Ny sökning
BI1364

Växtskydd, grundkurs

Kursen ingår som obligatorisk del i Hortonomprogrammet och Trädgårdsingenjörsprogrammen.

Andra kursvärderingar för BI1364

Läsåret 2021/2022

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10156) 2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10151) 2020-08-31 - 2020-09-29

BI1364 Växtskydd, grundkurs, 7,5 Hp

Plant Protection, Basic Course

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,00 1002
Övningar 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om växtskydd inom trädgårdsproduktion och gröna miljöer.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för växtskyddets roll i trädgårdsproduktion och i gröna miljöer
- redogöra översiktligt för systematik, biologi och morfologi inom viktiga grupper av skadegörare och nyttoorganismer i trädgårdskulturer
- ha grundläggande kunskap om integrerat växtskydd och olika bekämpningsåtgärder i trädgårdskulturer
- redogöra översiktligt för regler, hälso- och miljöeffekter inom växtskyddsområdet.

Innehåll

Kursinnehållet omfattar leddjur (insekter, spindeldjur), nematoder, svampar, algsvampar, bakterier och virus i trädgårdskulturer med utgångspunkt från:
- organismernas biologi och morfologi
- växtskadegörarnas systematik
- biotiska och abiotiska skadesymptom
- smittkällor och infektionsförlopp
- översiktligt om kulturåtgärder, odlingshygien, certifiering och friskt plantmaterial
- biologiska och kemiska bekämpningsstrategier
- grundläggande integrerat växtskydd
- introduktion till främmande invasiva arter
- myndigheter, lagstiftning och regler inom växtskyddsområdet
- översiktligt om miljöeffekter samt hälsorisker vid exponering för växtskyddsmedel.

Schemalagda laborationer, parkvandringar, temadagar och studiebesök har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen. För godkänd kurs fordras deltagande i obligatoriska moment samt godkänd examination.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter i trädgårdsingenjör: odling- och trädgårdsingenjör: design-kandidatprogram läser kursen tillsammans.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0925, BI1148, BI1238
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hortonomprogrammet Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Trädgårdsingenjörsprogrammet – design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1364 Anmälningskod: SLU-10346 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%