Ny sökning
BI1427

Introduktionskurs - biologi och miljövetenskap

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1427

Läsåret 2022/2023

Introduktionskurs - biologi och miljövetenskap (BI1427-10338)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1427 Introduktionskurs - biologi och miljövetenskap, 7,5 Hp

Introductory course - biology and environmental sciences

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Nyttjande av naturresurser och dess konsekvenser 2,0 0102
Exkursioner och obligatoriska moment 2,5 0103
Uppsats – muntlig och skriftlig presentation 3,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet som omfattar Biologi 2 och Kemi 2.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen och en inblick i möjliga framtida yrkesutövning. Detta görs genom att ge en orientering i frågeställningar som rör biologiska och miljövetenskapliga aspekter på naturresursanvändning, samt en generell introduktion till universitetsstudier. Kursen lyfter fram frågeställningar kopplat till hur produktion och konsumtion av t.ex. mat, produkter och energi påverkar vår miljö i ett lokalt och globalt perspektiv. Kursen syftar också till att träna på vetenskapligt skrivande och muntlig presentation.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- Diskutera nyttjandet av olika naturresurser för att generera varor och tjänster, och konsekvenser av detta nyttjande ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

- Översiktligt beskriva hur vi i Sverige arbetar med natur och miljövård, t.ex. genom de svenska miljökvalitetsmålen

- Beskriva hur man i fält kan utvärdera naturvärden i olika miljöer

- Diskutera nyttjandet av olika naturresurser ur ett etiskt perspektiv

- Söka och kritiskt använda litteratur samt förmedla information i tal och skrift

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, seminarier och exkursioner, som behandlar:

- Nyttjandet av olika naturresurser för att producera t.ex. mat, energi och material, och konsekvenser av detta resursutnyttjande ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

- Exkursioner till naturmiljöer för att öka kunskapen om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige

- Hur det nationella miljö- och naturvårdsarbetet är upplagt genom t.ex. de svenska miljökvalitetsmålen

- Introduktion till etisk argumentation om hållbart nyttjande av naturresurser

- Allmän bibliotekskunskap och studieteknik

- Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik

- Muntlig och skriftlig presentation av eget projektarbete

- Studiebesök till arbetsplats för att ge inblick i möjliga framtida yrkesroll

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänt prov och seminarium som testar kunskaper kring avsnittet om "Nyttjande av naturresurser och dess konsekvenser"

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av uppsats

- Godkänt deltagande i exkursioner och andra obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen läses på halvfart parallellt med kursen MVxxxx Geologi and hydrologi 7,5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Medansvariga:

Institutionen för ekologi Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0844, MV0173, BI1254

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

I denna kurs kommer alla artiklar och annat material att laddas upp i canvas. Ibland används fria källor från internet, och då anges länkar till dessa på canvas.

Förutom dessa artiklar så kan det vara bra hjälpsamt att ha med sig någon flora under exkursionerna. Nedan hittar du några tips, men det finns många andra bra alternativ.

Kärlväxter
Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S. 2001. Svensk flora. 29 ed. Liber, Stockholm.
Stenberg, L. & Mossberg, B. 2018. Nordiska floran. Wahlström & Widstrand.
Dessa två floror kompletterar varandra.

Lavar
Moberg, R. & Hultengren, S. 2016. Lavar – en fältguide. Naturcentrum.

Mossor
Hallingbäck, T. 2016. Mossor – en fältguide. Naturcentrum.

Svamp
Alla nyutgivna böcker är bra. Ett bra komplement för svamp som inte är matsvamp är:
Ryman, S. 1992. Svampar – en fältguide.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: BI1427 Anmälningskod: SLU-10422 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 50%