Ny sökning
BI1419

Träd och skogsekologi

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Kursplan

BI1419 Träd och skogsekologi, 15,0 Hp

Trees and Forest ecology

Ämnen

Biologi Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Floristik 3,0 0102
Praktiska moment ekologi och evolution 1,0 0103
Växtfysiologi laborationer och övningar 1,0 0104
Introduktion till Skogsskötsel 1,5 0105
Projektarbete 1,0 0106
Tentamen 7,5 0107

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

7.5 hp skogsbruksvetenskap på grundnivå alternativt 5 hp biologi och 5 hp geovetenskap på grundnivå.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att skapa förståelse för de biologiska förutsättningarna för skogens produktion av ekosystemtjänster.

De praktiska momenten under kursen syftar till att träna studenterna i artkännedom och skoglig datainsamling.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- använda grundläggande ekologiska och evolutionära termer samt redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom ekologi

- praktiskt tillämpa ekologiska och evolutionära principer och samband på aktuella frågor och problem kopplade till skogens produktion av råvaror och andra ekosystemtjänster

- redogöra för trädens utveckling, byggnad och livsprocesser, inklusive vedens bildning, struktur och funktion

- resonera kring trädets tillväxt och produktion med utgångspunkt från inre, fysiologiska, och yttre faktorer som växtlokalens betingelser, skötselåtgärder eller abiotiska och biotiska störningar

- identifiera och redogöra för ett urval av vanligt förekommande arter i svenska skogsekosystem

- samla in och analysera grundläggande skogliga mätdata från träd och bestånd

-redogöra för de vanligaste insamlingsteknikerna och databaserna för skogligt geografiskt data.

Innehåll

Det övergripande syftet är att skapa förståelse för de biologiska förutsättningarna för skogens produktion av råvaror och andra ekosystemtjänster.

Kursen ger fördjupad förståelse av ekologiska och evolutionära processer i skogsekosystem. Det innebär en genomgång av den teoretiska grunden för evolution, orsaker till genetisk variation samt centrala begrepp såsom naturlig selektion, fitness, artbildning och artbegreppet. Vidare behandlas ekologins grunder med betoning på biodiversitet och interaktioner mellan organismer i form av inom- och mellanartskonkurrens samt de processer som påverkar organismers utbredning och beteende. Ekologiska interaktioner och processer diskuteras även ur ett evolutionärt perspektiv. Grundläggande metoder och redskap för artbestämning, av framförallt, växter samt metoder för att bestämma skogsmarkens virkesproducerande förmåga kommer behandlas.

Kursen förmedlar kunskaper om de grundläggande principer som styr växtens liv och utveckling. Särskild vikt läggs vid de morfologiska, strukturella och fysiologiska anpassningar som gett träd möjlighet att etablera sig och växa i olika miljöer samt fysiologiska reaktioner på ståndortens miljö, skötselåtgärder och störningar så som torka, vind eller skadegörare. Konsekvensen av dessa anpassningar till miljö och skötselåtgärder för produktionen av råvaror och andra ekosystemtjänster kommer att diskuteras.

Genomförandet av kursen bygger på föreläsningar, övningar, exkursioner, studiebesök, självstudier av kurslitteratur. Under kursens gång kommer studenterna tränas i att söka, utvärdera och sammanställa naturvetenskaplig litteratur relevant för ett specifikt ämne eller problem kopplat till skogens produktion av skogsråvaror och andra ekosystemtjänster. De praktiska momenten under kursen syftar till att träna studenterna i artkännedom och skoglig datainsamling.Exkursioner, studiebesök och övningar är obligatoriska.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 12,5 hp Naturliga processer

- 2,5 hp Arbetsprocesser

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig eller muntlig examination, godkända övningar och inlämningsuppgifter. Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi

Medansvariga:

Institutionen för ekologi Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

“Biology: A global approach” är kursbok som ni förväntas skaffa er. Boken ”Svensk Flora” är rekommenderad för floristikdelen av kursen (29 Aug – 9 Sep), men det kommer finnas ett antal exemplar att låna. Boken "Träd och buskar i Sverige" finns att ladda ner gratis. Annat material kommer finnas tillgängligt på Canvas.

  • Campbell N., Urry L., Cain M., Wasserman, Minorsky P, Reece J, Orr R, 2020. Biology: A global approach, Global Edition. 12th edition. Pearson Editorial. 1512 pp.

ISBN: 9781292321637

  • Krok T., Almquist S., Jonsel L., Jonsell B., 2013. Svensk flora - Fanerogamer och kärlkryptogamer. 29th edition. Liber. 592 pp.

ISBN: 9789147100590

  • Ekholm G., Karlsson T., Werner E., 1991. Träd och buskar i Sverige: en fältflora. SBT-förlaget

https://svenskbotanik.se/product/vilda-och-forvildade-trad-och-buskar-i-sverige-en-faltflora/

ISBN: 91-971255-4-7

  • Högberg, H. 2020. Skogsuppskattning för skogsmästare. SLU Skogsmästarskolan. Kompendium som läggs ut som pdf på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: BI1419 Anmälningskod: SLU-10190 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%