Ny sökning
BI1453

Tillämpad populationsekologi

Ämnesmässigt innehåll


Kursen ger grundläggande förståelse för viktiga teoretiska begrepp inom populationsekologi inklusive genetik, struktur, demografi, dynamik och stabilitet. Kursen fokuserar på tillämpningar för att lösa problem i praktiken och fördjupade analyser av utvalda aspekter behandlas. Kursen behandlar uthållig skötsel av beskattade djurpopulationer, samt svårigheter med bevarande av sällsynta eller hotade arter med hänsyn till demografiska och genetiska aspekter. Metoder presenteras för att erhålla beslutsunderlag vid bevarande och skötsel av populationer (ex. bedömningar av demografisk struktur och populationsstorlek, mm).


Genomförande


Genom en kombination av föreläsningar, litteraturstudier och laborationer erhålls grundläggande kunskap och teoretisk förankring. För att erhålla bättre förståelse för populationsekologi och för att förutsäga utdöenderisk eller populationsutveckling under olika scenarier används datorövningar där studenten analyserar data och använder data i modeller.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:  • informationssökning (vetenskaplig litteratur)

  • kritisk granskning (inklusive kunskapsluckor)

  • dataanalys och modellering och

  • skriftlig kommunikation


Följande moment är obligatoriska:  • övningar


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Skötsel av vilt- och fisk populationer Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1453 Anmälningskod: SLU-20090 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%