Ny sökning
BI1373

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

Vill du lära dig mer om hur arter i ett ekosystem påverkas och möjliga orsaker som kan förändra villkoren för de vilda djuren; som klimatförändringar, föroreningar och förlust av livsmiljöer? Under den här distanskursen går vi igenom hur miljöförändringar påverkar vilda djur, och vilka ekosystemtjänster som tillhandahålls av vilda djur. Vi diskuterar också konflikterna som kan uppstå mellan vilda djur och mänskliga intressen. Vi går genom vad en konflikt mellan vilt och människa är, samt hur mycket vår bakgrund och våra värderingar spelar in i våra relationer till och samspel med vilda djur. Aktuell kunskap kan hjälpa oss att bättre förstå hur vilda djur påverkas av föränderliga förutsättningar, hur konflikter mellan vilda djur och människa kan uppstå och hur vi kan hantera dessa på bästa sätt. Exempel på aktuella konflikter mellan människa och vilda djur tas upp och kopplas till senaste forskningen bland annat inom områdena betestryck, viltolyckor och sjukdomar som sprids mellan vilda djur och människor.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1373

Läsåret 2021/2022

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar (BI1373-30096)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar (BI1373-30285)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan

BI1373 De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar, 7,5 Hp

Wildlife Ecology in a Changing World - Challenges

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen ger en översiktlig bild av hur förändringar i de vilda djurens livsmiljö påverkar det ekologiska samspelet. Förändringar inkluderar bland annat ändrat klimat, föroreningar och habitatförlust.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Redogöra för hur miljöförändringar påverkar viltpopulationer och artsamhällen.

- Redogöra för de ekosystemtjänster som tillhandahålls av vilda djur.

- Diskutera konflikter som kan uppstå mellan vilda djur och mänskliga intressen.

Innehåll

Kursen ger en övergripande bild av hur vilda djur påverkas av klimatförändringar, ändrad markanvändning, föroreningar. Begreppet ekosystemtjänster introduceras och värdet av de ekosystemtjänster som tillhandahålls av vilda djur diskuteras. Kursen tar också upp vilka konflikter, t ex viltskador på skog och jordbruksmark, trafikskador och sjukdomar, som kan uppkomma mellan människor och vilda djur samt hur människors olika bakgrund och värderingar påverkar hur de relaterar och interagerar med vilda djur. Hot mot viltpopulationer och bevarandeåtgärder beskrivs och diskuteras tillsammans med frågor om hållbart nyttjande av viltet som naturresurs. I kursen ingår obligatoriska moment i form av exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av eget arbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med två träffar under terminen. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1373 Anmälningskod: SLU-30191 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%