Ny sökning
BI1426

Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark

Kursen skall ge grundläggande kunskap om växter och insekter, främst i mellansvenska ekosystem och om artsammansättningen i olika miljöer.

Kursplan

BI1426 Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark, 7,5 Hp

Floristics, entomology and field studies in arable land

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen har tre huvudsyften. För det första att lära sig känna igen vanliga växter och insekter i naturen. För det andra att få en översiktlig förståelse över hur kunskap om floristik och entomologi kan integreras i växtproduktionen och att ge studenterna möjlighet att följa grödors, ogräs och skadegörares utveckling och samspel under sommarsäsongen. Slutligen att ge kunskap om några av de företag och organisationer som omger lantbrukarens företag och som är potentiella arbetsgivare för studenterna.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Med hjälp av bestämningsnycklar identifiera vanliga växtarter i landskapet, utifrån deras utseende, växtsätt och miljö.

- Med hjälp av bestämningsnycklar identifiera vanliga insektsarter och insektsgrupper i landskapet, utifrån deras utseende, levnadssätt och miljö.

- Översiktligt beskriva växtodlingens förutsättningar i Sverige.

- Identifiera och beskriva några skördebegränsande faktorer hos vanliga jordbruksgrödor, som t.ex. angrepp av växtskadegörare och konkurrens från ogräs

- Diskutera skadegörares reglering i ett gröd- och odlingssystemperspektiv.

- Översiktligt beskriva hur växtodling är kopplad till företag och organisationer kring lantbruket och reflektera över olika yrkesroller kopplade till lantbrukets växtproduktion.

Innehåll

Floristik- och entomologiVid föreläsningar behandlas organismernas systematik, levnadssätt och anpassningar till omgivningen. Vid övningar tränas artbestämning med hjälp av litteratur. En betydande del av undervisningen äger rum i fält och ägnas åt artkunskap. Identifiering av insekter utifrån insamlat eller konserverat material ingår i kursen.

Fältstudier i åkermark

I detta kursavsnitt görs fältstudier för att studera grödors utveckling och vitalitet. Vid dessa besök diskuteras faktorer som påverkar grödor, åtgärder för att gynna grödorna, samt eventuella avvägningar lantbrukaren måste göra. Det görs också studiebesök hos företag och organisationer för att diskutera yrkesroller, verksamhetsidé och koppling till primärproduktionen. En studieresa är en central del men studiebesök och fältövningar görs även i Uppsala. Fältstudier, studiebesök och studieresan är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, aktivt deltagande på obligatoriska moment och godkända skriftliga och muntliga redovisningar, individuellt eller i grupp.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen ingår en studieresa och vissa kostnader för resa och logi tillkommer, information om detta ges via kurshemsidan.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1086, BI1319

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1426 Anmälningskod: SLU-50094 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%