Ny sökning
BI1337

Mikrobiologi

Denna kurs ger dig grundläggande kunskap om mikroorganismernas fascinerande biologi samt en introduktion till deras tillämpningar. Kursen består av teoretiska moment och praktiska övningar som ger de mikrobiologiska färdigheter som krävs inom framtidens hållbara samhälle.

Mikroorganismer (bakterier, arkéer, virus, jäst, mögel, protozoer och alger) finns överallt omkring oss. Utan mikroorganismer skulle inte djur och växter kunna överleva på vår planet. Samtidigt ställer mikroorganismer till det för oss.

Vi kan bli sjuka och riskera att dö av infektioner. Antibiotikaresistens hos bakterier är ett växande problem samtidigt som mikroorganismerna är kanske vårt största hopp att upptäcka nya effektiva läkemedel. Mikroorganismer används i livsmedelsproduktion men våra livsmedel riskerar också att förskämmas eller t.o.m. förgiftas p.g.a. mikroorganismer. Mikroorganismernas förmåga att producera biogas och etanol nyttjas i omställningen till klimatvänliga drivmedel. I kursen diskuteras positiva och negativa miljöeffekter orsakade av mikroorganismer. Mikrobiologisk kunskap är därför ett oumbärligt verktyg för att kunna säkra vår hälsa, livsmedelsförsörjning och miljö i framtiden.

Kursens teoretiska moment består av föreläsningar med gruppövningar där du får tillämpa dina kunskaper för att kritiskt utvärdera olika frågeställningar kring mikrobiologi. Under de praktiska momenten får du lära dig grunderna i att identifiera och karaktärisera olika typer av mikroorganismer.

Andra kursvärderingar för BI1337

Läsåret 2020/2021

Mikrobiologi (BI1337-40121) 2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Mikrobiologi (BI1337-40032) 2020-05-01 - 2020-06-07

BI1337 Mikrobiologi, 7,5 Hp

Microbiology

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mikroorganismernas biologi 3,50 1002
Samspelet mellan mikroorganismerna och människan 1,50 1003
Laborationer 2,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 7,5 hp biokemi eller 7,5 hp cellbiologi.

Mål

Kursen skall ge en förståelse för hur mikroorganismer, främst bakterier och svampar, är uppbyggda, förökar sig samt samspelar med den omgivande miljön. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i mikrobiologi.

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:
- beskriva den prokaryota cellens struktur och funktion
- redogöra för svampars speciella cellstruktur, samt genetik och fysiologi
- redogöra för hur en mikroorganism isoleras och karakteriseras för identifiering
- översiktligt kunna redogöra för klassificering av bakterier och svampar
- redogöra för den mikrobiella bakgrunden till samhällsproblemen runt användandet av antibiotika
- använda och översiktligt redogöra för grundläggande mikrobiologiska laboratorietekniker

Innehåll

Huvuddelen av kursen utgörs av mikrobiologi med tyngdpunkt på bakterier och svampar men även protozoer och alger behandlas. Kursen ger också grundläggande kunskaper i olika mikroorganismers metabolism. En viktig del av kursen utgörs av laborativa övningar.

Vid föreläsningar och obligatoriska laborationer behandlas följande avsnitt:
- metoder för att isolera och studera mikroorganismer
- bakteriers cellstruktur, fysiologi, energimetabolism, basal genetik och tillväxt
- svampars cellstruktur, fysiologi, genetik, metabolism och tillväxt
- bakterier och svampars systematik och taxonomi
- översikt av egenskaper och funktioner hos alger och protozoer
- metoder för avdödning och desinfektion av mikroorganismer
- antimikrobiella substanser och resistensutveckling

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga deltentamina, godkänt deltagande i laborationer med muntliga och skriftliga redovisningar. Godkänd närvaro vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurserna Mikrobiologi 7,5 hp och Mikrobiologi och immunförsvar 10 hp kan på grund av överlappningar inte tillsammans ingå i examen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: BI1031
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Prescott's Microbiology (11e upplagan)
Författare: Joanne Willey, Kathleen Sandman, Dorothy Wood
ISBN: 9781260570021
Kommentar: Kursboken ska huvudsakligen fungera som stöd för studenter inom kursen i mikrobiologi – men det kommer oundvikligen finnas information i föreläsningsmaterialet som inte tas upp i kursboken och vice versa. Dessutom kommer detaljnivån för vissa områden inom ämnet mikrobiologi att skilja sig åt mellan föreläsningsmaterialet och kursboken. Använd därför föreläsningsmaterialet som den primära källan för information (det är den kunskap som vi sedan kommer att examinera) medan kursboken kan vara till hjälp för att förstå olika koncept inom mikrobiologi med hjälp av andra infallsvinklar och ytterligare exempel utöver de som används inom föreläsningarna.
2) Microbiology
Författare: Nina Parker, Mark Schneegurt, Anh-Hue Thi Tu, Philip Lister, Brian M. Forster
ISBN: 9781947172234
Kommentar: Denna bok är ett möjligt alternativ till "Prescott's Microbiology". Boken är helt gratis att läsa och ladda ner i pdf-format och har tagits fram av den ideella föreningen OpenStax vid Rice University i USA i samarbete med American Society for Microbiology. Boken håller hög kvalité men är dock inte lika heltäckande som “Prescott's Microbiology".
3) Principles of Molecular Virology (6e upplagan)
Författare: Alan J. Cann
ISBN: 9780128019467
Kommentar: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
4) Processes in Microbial Ecology
Författare: David L. Kirchman
ISBN: 9780198789406
Kommentar: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
5) Environmental Microbiology (3e upplagan)
Författare: Ian L. Pepper, Charles P. Gerba, Terry J. Gentry
ISBN: 9780123946263
Kommentar: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
6) The Fungi (3e upplagan)
Författare: Sarah C. Watkinson, Lynne Boddy, Nicholas P. Money
ISBN: 9780123820341
Kommentar: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1337 Anmälningskod: SLU-40090 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%