Ny sökning
DO0113

Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för DO0113

Läsåret 2021/2022

Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad (DO0113-20030)

2021-12-03 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad (DO0113-20043)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad (DO0113-20138)

2019-12-04 - 2020-01-19

Kursplan

DO0113 Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad, 7,5 Hp

Epidemiology, biostatistics and scientific methods in Veterinary Nursing

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Vetenskaplig metodik 2,5 0202
Epidemiologi 3,0 0203
Biostatistik 2,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 20 hp inom djuromvårdnad.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap i studiedesign och vanliga statistiska begrepp samt träna ett vetenskapligt förhållningssätt.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva olika typer av studiedesign inklusive deras respektive användningsområde och begränsningar,

- redogöra för och tillämpa vanliga beskrivande och jämförande statistiska metoder som används för att tolka biologiska data,

- diskutera, tolka och kvalitetsbedöma studiedesign och grundläggande statistiska tillämpningar i vetenskapliga publikationer,

- egenhändigt identifiera en frågeställning och därefter planera och genomföra en mindre litteraturstudie med fokus på vetenskapligt skrivsätt/metodik, samt presentera den.

Innehåll

Med fokus på grundläggande epidemiologi och biostatistik föreläses om olika typer av studieupplägg och enkla statistiska metoders tillämpning, inklusive styrkor och svagheter, på biologiska frågeställningar och data. Under kursen genomför studenterna med handledning ett kort projektarbete i form av en litteraturstudie som inkluderar att identifiera en frågeställning inom djuromvårdnad följt av litteratursökning, analys av valda vetenskapliga artiklar och skriftlig och muntlig rapportering med fokus på kritiskt tänkande. Projektarbetena redovisas muntligt med betygssättning, varvid stor vikt läggs vid studenternas förmåga att presentera och opponera på projektarbetena. Kursen innehåller också obligatoriska litteraturseminarier och obligatoriska praktiska räkneövningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete och opposition på annan students presentation, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. Godkänd skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0049, DO0055, DO0093

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0113 Anmälningskod: SLU-20126 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%