Ny sökning
BI1378

Skoglig naturvårdsbiologi

Information från kursledaren

Most welcome to the course in Forest Conservation Biology!

The course is a distance course, and will run at a 50% pace from January to June 2022.

There will be one mandatory physical meeting during the course. We will meet in Uppsala for two full days of excursions 21 - 22 April. Please book these dates in you calendar already now!

The course consist of both asynchronous and synchronous activities. Asynchronous activities are e.g. recorded lectures that you can follow when it suits you, and assignments that you can work on when it suit you but hand in before a given deadline. Synchronous activities are for example literature seminars, discussions and exercises, where you meet teachers and fellow students online at a specified time. . The synchrounous activities are always scheduled during the second half of each week, i.e.Thursdays, Fridays and every second Wednesday.

Please note that some of the synchonous activites are mandatory!

If you have any questions regarding the course, please do not hesitate to contact me.

I look forward to meeting you, online and in real life in April.

/Erik Öckinger

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1378-30027 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1378

Läsåret 2022/2023

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-30165)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-20115)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-30289)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1378 Skoglig naturvårdsbiologi, 15,0 Hp

Forest Conservation Biology

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Debatt och debattartikel 2,0 0102
Litteraturseminarium 3,0 0103
Exkursion 1,0 0104
Skriftlig examination 9,0 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp varav

- 60 hp biologi eller

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp landskapsarkitektur eller

- 60 hp lantbruksvetenskap

- 60 hp naturresurshushållning eller

- 60 hp skogs- och träteknik

samt

Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper inom bevarandebiologi (naturvårdsbiologi) med fokus på dess tillämpning i skogslandskap. Studenterna ges möjlighet att fördjupa sin ämneskunskap och utveckla förmåga att arbeta självständigt samt bättre förstå hur ämneskunskapen kan användas av avnämare. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förklara viktiga teorier och begrepp inom ekologi som används i bevarandebiologi och deras tillämpning i skoglig naturvård;

- Definiera biologisk mångfald och jämföra olika sätt att mäta biologisk mångfald i skogsekosystem;

- Beskriva naturliga förhållanden och processer i svenska skogar, hur mänskliga störningar (såsom skogsbruk, klimatförändringar och förändrad markanvändning) påverkar den biologiska mångfalden (för närvarande, i dåtid och i framtiden) och föreslå lämpliga metoder för bevarande och restaurering av biologisk mångfald;

- Beskriva och jämföra olika naturvårdsåtgärder som utförs i svenska skogslandskap;

- Diskutera hur bevarande av biodiversitet kan vara i konflikt med eller i linje med andra samhällsmål;

- Tillägna sig, kritiskt analysera och diskutera vetenskaplig litteratur inom bevarandebiologi.

Innehåll

Kursen behandlar ämnet bevarandebiologi (naturvårdsbiologi) med fokus på dess tillämpning i skogslandskap. Undervisningen består av en blandning av självstudier och olika undervisningsaktiviteter: föreläsningar, litteraturseminarier, projekt, exkusioner och övningar.Kursen består av flera delar: Naturliga och mänskliga störningsregimer, Skogens biologiska mångfald och hur man mäter den, Naturvårdsåtgärder i skogen, Viktiga ekologiska begrepp i bevarandebiologin, Bevarandeåtgärder för enskilda arter, Globala förändringar, Naturvården i ett samhälleligt sammanhang samt Multifunktionella skogar och urban ekologi. Varje del består såväl av föreläsningar som minst en annan undervisningsform (t.ex. litteraturseminarier, projekt och övningar). Litteraturseminarier är viktiga för att fördjupa ämneskunskap och vetenskapligt tänkande.Kursen ges som distanskurs. Litteraturseminarier, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, exkursioner och skriftlig tentamen är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt deltagande i obligatoriska seminarier och exkursioner.• Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

The grade for the entire course is based on the grades on the debate, the excursion and the written exams (including the assignment in genetics) described below.

Debate and debate article, 2.0 credits

Scale: 5, 4, 3 or U (fail) (which is used for the grading of the course, but for the module only Pass or Fail is visible)

To pass this module the student needs to participate in the scheduled debate and write a debate article before the indicated deadline.

To get grade 3 requires:

- Active participation in oral debate.

- Article with 1-2 arguments with some support.

- Article with appropriate language and structure.

To get grade 4 requires:

- Everything required for grade 3.

- The article is delivered before the indicated deadline

- The article should have at least 3 arguments, which are highly relevant and well-supported.

- The article should be easy to read, which means that it is linguistically correct and well structured.

To get grade 5 requires:

- Everything required for grade 4.

- The article has throughout an argumentation that is clear and logical.

- The text is throughout well-written and concise.

Literature seminars, 3.0 credits

Scale: Pass or Fail

To pass this module the student needs to participate in the six scheduled online seminars. This means that the student (i) is prepared to discuss questions for each scientific paper, and (ii) presents scientific papers for the group members when responsible, according to the instructions for the seminars.

Excursion, 1.0 credits

Scale: 5, 4, 3, and U (fail) (which is used for the grading of the course, but for the module only Pass or Fail is visible).

To get grade 3 requires:

- Participate in the excursion 21-22 April

- Do all field work and answer all questions according to the instructions in the assignment called “Compare disturbance regime and conservation values”

To get grade 4 requires:

- Everything required for grade 3.

- The assignment is delivered before the indicated deadline.

- The answers to several of the questions reveals a broad and deep knowledge of the subject.

- The answers are easy to read, since they are linguistically correct and well-structured.

To get grade 5 requires:

- Everything required for grade 4.

- The answers to most of the questions reveals a broad and deep knowledge of the subject.

- The text shows an ability to connect the field observations with general knowledge about forest ecology.

- The text is throughout concise.

Written exam, 9.0 credits

Scale: 5, 4, 3, and U (fail)

The written exam consists of three parts: the written part of the assignment in Conservation genetics, and two take home exams.

The written report in the Conservation genetics assignment will be assessed as follows:

To get grade 3 requires: Shows comprehensive understanding of conservation genetics concepts

To get grade 4 requires: Shows comprehensive understanding and an ability to link together conservation genetics concepts in a logical way

To get grade 5 requires: Shows depth and breadth in understanding of conservation genetics concepts and an ability to link together conservation genetics concepts in a logical way

The written exam will test the ability regarding the following aspects:

- Describe nature conservation with respect to its societal context, explain its scientific foundations, and structurally discuss underlying ethical values; - Explain important theories and concepts in population biology, community ecology, ecosystem ecology, and landscape ecology and their application in forest-related nature conservation; - Define biodiversity and compare different ways to assess biodiversity in forest ecosystems; - Describe the natural conditions and processes in Swedish forests, how anthropogenic disturbance affect biodiversity, and propose appropriate conservation and restoration approaches; - Describe different types of conservation measures taken in Swedish forested landscapes - Explain the roles of actors in the forest sector regarding nature conservation and give examples on how their perspectives on nature conservation differ - Give examples on how ecological knowledge can be combined by knowledge in other disciplines to find solutions in nature conservation, for instance when handling conflicting goals in multifunctional forests.

To get grade 3 requires

- Basic abilities regarding all seven aspects described above. Basic abilities means that key terms can be explained and patterns described.

To get grade 4 requires

- Everything required for grade three.

- Everything required for all modules (debate article, excursion, written exam) have been sent in before the deadlines.

- For several of these aspects, the student shows a knowledge which especially is deeper, but also wider. This means that also processes behind the patterns can be explained and that the patterns can be described from different perspectives. Wider knowledge means that a larger number of terms can be explained and more patterns be described relevant for forest conservation biology.

- The student can make a reasonable choice about which knowledge that should be used in different practical examples.

To get grade 5 requires

- Everything required for grade four

- For almost all of these seven aspects, the student shows especially a deep, but also wide, knowledge. This means that also processes behind the patterns can be explained and that different perspectives on the same patterns can be compared. Wider knowledge means that a larger number of terms can be explained and more patterns be described relevant for forest conservation biology.

- The student can discuss which knowledge that should be used in different practical examples and the consequences of different choices.

Litteraturlista

1) Conservation Biology for all

**Författare: **Sodhi, N.S. & Ehrlich, P.R

ISBN: 978–0–19–955424–9

Kommentar: Freely available online at: https://conbio.org/publications/free-textbook/

2) Scientific papers available at Canvas at the start of the course

  1. test 2022-04-27

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Skogsbruk med många mål Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1378 Anmälningskod: SLU-30027 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 50%