Ny sökning
BI1376

Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-03-16 och 2021-04-06

BI1376 Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld, 7,5 Hp

Microbiomes – an introduction to the fascinating world of microorganisms

Kursplan fastställd

2019-12-18

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen "Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld" syftar till att ge kunskap om, och förståelse för, mikrobiom, inklusive mikroorganismers mångfald och dynamik i olika miljöer och ekosystem, så väl som tillämpningar som använder mikroorganismer för en hållbar användning av naturresurser. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Redogöra för och resonera kring allmänna principer för mikrobiella livstrategier.
-Vara bekant med att använda mikroskop för att studera mikrorganismer och hur molekylära metoder användas för att studera mikroorganismer och mikrobiom.
- Beskriv artmångfald och funktioner hos mikroorganismer, förklara deras förekomst i olika miljöer, deras anpassningar och dynamik, baserat på teori och en grundläggande förståelse av den relativa betydelsen av miljö- och biotiska faktorer.
-Ge exempel på giftiga ämnen producerade av mikroorganismer, deras påverkan och resonera kring varför de produceras (ex. antibiotika/antibiotika resistens)
-Exemplifiera, och resonera kring, hur mikroorganismer kan användas, till exempel inom bioteknikindustrin, för livsmedelsproduktion och för miljötekniska ändamål.
-Exemplifiera, och resonera kring, hur vi kan använda mikroorganismer för att uppnå hållbar användning av naturresurser

Innehåll

Kursen behandlar bakterier, svampar, arkeer och i viss mån även virus, protister och mikroskopiska alger. Kursens ämnen sträcker sig från mikroorganismernas struktur och funktioner; deras betydelse för hälsa och sjukdomar hos människor, djur och växter, deras förekomster och roller i ekosystem, biotekniska tillämpningar för produktion av t.ex. läkemedel och livsmedel med hjälp av mikroorganismer, till hur mikroorganismer kan användas för att behandla förorenat vatten eller mark, hantera avfall, producera energi och deras betydelse för hållbar användning av naturresurser.

Kursen ges som distanskurs.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, grupp- och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformerna kommer varieras under kursen, examination kan komma att ske genom muntliga och skriftliga prov, inlämningsuppgifter och projektarbete. Detta kan ske antingen vid kursens slut eller under kursens gång. Inlämnat projektarbete redovisas skriftligt och i seminarieform.

Laborationer, grupp- och projektarbeten samt seminarier är obligatoriska
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursens generella undervisningsspråk är svenska men enskilda föreläsningar eller laborationer kan komma att ges på engelska
Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart 25%. I kursen ingår obligatoriska träffar i Uppsala.

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Mikrobiologi

Betygskriterier

Kursen har en fyr-gradig betygsskala; 5/4/3/U

För godkänd kurs krävs

 • Godkänd hemtentamen (fodras 60%) och modul quiz (godkänt/icke godkänt).
 • Godkänt eget arbete (skriftligt)
 • Godkänt grupparbete (skriftligt och seminarium)
 • Fullgjorda kursträffar.

Det slutgiltiga betyget på kursen baseras på en sammantagen bedömning av studentens uppnåda resultat i förhållande till samtliga lärandemål.

Meddela kursledningen i god tid om du av någon anledning är förhindrad från att delta i obligatoriska kursmoment eller blir förhindrad från att lämna in obligatoriska uppgifter i tid. Om det finns särskilda skäl kan kompletterande uppgifter ersätta obligatoriska moment.

Outcome 1: Redogöra för och resonera kring allmänna principer för mikrobiella livstrategier.

5

 • Studenten kan klassificera mikroorganismers levnadssätt baserat på en beskrivning av dess karaktärer. Studenten kan även formulera hypoteser kring mikrobiella processer och vart de kan förekomma baserat på olika miljövariabler.

4

 • Studenten kan identifiera och särskilja olika typer av livsstrategier hos mikroorganismer, och beskriva hur en organisms livsstrategi gör den lämplig eller olämplig för en viss miljö.

3

 • Studenten kan identifiera och skilja på olika mikrobiella livsstrategier och ger exempel på miljöer där olika livsstrategier återfinns

Outcome 2: Beskriv artmångfald och funktioner hos mikroorganismer, förklara deras förekomst i olika miljöer, deras anpassningar och dynamik, baserat på teori och en grundläggande förståelse av den relativa betydelsen av miljö- och biotiska faktorer.

5

 • Studenten kan föra ett utvecklat resonemang kring de grundläggande evolutionära processer som driver diversifiering, och stödja sitt resonemang med tydliga exempel.

4

 • Studenten visar en mer detaljerad kunskap om artens mångfald och funktionell mångfald, och kan förklara hur olika anpassningar hjälper organismer att bestå i sin optimala miljö. Förståelse av mer abstrakta begrepp om drivkrafter för mikrobiell diversifiering är närvarande men möjligen ofullständig.

3

 • Studenten visar grundläggande kunskaper om mikrobiell mångfald, dvs skiljer mellan taxonomisk kontra funktionell mångfald, och kan översiktligt beskriva för betydelsen av miljö och biotiska faktorer.

Outcome 3: Ge exempel på giftiga ämnen producerade av mikroorganismer, deras påverkan och resonera kring varför de produceras (ex. antibiotika/antibiotika resistens)

4

 • Studenten visar en mer detaljerad förståelse av de grundläggande drivkrafterna för antibiotikaproduktion och resistens bland mikroorganismer, och ger tydliga och korrekta exempel.

3

 • Studenten kan exemplifiera identifiera några giftiga/toxiska eller antibiotiska föreningar som produceras av mikroorganismer och resonera kring varför de produceras.

Outcome 4: Exemplifiera, och resonera kring, hur mikroorganismer kan användas, till exempel inom bioteknikindustrin, för livsmedelsproduktion och för miljötekniska ändamål.

5

 • Förutom nedan, studenten kan spekulera om framtida möjliga användningar av mikrober, till exempel, lösa energiproblem, och ge tydliga exempel som stöder deras resonemang.

4

 • Studenten visar mer detaljerad kunskap om mikrobiella tillämpningar inom olika branscher, och kan förklara betydelsen av vissa mikrobiella biprodukter (dvs. jäsningsprodukter) i olika tillämpningar.

3

 • Studenten kan exemplifiera och översiktligt resonera kring viktiga tillämpningar av mikroorganismer inom bioteknik, livsmedelsproduktion eller miljöteknik.

Outcome 5: Exemplifiera, och resonera kring, hur vi kan använda mikroorganismer för att uppnå hållbar användning av naturresurser

5

 • Studenten kan ge specifika exempel på outforskade mikrobiella processer och resonera kring hur de kan användas i olika metoder inom jordbruk eller industri för att uppnå en hållbar användning av naturresurser.

4

 • Studenten kan diskutera positiva effekter av mikroorganismer i en given miljö, och spekulera om hur detta kan komma att användas i en hållbar användning av naturresurser

3

 • Studenten kan ge exempel på hur mikrober används i hållbar användning av naturresurser

Outcome 6*: Vara bekant med att använda olika lab-metoder för att studera mikrorganismer och hur molekylära metoder användas för att studera mikroorganismer och mikrobiom.

5

 • Studenten visar kunskap om teorier som ligger till grund för olika tekniker, och kan extrapolera om hur olika begränsningar i olika metoder kan övervinnas via mer avancerade tekniker.

4

 • Studenten utförde labövningar och visar en djupare förståelse för hur olika metoder fungerar, och deras styrka och begränsningar.

3

 • Studenten utför labövningar och slutför de tilldelade uppgifterna på ett godkänt sätt.

*Beroende på COVID situation ändras detta till deltagande i digitala kursdagar samma helg

1) Introduktion till Mikrobiologi – med inriktning mot naturveratare och farmaceuter
Författare: Karin Carlson, Claës Linder, Klas Flärdh, Stefan Bertilsson, Magnus Lundgren, Staffan Svärd
ISBN: 9789144118857
Kommentar: 332 Sidor. Grundkurslitteratur i mikrobiologi, på svenska. 530 kr, Akademibokhandeln m fl.
2) Microbiology
Författare: Nina Parker, Mark Schneegurt, Anh-Hue Thi Tu, Brian M. Forster, Philip Lister
ISBN: 9781947172234
Kommentar: 1275 sidor. Heltäckande kompendium i mikrobiologi, på engelska. Vi kommer att använder kapitel 1-10 som referens till kursföreläsninger – Open source, man få ladda ner gratis.
3) Global Soil Biodiversity Atlas
Författare: Orgiazzi et al. - European Commission
ISBN: 9789279481680
Kommentar: Kapitel 2 behandlar markmikrobiologi, relevant för ekologimodulen och projektarbetet. På engelska, gratis.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå Kurskod: BI1376 Anmälningskod: SLU-20163 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 25%