Ny sökning
BI1368

Mikrobiell hortikultur

Kursvärderingen är avslutad

BI1368-30152 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

BI1368 Mikrobiell hortikultur, 15,0 Hp

Microbial Horticulture

Kursplan fastställd

2019-11-13

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp naturvetenskap samt Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper och förståelse för mikrobiologi inom hortikulturen i dess bredaste bemärkelse där teori, laborationer och industriella applikationer kombineras.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- använda terminologin kopplad till hortikulturella värdenätverk och mikrobiologi
- beskriva och utvärdera förekomst och betydelse av samt potential för mikroorganismer i hortikulturella värdenätverk och produkter samt kunna förutse konsekvenser och presentera sina slutsatser på ett vetenskapligt och kritiskt reflekterande sätt
- förutsäga och identifiera mikrobiella risker samt beskriva metoder för att lösa mikrobiella problem och processer i hortikulturella värdenätverk
- utvärdera och diskutera laboratorieresultat med hjälp av olika tekniker och kunna översätta dessa i praktiken.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner och praktiska övningar.
Kursen täcker mikrobiologiska aspekter på hortikulturell produktion, produkter, förädling och logistik.
Följande ingår:
- Mikroorganismer i relation till hortikulturella produktionssystem och produkter, med särskilt hänsyn till
- Jord, odlingssubstrat, växtmaterial och svampar
- Växtetablering
- Kulturskötsel
- Skörd och lagring
- Processning och vidareförädling
- Packning och logistik
- Konsumenternas krav på och kvalitet hos hortikulturella produkter från ett mikrobiologiskt perspektiv (lagar och regler)
- Mikrobiologiska lösningar för hållbar produktion och levande miljö
- Beskrivning, analys och utvärdering av mikroorganismer, mikrobiologiska samhällsstrukturer och processer i hortikulturella produktionskedjor, produkter och hortikulturella livsmiljöer
- Mikrobiologiskt baserade strategier för hållbar hortikultur
- Riskeliminering, riskanalys och riskvärdering

Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkända skriftliga och muntliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Mikrobiologi
Ersätter: BI1310

Score

Learning goal 1

Learning goal 2

Learning goal 3

Learning goal 4

5

Analyze microbes' potential in horticultural value networks and products and to present the conclusions in a scientific and critically reflecting way

In a critical and analyzing way suggest methods to resolve microbial problems and processes in horticultural value networks

Critically audit and analyze laboratory results and present these in written form in a scientific way

4

Use and understand the terminology linked to horticultural value networks and microbiology

Survey the occurrence and importance of microorganisms in horticultural value networks a and horticultural produce and to be able to foresee the consequences of this in during primary production and postharvest handling, distribution and consumption

Foresee and identify microbial risks and describe methods to resolve microbial problems and processes in horticultural value networks

Survey and discuss laboratory results using different techniques and translate them to applications.

3

Use terminology related to horticultural value networks and microbiology

Describe the occurrence of microorganisms in horticultural value networks and produce

Identify microbial risks in horticultural value networks

Conduct laboratory work and present the obtained results

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master´s Programme Hortonomprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1368 Anmälningskod: SLU-30152 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%