Ny sökning
BI1360

Energisystemens biogeokemiska förutsättningar

Kursen ger dig som läser civilingenjörsprogrammet i energisystem kunskap om biogeokemiska förutsättningar och begränsningar för de viktigaste energisystemen inom Sverige och internationellt. Teori varvas med diskussioner, projektarbete och praktiska moment så som exkursion, studiebesök och övningar.
Biogeokemiska förhållanden och processer sätter gränser för var, när och hur olika energisystem kan nyttjas på ett hållbart sätt. Under kursens gång presenteras teori inom meteorologi, geologi och biologi som behövs för att förstår relevanta ämnesflöden och processer som påverkar förutsättningarna för olika energisystem. Vi diskuterar dagsaktuella målkonflikter kopplade till förutsättningar för olika energisystem, så som nyttjande av jordbruksmark för bioenergiproduktion, där det finns konkurrerande användningsområden för marken. Andra aktuella frågeställningar är hur man kan utnyttja biokemisk energiomvandling på ett hållbart sätt inom t.e.x. vätgas-, etanol- och biogasproduktion. I kursen diskuteras också hur de biogeokemiska förutsättningarna ständigt förändras i takt med att vi nyttjar energisystemen bl.a. genom förändrad tillgång på råvaror och pågående klimatförändringar.

Andra kursvärderingar för BI1360

Läsåret 2021/2022

Energisystemens biogeokemiska förutsättningar (BI1360-10162) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Energisystemens biogeokemiska förutsättningar (BI1360-10243) 2020-08-31 - 2021-01-17

BI1360 Energisystemens biogeokemiska förutsättningar, 10,0 Hp

Natural resources for energy systems in a biogeochemical perspective

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Biologi Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Deltantamen 1. Sol, Vind... och Markens... 4,00 1002
Deltentamen 2. Bioenergi och biokemisk... 3,00 1003
Obligatoriskt grupparbete 1,00 1004
Obligatoriska kursmoment 2,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Gymnasiekunskaper motsvarande Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9) alternativt Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper kring de geologiska, meteorologiska, och biologiska förutsättningarna och begränsningar för de viktigaste energisystemen både i globalt och lokalt perspektiv. Kunskaperna om dessa naturgivna förutsättningar behövs som underlag för andra kurser på programmet, men också när de färdiga civilingenjörerna skall utveckla, utforma och använda olika energisystem på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-beskriva de naturliga förutsättningarna för de primära energikällorna – solenergi och geotermisk energin – och hur dessa i olika former driver de biotiska och abiotiska energisystemen,
- muntligt och skriftligt redogöra för hur olika grundläggande biogeokemiska förhållanden och processer påverkar förutsättningarna för olika energikällor,
- diskutera möjliga naturliga begränsningar för energisystem, som utgörs av tillgång på råvaror, klimatförändringar och ingrepp i biogeokemiska kretslopp i global och regional skala,
- reflektera över hur förutsättningarna för energisystemen förändras över tid då vi människor nyttjar dem,
- diskutera nyttjandet av olika energisystem ur ett etiskt perspektiv, samt
- arbeta i grupp och reflektera över hur grupparbetet fungerat.

Innehåll

Kursen belyser hur biogeokemiska processer påverkar och driver energisystemen, samt hur dessa energisystem kan användas på ett hållbart sätt. Kursen är indelad i 4 avsnitt:

Avsnitt om "Sol, vind och vatten" behandlar:
- Meteorologiska faktorer som styr de globala och regionala förutsättningar för sol, vind och vattenkraft
- Globala sötvattenförekomster för användning inom energisystemen

Avsnitt om "Markens energi och råvaror" behandlar:
- Biologiska och geologiska processer som leder till upplagringen av bunden solenergi i form av olja, naturgas, stenkol, brunkol och torv
- Hydrologiska och geologiska förutsättningar för geoenergi och geotermisk energi i globalt och regionalt perspektiv
- Nationella och globala tillgångar av metaller för användning inom energisystemen

Avsnitt om "Bioenergi och biokemisk energi" behandlar:
- Faktorer som styr global och regionala produktionsförutsättningar för biobränslen från jord- och skogsbruk.
- Förutsättningar för mikrobiell biokemisk energiomvandling inom t.ex. vätgas-, etanol- och biogasproduktion

Avsnitt om "Framtidens biogeokemiska förutsättningar" behandlar:
- Hur länger räcker de ändliga resurserna?
- Klimatförändringars påverkan på förutsättningar för energisystemen
- Etiska överväganden inför framtidens energiförsörjning och ingenjörens ansvar i detta.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:
- Aktivt deltagande i obligatoriska kursmoment,
- Godkända skriftliga tentamina,
- Godkänd skriftlig och muntlig presentation av grupparbeten
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö
Medansvariga:
Institutionen för ekologi
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: B!1323
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Markvetenskap
Kurskod: BI1360 Anmälningskod: SLU-10091 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 33%