Ny sökning
BM0001

Den globala skogssektorn

Kursen tar sin utgångspunkt i dagsaktuella skogsrelaterade samhällsutmaningar som rör t ex markanvändning, industriproduktion, resursanvändning, demografiska förändringar och klimatförändringar. Genom hela kursen relateras till FN:s mål för hållbar utveckling som togs 2015 . I relation till dessa utmaningar lyfter vi frågor kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, skogsindustrins roll och ansvar gentemot sin omvärld. Kursen fokuserar på grundläggande kunskap om skogsresursen och skogsindustrins struktur, utveckling, och roll i samhället – med såväl globala som lokala perspektiv. I kursen arbetar vi i olika regioner med olika förutsättningar avseende skogsresursen, skogsindustri och samhällsstruktur. Genom att erbjuda insikt om de sätt skogssektorn bidrar till samhällets behov och hur sektorn interagerar med andra sektorer i samhället inspireras studenterna att reflektera kring hur olika aktörer i den skogliga sektorn är balanserade och hur sektorns bidrag kan förbättras. Under kursen diskuteras den skogliga sektorns beslutsfattande och kursen reflekterar kring aktörer, intressekonflikter, inflytande och ansvar på global, regional och nationell nivå.


Genomförande

Kursen baseras på lärandeaktiviteter, som exempelvis föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök. Aktiviteterna kan vara både individuella och gruppbaserade.


Följande moment är obligatoriska  • Gästföreläsningar

  • Seminarier.


Samverkan med det omgivande samhället sker genom gästföreläsningar


Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and the master's course "The Global Forest Sector"!

Once the course has started, all information will be on the Canvas page. To access Canvas, your emails, and Ladok, etc. please make sure to create a student account (see link below).

A prel. literature list will be available latest from 8th July 2024 and the prel. schedule latest by 5th August 2024.

We look forward to meeting you soon!

In the meantime, please reach out the respective office if your question is regarding the following:

Useful links:

Student account

Access to printers

Educational support

Best wishes,

Julia Aldberg (course leader, PSR)

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Skoglig bioekonomi Skoglig företagsekonomi Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Bioekonomimanagement
Kurskod: BM0001 Anmälningskod: SLU-10263 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%