Ny sökning
BI1361

Urbanekologi och växtkännedom

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om växternas förutsättningar, utmaningar, och vilken roll de spelar för upprätthållande av biologisk mångfald och leverans av olika ekosystemtjänster i urbana miljöer. Vidare ger kursen en fördjupad förståelse för de ekologiska konsekvenserna som urbanisering och förtätning av urbana miljöer medför och hur man kan mildra sådana effekter och därmed bidra till ett hållbarare samhälle.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för BI1361

Läsåret 2022/2023

Urbanekologi och växtkännedom (BI1361-10033)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Urbanekologi och växtkännedom (BI1361-10126)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Urbanekologi och växtkännedom (BI1361-10192)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1361 Urbanekologi och växtkännedom, 7,5 Hp

Urban ecology and plant knowledge

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtkännedom 3,0 0102
Urban ekologi 4,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp inom ämnet landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper om växternas förutsättningar, utmaningar, och vilken roll de spelar för upprätthållande av biologisk mångfald och leverans av olika ekosystemtjänster i urbana miljöer. Vidare ska studenten få en fördjupad förståelse för de ekologiska konsekvenserna som urbanisering och förtätning av urbana miljöer medför och hur man kan mildra sådana effekter och därmed bidra till ett hållbarare samhälle.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- identifiera ett urval av lignoser under olika växtbetingelser och livsfaser, samt identifiera ett antal annueller

- relatera växters utveckling till olika påverkansfaktorer

- identifiera biotiska och abiotiska skador på växter

- redogöra för grundläggande ekologiska begrep och deras betydelse för växter i urbana miljöer

- redogöra för olika typer av ekosystemtjänster

- identifiera likheter och skillnader i miljöförhållanden mellan naturliga och urbana miljöer och hur sådana skillnader påverkar växter och deras funktionella betydelse i urbana jämfört med naturliga miljöer.

- redogöra för hur och under vilka förutsättningar växter i urbana miljöer bidrar till upprätthållande av biologisk mångfald och leverans av ekosystemtjänster.Färdighet och förmåga

- kombinera utplanteringsväxter för en mindre plantering med fokus på upplevelseaspekter

- relatera samband i naturliga ståndorter till utvecklingen i anlagda planteringar

- föreslå lämpliga åtgärder vid biotiska och abiotiska skador på växter

- föreslå åtgärder som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urbana miljöerVärderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över hur landskapsingenjörer kan arbeta för att stärka den biologiska mångfalden i staden

- diskutera hur landskapsingenjörer i olika roller kan hantera frågor som rör ekosystemtjänster, klimatförändringar, resurshushållning och människors behov av utemiljöer.

Innehåll

Under föreläsningar, exkursioner, genom litteraturstudier och i övningar, både individuella och i grupp, får studenten bredda och fördjupa sin kunskap om växterna i urbana miljöer samt öka sin förståelse för vilka ekosystemtjänster växter kan bidra med och hur växter i urbana miljöer kan bidra till upprätthållande av biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande.

I fält studeras växter under olika livsfaser och i olika sammanhang för att fördjupa kunskapen om hur växten påverkas av sin livsmiljö och utmaningarna i staden, hur växten reagerar på detta och hur växter och vegetation kan påverka miljön.

Genom föreläsningar, diskussioner och exkursioner/studiebesök ges studenten kunskap om vilken betydelse naturliga och av mänskan skapade miljöer har för leverans av olika ekosystemtjänster och upprätthållande av biologisk mångfald. Studenten ges kunskap om betydelsen av förlust av naturliga habitat och problematiken rörande främmande arter.Utplanteringsväxter är ett upplevelsemässigt viktigt inslag i urbana miljöer och genom föreläsningar och exkursioner ges studenten kunskap om denna växtgrupp. Kunskapen tillämpas sedan genom att i grupp utarbeta ett växtförslag för en mindre plantering.Genom föreläsningar, exkursioner och enskilt arbete ges studenten kunskap och kännedom om målkonflikter och lösningar gällande urbanisering och bevarande respektive skapande av grön infrastruktur

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och tentamen, samt deltagande vid obligatoriska exkursioner och seminarium.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

-Delar av kursen kan ges på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi

Litteraturlista

Urbanekologi

Biologisk mångfald i urbana miljöer - förutsättningar, fördelar och förvaltning.

Anna S. Persson, Henrik G. Smith.

CEC Syntes Nr 02. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. ISBN 978-91-981577-2-7

https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/urban_biodiversitet_final_20140515.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: BI1361 Anmälningskod: SLU-10304 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 50%