Ny sökning
BI1387

Etologi och djurskydd

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap inom etologi och djurskydd.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1387

Läsåret 2021/2022

Etologi och djurskydd (BI1387-20004)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan

BI1387 Etologi och djurskydd, 15,0 Hp

Ethology and animal welfare

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Etologi 10,0 0102
Djurskydd 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2, Biologi B

Mål

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap inom etologi och djurskydd.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- använda korrekt terminologi inom etologi, djurskydd, djurs välfärd och djuretik,

- redogöra för naturliga beteenden och beteendebehov hos olika typer av djur samt hur domesticeringen har påverkat dessa,

- redogöra för vanliga onormala beteenden samt de grundläggande orsakerna bakom,

- beskriva och diskutera sambandet mellan etologi och djurskydd och hur detta är kopplat till djurens välfärd inom olika typer av djurhållning,

- redogöra för olika grundläggande etologiska arbetsmetoder och deras fördelar och nackdelar,

- planera, genomföra och redovisa en mindre etologisk studie,

- redogöra för olika djuretiska argument utifrån kunskaper om etologi, djurskydd och djurs välfärd,

- beskriva den praktiska tillämpningen av svensk djurskyddslagstiftning samt utifrån vilka grunder man bedömer djurs välfärd,

- söka, granska samt muntligt och skriftligt redovisa vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom etologi, djurskydd, djurs välfärd och djuretik.

Innehåll

Kursen ger en inblick i etologiska grundbegrepp. Kursen innehåller delar om naturligt beteende och vikten av att ta hänsyn till beteendebehov hos olika typer av djur. Djurens välfärd i olika typer av djurhållning relateras till ämnena etologi och djurskydd. Ett projektarbete genomförs genom att studenten planerar och genomför en mindre etologisk studie, som sedan redovisas muntligt och skriftligt. Djurskyddets historik, djurvälfärd, djurvälfärdsbedömning och djuretik samt djurskyddslagstiftning ingår i kursen. I kursen tränas försöksplanering, datainsamling och databearbetning inom ämnet etologi. Förutom föreläsningar ingår bland annat basgruppsarbete enligt problembaserat lärande (PBL), projektarbeten och seminarier.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och basgruppsmöten. Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning, etik och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa moment kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: Ersätter delvis HV0109

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1387 Anmälningskod: SLU-20097 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%