Ny sökning
DO0108

Näringsfysiologi och fodervetenskap

Andra kursvärderingar för DO0108

Läsåret 2020/2021

Näringsfysiologi och fodervetenskap (DO0108-20047) 2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Näringsfysiologi och fodervetenskap (DO0108-20137) 2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Näringsfysiologi och fodervetenskap (DO0108-20164) 2018-12-07 - 2019-01-20

DO0108 Näringsfysiologi och fodervetenskap, 7,5 Hp

Nutrition physiology and feed science

Kursplan fastställd

2018-05-21

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 och Ke 1)

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom näringsfysiologi, fodermedel och utfodringsstrategier för friska hästar, hundar, katter och i viss mån andra sällskapsdjur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- översiktligt beskriva näringsämnenas kemiska uppbyggnad och deras upptag och omsättning i häst, hund och katt
- redogöra för näringsbehov och utfodringsstrategier för friska djur, främst häst, hund, katt samt till friska sällskapsdjur
- beskriva och ge förslag på lämpliga foderråvaror till häst, hund och katt samt kunna redogöra för vikten av fodrets hygieniska kvalitet och hantering
- kunna beräkna en relevant foderstat för häst, hund och katt
- övergripande beskriva dietfoder till hund och katt.

Innehåll

Vid föreläsningar, obligatoriska övningar, seminarier och problembaserad undervisning behandlas ämnesomsättning, fodervetenskap, näringsbehov och produktkännedom om dietfoder. Genom övningar görs foderstatsberäkningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0088
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0108 Anmälningskod: SLU-20034 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%