Ny sökning
BI1395

Postharvest - Biology and Technology

Kursen handlar om hur olika faktorer påverkar kvalitet av trädgårdsprodukter efter skörd. Hur man kan behålla kvalitet efter skörd, reducera förluster samt minska matsvinn i alla led är viktiga delar. Kursen ger fördjupad förståelse av fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdsprodukter, från skörd till konsumtion.

Welcome to the course Postharvest - Biology and Technology in spring 2022!

The course will start Monday January 17th with Introduction for new students:

INTRODUCTION ENGLISH COURSES (for new students)
Preliminary Orientation programme | Studentwebben (slu.se)

and on Tuesday 18th at 9.15 AM we will start the course with course introduction when we go through the organisation of the course, the course literature etc, and then we will kickoff the course! Please see schedule.

If you are admitted to the course, and have not yet registered, please do so, and then you will get access to the learning platform Canvas, where the main course information can be found. There you will also find information about the program Zoom, which we will use for the online lectures, seminars etc

For new students, please see:

Checklist for international students | Studentwebben (slu.se)

Best regards, Marie Olsson, course leader

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-04-06

Andra kursvärderingar för BI1395

Läsåret 2021/2022

Postharvest - Biology and Technology (BI1395-M3146) 2022-01-17 - 2022-03-23

BI1395 Postharvest - Biology and Technology, 15,0 Hp

Postharvest - Biology and Technology

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i biologi eller trädgårdsvetenskap.

Mål

Målet med kursen är att ge en biologisk och teknologisk grund för hur kvalitet hos trädgårdsprodukter skall kunna bibehållas efter skörd, samt kunskap om vilka faktorer som påverkar kvalitet efter skörd av trädgårdsprodukter och hur förluster kan reduceras. Kursen skall ge fördjupad förståelse av fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdsprodukter, från skörd till konsumtion.

Efter genomgången kurs skall studenten:
- visa fördjupad kunskap om biokemi, fysiologi och strukturer hos trädgårdsprodukter som har betydelse för efterskördshantering och lagring
- kunna diskutera olika kvalitetsnormer för trädgårdsprodukter, samt reglering kring dessa
- kunna redogöra för olika tekniker i samband med lagring och distribution, såsom olika kyltekniker, kontrollerad atmosfär, liksom ny teknikutveckling
- kunna redogöra för metoder för kvalitetsbedömning och sortering
- kunna bedöma hur genetisk bakgrund, olika omgivningsfaktorer före och efter skörd, förpackningstekniker, liksom hantering vid lagring och distribution inverkar på kvalitet och hållbarhet för trädgårdsprodukter
- visa kunskap i trädgårdsprodukters betydelse för human nutrition samt livsmedelssäkerhet
- kunna beskriva reglering i lagar, liksom frivilliga certifieringar, rörande livsmedelssäkerhet, spårbarhet och produktionssystem, och diskutera betydelsen av olika certifieringar
- ha kännedom om produktutvecklings- och innovationsprocessen för nya produkter.

Innehåll

Kursen behandlar följande avsnitt:
- Genetiska, fysiologiska och växtpatologiska faktorer, liksom odlingstekniker och andra omgivningsfaktorer, som påverkar hållbarhet och kvalitet.
- Faktorer som påverkar mognadsprocesser, samt mognadsindex för frukter. Gradering och sortering av trädgårdsprodukter. Sensorisk kvalitet – färg, form och smak.
-Åtgärder för att bibehålla kvalitet och reducera förluster efter skörd innefattande kylkedja, förpackningsmaterial, modifierad och kontrollerad atmosfär och lagringstekniker.
- Tekniker för bestämning och analys av råvarukvalitet och fruktmognad, samt kvalitet av processade livsmedel.
- Identifikation och beskrivning av olika patologiska och fysiologiska sjukdomar efter skörd, samt orsaker till dessa
- Nutritionell kvalitet och innehåll i frukt, bär och grönsaker som påverkar hälsa, samt faktorer som påverkar halter av dessa ämnen.
-Livsmedelssäkerhet för trädgårdsprodukter och regleringar inom och utanför EU.
- Matsvinn: åtgärder för att begränsa svinnet i alla led och möjliga alternativa användningsområden för biprodukter.
- Produktutveckling- och innovation som process

Kursen går på distans och är uppbyggd av webbaserade moduler samt valbara laborationstillfällen på campus Alnarp. Laborationer är valbara och kan ersättas med uppgifter. Schemalagda gästföreläsningar, seminarier, handledning och redovisningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av inlämningsuppgifter, laborationsrapporter (kan ersättas med uppgift) och skriftlig tentamen. För godkänd kurs fordras godkänt deltagande i obligatoriska moment samt godkänd examination.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0927, BI1235
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Postharvest An Introduction to the Physiology and Handling of Fruit and Vegetables 6th Edition, CABI Publishing
Författare: Ron Wills, John Golding,
ISBN: 9781786391483
Kommentar: This edition (6th) is published September 2016. The book is also available as an Ebook. Apart from this book, the course litterature will be articles, book chapters and other literature, available online. The complete list will be found on Canvas, the learning mangagement platform.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1395 Anmälningskod: SLU-30146 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%