation om en tilldelad mikroorganism. Presentationerna är schemalagda till den 17e maj. Studenter som inte kan närvara den 17e maj ska kontakta kursledaren för schemaläggning av ett alternativt datum.

2. För godkänd kurs behöver alla studenter närvara vid åtminstone fyra av åtta laborationstillfällen (2a, 3e, 4e, 5e, 6e, 9e, 23e och 24e maj). Vid konstaterad covid-19 infektion kan ytterligare frånvaro accepteras. Vid frånvaro från enskilda laborativa moment kommer studenter att tilldelas teoretiska ersättningsuppgifter. Observera att egen laboratorierock krävs för tillträde till övningslaboratorierna.


Covid-19

Just nu verkar spridningen av covid-19 avta i samhället men vi kommer ändå att försöka bedriva så pass smittsäker undervisning som möjligt. Luftrenare kommer att vara installerade i föreläsningsrum och kurslabb för minimera nivån av eventuella virusaerosoler. Studenter som tillhör en riskgrupp (eller som bor tillsammans med någon som tillhör en riskgrupp) rekommenderas att även bära andningsskydd av standard FFP2, FFP3 eller N95.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1337-40090 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1337

Läsåret 2020/2021

Mikrobiologi (BI1337-40121)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Mikrobiologi (BI1337-40032)

2020-05-01 - 2020-06-07

Kursplan

BI1337 Mikrobiologi, 7,5 Hp

Microbiology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Samspelet mellan mikroorganismerna och människan 1,5 0302
Laborationer 2,5 0303
Mikroorganismernas biologi 3,5 0301

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 7,5 hp biokemi eller 7,5 hp cellbiologi.

Mål

Kursen skall ge en förståelse för hur mikroorganismer, främst bakterier och svampar, är uppbyggda, förökar sig samt samspelar med den omgivande miljön. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i mikrobiologi.Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

- beskriva den prokaryota cellens struktur och funktion

- redogöra för svampars speciella cellstruktur, samt genetik och fysiologi

- redogöra för hur en mikroorganism isoleras och karakteriseras för identifiering

- översiktligt kunna redogöra för klassificering av bakterier och svampar

- redogöra för den mikrobiella bakgrunden till samhällsproblemen runt användandet av antibiotika

- använda och översiktligt redogöra för grundläggande mikrobiologiska laboratorietekniker

Innehåll

Huvuddelen av kursen utgörs av mikrobiologi med tyngdpunkt på bakterier och svampar men även protozoer och alger behandlas. Kursen ger också grundläggande kunskaper i olika mikroorganismers metabolism. En viktig del av kursen utgörs av laborativa övningar.Vid föreläsningar och obligatoriska laborationer behandlas följande avsnitt:

- metoder för att isolera och studera mikroorganismer

- bakteriers cellstruktur, fysiologi, energimetabolism, basal genetik och tillväxt

- svampars cellstruktur, fysiologi, genetik, metabolism och tillväxt

- bakterier och svampars systematik och taxonomi

- översikt av egenskaper och funktioner hos alger och protozoer

- metoder för avdödning och desinfektion av mikroorganismer

- antimikrobiella substanser och resistensutveckling

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga deltentamina, godkänt deltagande i laborationer med muntliga och skriftliga redovisningar. Godkänd närvaro vid obligatoriska kursmoment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurserna Mikrobiologi 7,5 hp och Mikrobiologi och immunförsvar 10 hp kan på grund av överlappningar inte tillsammans ingå i examen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Mikrobiologi
Ersätter: BI1031

Betygskriterier

Betygskriterierna har fastställts av examinator Tomas Linder.

Kurs BI1337 består av två teoretiska moduler (Modul I:“Mikroorganismernas biologi”, 3,5 hp; Modul II: “Samspelet mellan mikroorganismer och människan”, 1,5 hp) samt en laborativ modul (2,5 hp).


Modul I kommer att examineras i form av skriftlig tentamen med följande betygsättning:

 • För betyg 3 krävs att man uppnått ca 55 % av möjliga poäng.
 • För betyg 4 krävs att man uppnått ca 70 % av möjliga poäng.
 • För betyg 5 krävs att man uppnått ca 85 % av möjliga poäng.
5 Studenten kan redogöra i detalj för mikroorganismernas biologi med avseende på cellulär struktur, fysiologi, metabolism, genetik, systematik och ekologi.
4 Studenten kan redogöra för grunderna inom mikroorganismernas biologi med fördjupning inom några av områdena cellulär struktur, fysiologi, metabolism, genetik, systematik och ekologi.
3 Studenten kan redogöra för grunderna inom mikroorganismernas biologi med avseende på cellulär struktur, fysiologi, metabolism, genetik, systematik och ekologi.

Slutbetyget för modul I reflekterar således detaljnivån på studentens kunskap inom mikroorganismernas biologi enligt betygskriterierna i tabellen nedan.


Modul II kommer att examineras i form av en övervakad digital essäuppgift där både (1) detaljnivån på studentens kunskap om de olika sätt som mikroorganismer påverkar samhället både positivt och negativt, och (2) studentens förmåga att särskilja relevanta fakta inom ämnet och kunna sammanfatta dessa för en given frågeställning.

5 Studenten kan (1) redogöra i hög detalj om mikroorganismernas samspel med människan samt (2) ge en utförlig sammanfattning på de olika sätt som mikroorganismer påverkar samhället för en given frågeställning.
4 Studenten kan (1) redogöra i mer detalj om mikroorganismernas samspel med människan samt (2) ge flera relevanta exempel på de olika sätt som mikroorganismer påverkar samhället för en given frågeställning.
3 Studenten kan (1) redogöra för grunderna om mikroorganismernas samspel med människan samt (2) ge de mest uppenbara exempel på de olika sätt som mikroorganismer påverkar samhället för en given frågeställning.

Den laborativa modulen (2,5 hp) kommer att examineras i form av två kortare skriftliga inlämningsuppgifter (betygskala U/G) samt en något mer detaljerad labbrapport (betygskala U/3/4/5). Labbrapporten utgör 100 % av betyget för den laborativa modulen och kommer att bedömas enligt följande kriterier:

1. Ämneskunskap (betygskala U/3/4/5). Här bedöms den kunskap studenten uppvisar i ämnet mikrobiologi. För betyg över 3 krävs det att studenten demonstrerar kunskap utöver vad som tagits upp inom laborationens skriftliga instruktioner samt under kursens föreläsningar.

2. Analytisk förmåga och kritiskt tänkande (betygskala U/3/4/5). Här bedöms studentens förmåga att tolka era egna resultat, dra slutsatser samt tillämpa dessa slutsatser för att formulera nya frågor och hypoteser.

3. Stil och struktur (betygskala U/3/4/5). Här bedöms studentens förmåga uttrycka sig på ett strukturerat och korrekt akademiskt sätt. Detta innebär t.ex. att använda en formell och opersonlig ton, tydlig och logisk argumentation, rätt användning av tempusformerna preteritum (dåtid) och presens (nutid), undvikande av vaga påståenden, undvikande av talspråk, undvikande av upprepningar eller annan onödig text samt att rätt text finns på rätt plats i rapporten.

4. Användning av källmaterial (betygskala U/3/4/5). Här bedöms studentens förmåga att både använda och referera till lämpliga och relevanta källor. För betyg över 3 krävs det att studenter använder relevanta och lämpliga referenser utöver de som anges i laborationens skriftliga beskrivning, att merparten av faktuella påståenden i studentens text är underbyggda med lämpliga och relevanta citat samt att referenslistan följer ett konsekvent format.

5. Språk och presentation (betygskala U/G). Här bedöms studentens förmåga att kommunicera tydligt i skrift och med hjälp av figurer.

Samtliga kriterier måste vara godkända för att rapporten som helhet ska vara godkänd. Slutbetyget för rapporten motsvarar det aritmetiska medelvärdet för de fyra första kriterierna med avrundning. För sammanvägt betyg 4 krävs alltså åtminstone två 4or och två 3or alternativt en 5a och tre 3or. För sammanvägt betyg 5 krävs åtminstone två 5or och två 4or.


Slutbetyget för hela kursen motsvarar det viktade aritmetiska medelvärdet för modulernas individuella betyg.

Litteraturlista

 1. Prescott's Microbiology (11e upplagan) Författare: Joanne Willey, Kathleen Sandman, Dorothy Wood ISBN: 9781260570021 Kommentar: Kursboken ska huvudsakligen fungera som stöd för studenter inom kursen i mikrobiologi – men det kommer oundvikligen finnas information i föreläsningsmaterialet som inte tas upp i kursboken och vice versa. Dessutom kommer detaljnivån för vissa områden inom ämnet mikrobiologi att skilja sig åt mellan föreläsningsmaterialet och kursboken. Använd därför föreläsningsmaterialet som den primära källan för information (det är den kunskap som vi sedan kommer att examinera) medan kursboken kan vara till hjälp för att förstå olika koncept inom mikrobiologi med hjälp av andra infallsvinklar och ytterligare exempel utöver de som används inom föreläsningarna.
 2. Microbiology Författare: Nina Parker, Mark Schneegurt, Anh-Hue Thi Tu, Philip Lister, Brian M. Forster ISBN: 9781947172234 [Microbiology] (https://openstax.org/details/books/microbiology) Kommentar: Denna bok är ett möjligt alternativ till "Prescott's Microbiology". Boken är helt gratis att läsa och ladda ner i pdf-format och har tagits fram av den ideella föreningen OpenStax vid Rice University i USA i samarbete med American Society for Microbiology. Boken håller hög kvalité men är dock inte lika heltäckande som “Prescott's Microbiology".
 3. Prokaryotic Metabolism and Physiology (2a upplagan) Författare: Byung Hong Kim, Geoffrey Michael Gadd ISBN: 9781316761625 [Prokaryotic Metabolism and Physiology (2a upplagan)] (https://www.cambridge.org/core/books/prokaryotic-metabolism-and-physiology/3E0312CDE25D0960D38C3A9A242D0036) Kommentar: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
 4. Principles of Molecular Virology (6e upplagan) Författare: Alan J. Cann ISBN: 9780128019467 [Principles of Molecular Virology (6e upplagan)] (https://www.sciencedirect.com/book/9780128019467/principles-of-molecular-virology) Kommentar: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
 5. Processes in Microbial Ecology Författare: David L. Kirchman ISBN: 9780198789406 [Processes in Microbial Ecology] (https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198789406.001.0001/oso-9780198789406) Kommentar: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
 6. Environmental Microbiology (3e upplagan) Författare: Ian L. Pepper, Charles P. Gerba, Terry J. Gentry ISBN: 9780123946263 [Environmental Microbiology (3e upplagan)] (https://www.sciencedirect.com/book/9780123946263/environmental-microbiology) Kommentar: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
 7. The Fungi (3e upplagan) Författare: Sarah C. Watkinson, Lynne Boddy, Nicholas P. Money ISBN: 9780123820341 [The Fungi (3e upplagan)] (https://www.sciencedirect.com/book/9780123820341/the-fungi) Kommentar: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1337 Anmälningskod: SLU-40090 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%