Ny sökning
BI1452

Träd: struktur och funktion

Kursen börjar med att studenterna introduceras till ett brett spektrum av ämnen som är relevanta för att förstå hur träd kan odlas och användas i både skogsbruk och stadsmiljö. Den tar upp grundläggande begrepp och terminologi som beskriver trädens struktur, taxonomi och morfologi. Användningen av viktiga lövträd och barrträd för skogsbruket och landskapet i Skandinavien och norra Europa diskuteras. Kursen ger även grundläggande kunskaper i trädens anatomi och fysiologi, vilket inkluderar utveckling och tillväxt av olika organ och vävnader, kemiska energicykler, näringsupptag kopplade till markegenskaper, vattenförhållanden, mikrobiell symbios och effekter av miljöbelastning och skötselmetoder på trädens tillväxt. Metoder som är relevanta för hållbar planering och skötsel av träd i skogsområden i stadsmiljö och på landsbygden behandlas. Under kursens gång kommer även stor vikt att läggas vid skrivprocessen med syfte att stödja studenternas utveckling i professionell skrivförmåga. Dessutom får studenterna grundläggande kunskaper i statistik och biometri.Kursen innehåller föreläsningar, laborationer, utomhusövningar, demonstrationer, grupp- och individuella uppgifter (skriftliga och praktiska), diskussioner och seminarier. Studenter kommer också att delta i skrivlaboratorier och få individuell instruktion/feedback om skrivuppgifter för att utveckla skrivförmågan.


Grupparbete, muntliga och skriftliga presentationer och exkursioner är obligatoriska.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skog och landskap (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1452 Anmälningskod: SLU-10119 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%