Ny sökning
BI1387

Etologi och djurskydd

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap inom etologi och djurskydd.

Hej!

Imorgon tisdag är det äntligen dags för kursintroduktion, vi ses kl 11 i sal K som ligger i Undervisningshuset.

Glöm inte att registrera er på kursen, det är först då ni får tillgång till Canvas och all information ni behöver för kursen. Registrera er gör ni via studentwebben.

Vi kommer lägga upp ett uppdaterat schema här och i Canvas senare idag.

Ses imorgon!

//Lisa och Anette

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

BI1387 Etologi och djurskydd, 15,0 Hp

Ethology and animal welfare

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Etologi 10,00 1002
Djurskydd 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2, Biologi B

Mål

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap inom etologi och djurskydd.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- använda korrekt terminologi inom etologi, djurskydd, djurs välfärd och djuretik,
- redogöra för naturliga beteenden och beteendebehov hos olika typer av djur samt hur domesticeringen har påverkat dessa,
- redogöra för vanliga onormala beteenden samt de grundläggande orsakerna bakom,
- beskriva och diskutera sambandet mellan etologi och djurskydd och hur detta är kopplat till djurens välfärd inom olika typer av djurhållning,
- redogöra för olika grundläggande etologiska arbetsmetoder och deras fördelar och nackdelar,
- planera, genomföra och redovisa en mindre etologisk studie,
- redogöra för olika djuretiska argument utifrån kunskaper om etologi, djurskydd och djurs välfärd,
- beskriva den praktiska tillämpningen av svensk djurskyddslagstiftning samt utifrån vilka grunder man bedömer djurs välfärd,
- söka, granska samt muntligt och skriftligt redovisa vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom etologi, djurskydd, djurs välfärd och djuretik.

Innehåll

Kursen ger en inblick i etologiska grundbegrepp. Kursen innehåller delar om naturligt beteende och vikten av att ta hänsyn till beteendebehov hos olika typer av djur. Djurens välfärd i olika typer av djurhållning relateras till ämnena etologi och djurskydd. Ett projektarbete genomförs genom att studenten planerar och genomför en mindre etologisk studie, som sedan redovisas muntligt och skriftligt. Djurskyddets historik, djurvälfärd, djurvälfärdsbedömning och djuretik samt djurskyddslagstiftning ingår i kursen. I kursen tränas försöksplanering, datainsamling och databearbetning inom ämnet etologi. Förutom föreläsningar ingår bland annat basgruppsarbete enligt problembaserat lärande (PBL), projektarbeten och seminarier.
Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och basgruppsmöten. Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning, etik och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa moment kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: Ersätter delvis HV0109

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Moment

Lärandemål 1

-använda korrekt terminologi inom etologi, djurskydd, djurs välfärd och djuretik,

Enligt lärandemål

Hemtentamen

Basgruppsarbete

Projektarbete

Seminarier

Lärandemål 2

-redogöra för naturliga beteenden och beteendebehov hos olika typer av djur samt hur domesticeringen har påverkat dessa,

Enligt lärandemål

Studenten definierar beteendebehov och vad som skiljer dem från andra naturliga beteenden.

Studenten kan tydligt redogöra för hur man kan bedöma vad som är ett beteendebehov i olika situationer.

Basgruppsarbete

Hemtentamen

Seminarier

Lärandemål 3

- redogöra för vanliga onormala beteenden samt de grundläggande orsakerna bakom,

Enligt lärandemål

Studenten diskuterar fördelar och nackdelar med att använda utförandet av olika onormala beteenden vid bedömning av djurs välfärd.

Basgruppsarbete

Seminarier

Lärandemål 4

-beskriva och diskutera sambandet mellan etologi och djurskydd och hur detta är kopplat till djurens välfärd inom olika typer av djurhållning,

Enligt lärandemål

Basgruppsarbete

Seminarier

Lärandemål 5

- redogöra för olika grundläggande etologiska arbetsmetoder och deras fördelar och nackdelar,

Enligt lärandemål

Projektarbete

Lärandemål 6

- planera, genomföra och redovisa en mindre etologisk studie,

Enligt lärandemål

Projektarbete

Lärandemål 7

- redogöra för olika djuretiska argument utifrån kunskaper om etologi, djurskydd och djurs välfärd,

Enligt lärandemål

Övningar

Lärandemål 8
- beskriva den praktiska tillämpningen av svensk djurskyddslagstiftning samt utifrån vilka grunder man bedömer djurs välfärd,

Enligt lärandemål

Studenten identifierar styrkor och svagheter, utifrån djurens välfärd, i svensk djurskyddslagstiftning.

Studenten föreslår ändringar i djurskyddslagstiftningen som förbättrar djurens välfärd. Studenten kan även identifiera styrkor och svagheter i olika typer av bedömning av djurs välfärd.

Hemtentamen

Quiz

Lärandemål 9
- söka, granska samt muntligt och skriftligt redovisa vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom etologi, djurskydd, djurs välfärd och djuretik.

Enligt lärandemål

Studenten bedömer olika källor kritiskt.

Studenten drar väl underbyggda slutsatser baserat på en sammanställning av olika källor.

Hemtentamen

Basgruppsarbete

Projektarbete

Seminarier

1) The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition.
Författare: Per Jensen
ISBN: 9781786391650
Kommentar: Obligatorisk kursbok
2) Animal Welfare, 3nd Edition
Författare: Appleby, Olsson & Galindo
ISBN: 9781786390202
Kommentar: OBS! Ej obligatorisk litteratur, utan rekommenderad om djurskydd/djurvälfärd är vad en tänkt rikta in sig på även längre fram i utbildningen.
3) Djurskyddslagstiftning
Kommentar: Djurskyddslag, djurskyddsförordning och vissa föreskrifter kommer användas i kursen. Ska ej köpas utan ligger öppet på länken ovan.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1387 Anmälningskod: SLU-20004 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%