Ny sökning
BI1393

Evolution och ekologi

Kursen behandlar grundläggande evolutionsteori, evolutionära begrepp, domesticering, organismernas anpassningar till sin miljö, ekologiska strukturer och processer på populations- och organismsamhällsnivå.

Information från kursledaren

Welcome to the course!

During the first week you'll get lots of information about the EoD programme and this course (and hopefully you will gain access to the course CANVAS homepage where you can find all the information you will need for the course). Our goal is to make you feel comfortable and welcome at SLU! Keep and eye on this for updates and the course schedule.

See you soon!

You'll start on Monday morning in the VHC building on SLU campus at 11:00 (in the room 'Audhumbla' which is next to the little cafe in the main building). The VHC building is the big round building that looks like a shopping mall.

On Tuesday Claes will introduce you to the EoD programme in the morning (in Aulan in Undervisningshuset), and then you'll get to meet me (Matt) after lunch when I will introduce this course to you in Sal K (in the same building as the morning's activities).

See you next week!

Matt

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1393-10169 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1393

Läsåret 2021/2022

Evolution och ekologi (BI1393-10062)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

BI1393 Evolution och ekologi, 15,0 Hp

Evolution and Ecology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Evolution 7,5 0102
Ekologi 7,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• Biologi 2 • Kemi 2

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till programmet och universitetsstudier. Vidare behandlas på grundläggande nivå ämnena evolution, ekologi och genetik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- översiktligt redogöra för sambandet mellan ekologi och evolutionära anpassningar hos vertebrater,

- använda sig av korrekt terminologi inom ämnena ekologi och evolution,

- redogöra för grundläggande genetik, organisation av arvsmassan, hur nedärvningsprocesser fungerar samt reglering av genuttryck,

- diskutera evolutionära, genetiska och ekologiska perspektiv på domesticeringsprocessen,

- översiktligt redogöra risker med invasiva arter och deras påverkan på ekosystemet,

- diskutera vikten av biologisk mångfald,

- diskutera ekologi och evolution i relation till de globala hållbarhetsmålen,

- hålla en grundläggande muntlig presentation inom evolutionsbiologiämnet,

- söka, granska och diskutera vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom evolutionsbiologi och ekologi, enskilt och i grupp, under handledning.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande evolutionsteori, evolutionära begrepp, domesticering, organismernas anpassningar till sin miljö, ekologiska strukturer och processer på populations- och organismsamhällsnivå. Kursen inkluderar även hållbarhetsaspekter och biodiversitet i relation till evolution och ekologi. Inom kursen kommer även etiska aspekter presenteras i relation till djur.

I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, basgruppsarbete enligt problembaserat lärande (PBL), presentationsövning, seminarier och projektarbete.

Inom kursen tränar studenter på följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, informationskompetens och problemlösning.

Obligatoriska moment består av övningar, seminarium, basgruppsarbeten och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För betyget godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig och muntlig examination samt godkänt deltagande i obligatoriska moment och godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: delvis HV0139 och HV0133

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

You will get all of your reading recommendations and necessary course literature once the course starts at the end of August, so you can relax :)

But in the meantime if you'd like to buy something interesting to read...

1) Domesticated
**Länk: **https://www.bokus.com/bok/9780393353037/domesticated/
**Författare: **Richard C Francis 
**ISBN: **9780393353037 
**Kommentar: **NOTE: that this course literature is NOT obligatory, but will provide additional information about the evolutionary and ecological histories of domestic animals that you will work with in the coming years. It is only available in English, but it is a fascinating and easy read. It is well worth the effort :)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1393 Anmälningskod: SLU-10169 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%