Ny sökning
BI1406

Tillämpad växtbioteknologi

Information från kursledaren

Dear all,

You are warmly welcome to attend the course. The tentative time schedule for the course is already avaible on this website and some minor modifications may occur prior to the course start. The course room in Canvas will be open during the course period for all course related communications. It is thus important that you register to the course as soon as possible. You will then be automatically directed to the Canvas course room.

The course will be run on the campus (Alnarp).

You are welcome to contact me if you have any specific questions related to the course.

Best wishes,

Li-Hua Zhu

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för BI1406

Läsåret 2022/2023

Tillämpad växtbioteknologi (BI1406-M1138)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan

BI1406 Tillämpad växtbioteknologi, 15,0 Hp

Applied Plant Biotechnology

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 45 hp i biologi eller 45 hp i trädgårdsvetenskap eller 45 hp i teknologi, och engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- analysera faktorer som påverkar mikroförökning och självständigt genomföra vävnadsodling

- tillämpa olika metoder för genetisk transformation såsom genomeditering, och andra vanliga molekylära tekniker som används i växtmolekylärbiologi

- självständigt planera forskningsprojekt med bioteknologiska och molekylära metoder

Innehåll

Kursen innehåller:

- teori om vävnadsodling, särskilt in vitro skott- och rotkulturer, genetisk transformation, genomeditering, genkloning och andra molekylärbiologiska metoder,

- uppdatering av situationen med genetiskt modifierade grödor globalt

- etablering av nya in vitro kulturer, både meristem- och nodkultur och in vitro rotning, genetisk transformation med hjälp av Agrobacterium, isolering av DNA, PCR och analys av genuttryck med qRT-PCR

- fallstudier med fokus på särskilda problem relaterade till växtförädling såsom domestisering, rotbildning, resiliens och produktkvalitet för trädgårds- och jordbruksväxter.Schemalagda laborationer, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga och muntliga presentationer. För godkänd kurs krävs godkända obligatoriska moment, godkända skriftliga rapporter samt godkända muntliga presentationer.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0911, BI1061, BI1344

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1406 Anmälningskod: SLU-10138 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%