Ny sökning
DO0115

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-12-16

Andra kursvärderingar för DO0115

Läsåret 2020/2021

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2 (DO0115-10096) 2020-09-30 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2 (DO0115-10251) 2019-10-02 - 2019-12-03

DO0115 Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2, 15,0 Hp

Veterinary nursing in animal healthcare, 2

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Bilddiagnostik 3,00 1002
Odontologi 2,00 1003
Kommunikation 1,00 1004
Obligatoriska moment 1,50 1005
Skriftlig examination del 1 3,50 1006
Skriftlig examination del 2 4,00 1007

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp inom djuromvårdnad varav 11 hp djurens anatomi och fysiologi inklusive 3 hp rörelseapparaten.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten ytterligare förberedelse inför det kliniska arbetet inom djurens hälso- och sjukvård, med fokus på häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva vanligt förekommande sjukdomar i vissa organsystem, identifiera omvårdnadsbehov samt utforma och granska omvårdnadsplaner,
- beskriva basala omvårdnadsbehov för det geriatriska djuret,
- redogöra för behandlingar och förebyggande åtgärder inom tandhälsovården,
- redogöra för vanliga klinisk kemiska analyser, kunna beskriva och utföra basalt kvalitetsarbete inom laboratoriediagnostik och beskriva de vanligaste felkällorna vid kliniskt kemiskt analysarbete,
- redogöra för olika bilddiagnostiska metoder, bedöma röntgenteknisk kvalitet samt tillämpa positionering och strålskyddslagstiftning vid arbete med röntgen,
- föreslå och motivera val av foder samt beskriva näringstillförsel till djur med speciella näringsbehov,
- reflektera över betydelsen av samt tillämpa kommunikativa färdigheter i arbetet som djursjukskötare.

Innehåll

Genom föreläsningar, demonstrationer, obligatoriska övningar och seminarier samt problembaserad undervisning ges studenten förutsättningar för att få utökade kunskaper i att utforma omvårdnadsplaner och dessutom granska dessa utifrån ett kvalitets- och patientsäkert arbete inom djuromvårdnad. Kursen omfattar patogenes, patofysiologi, klinisk kemisk och annan diagnostik samt särskilda omvårdnadsbehov i följande organsystem: endokrina organ, muskuloskeletala apparaten samt digestionsorganen inklusive exokrina körtlar och tänder. I kursen ingår patologi och grundläggande omvårdnadsbehov hos exotiska sällskapsdjur och geriatriska patienter. Utfodring av sjuka djur, djur under rehabilitering samt djur i olika livsstadier behandlas i kursen. Vid övningar och demonstrationer med modeller och kadaver tränas tandvård och munhåleundersökning på hund och katt. Genom föreläsningar, övningar samt seminarium tränas positionering, röntgenteknik, bilddiagnostiska metoder, strålskydd samt bedömning av röntgenteknisk kvalitet. Studentens kommunikativa färdigheter övas i olika konstruerade situationer inom djurens hälso- och sjukvård.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För studenter inom djursjukskötarprogrammet uppfylls förkunskapskravet om 11 hp djurens anatomi och fysiologi inklusive 3 hp rörelseapparaten av kurs DO0107 Husdjurens anatomi och fysiologi, 15 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0082, DO0101
BETYGSKRITERIER
DO0115 Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2 2021-08-13 ESv
Bilaga till kursplan
Lärandemål: Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Lärandemål 1 Lärandemål 2 Lärandemål 3 Lärandemål 4 Lärandemål 5 Lärandemål 6 Lärandemål 7
beskriva vanligt förekommande sjukdomar i vissa organsystem, identifiera omvårdnadsbehov samt utforma och granska omvårdnadsplaner föreslå och motivera val av foder samt beskriva och tillämpa metoder för näringstillförsel till djur med speciella näringsbehov beskriva basala omvårdnadsbehov för det geriatriska djuret redogöra för vanliga klinisk kemiska analyser, kunna beskriva och utföra basalt kvalitetsarbete inom laboratoriediagnostik och beskriva de vanligaste felkällorna vid kliniskt kemiskt analysarbete redogöra för behandlingar och förebyggande åtgärder inom tandhälsovården redogöra för olika bilddiagnostiska metoder, bedöma röntgenteknisk kvalitet samt tillämpa positionering och strålskyddslagstiftning vid arbete med röntgen reflektera över betydelsen av samt tillämpa kommunikativa färdigheter i arbetet som djursjukskötare
Betygskriterier: Studenten
Betyg LM 1 LM 2 LM 3 LM 4 LM 5 LM 6 LM 7
G beskriver vanligt förekommande sjukdomar i föreskrivna organsystem, identifierar viktiga särskilda omvårdnadsbehov - samt granskar och utformar omvårdnadsplaner föreslår och motiverar val av foder samt beskriver och tillämpar metoder för näringstillförsel till djur med speciella näringsbehov beskriver basala omvårdnadsbehov för det geriatriska djuret redogör för vanliga klinisk kemiska analyser, beskriver och utför basalt kvalitetsarbete inom laboratoriediagnostik och beskriver de vanligaste felkällorna vid kliniskt kemiskt analysarbete redogör för behandlingar och förebyggande åtgärder inom tandhälsovården redogör för olika bilddiagnostiska metoder, bedömer röntgenteknisk kvalitet samt tillämpar positionering och strålskyddslagstiftning vid arbete med röntgen reflekterar över betydelsen av samt tillämpar kommunikativa färdigheter i arbetet som djursjukskötare
Examinationsformer för de olika lärandemålen:
Lärandemål 1, 2, 3 Lärandemål 4 Lärandemål 5 Lärandemål 6 Lärandemål 7
Skriftlig tentamen del 1 och del 2. Seminarier, TBL, övningar och workshops. Skriftlig tentamen del 1 och 2 samt gruppövning. Skriftlig canvastentamen samt tandövning. Skriftlig hemtentamen, seminarium samt övning. Rollspel.
1) BSAVA Textbook of Veterinary Nursing 6th ed
Författare: Cooper B. (ed) Mullineaux. E. (ed)
ISBN: 9781910443392
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Denna bok kan dock komma väl till användning denna kurs såväl som flera andra kurser på programmet.
2) Handbook of Veterinary Nursing 2nd ed
Författare: Orpet, H., Welsh, P
ISBN: 9781405145534
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av de rekommenderade böckerna kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.
3) Equine Veterinary Nursing
Författare: Coumbe, K. (ed.)
ISBN: 9780470656556
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av de rekommenderade böckerna kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.
4) BSAVA Manual of Exotic Pet and Wildlife Nursing
Författare: Varga, M. (ed.), Lumbis, R. (ed.), Gott, L. (ed.)
ISBN: 9781905319350
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av de rekommenderade böckerna kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.
5) Kompendium Röntgenteknik Häst
Kommentar: Kommer att gå att köpa via Universitetet. Mer information ges vid kursstart.
6) Kompendium Röntgenteknik smådjur
Kommentar: Kommer att gå att köpa via Universitetet. Mer information ges vid kursstart.
7) Lavin's Radiography for Veterinary Technicians 6th ed
Författare: Brown, M., Brown, L.
ISBN: 9780323413671
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av de rekommenderade böckerna kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.
8) Veterinary Dentistry for the Nurse and Technician
Författare: Gorrel, Derbyshire. Butterworth Heinemann
ISBN: 9780750652865
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av de rekommenderade böckerna kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.
9) Applied Veterinary Clinical Nutrition
Författare: Andrea J Fascetti & Sean J Delaney
ISBN: 9780813806570
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av de rekommenderade böckerna kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.
10) Canine and Feline Nutrition 3rd ed
Författare: Linda P. Case, Leighann Daristotle, Michael G. Hayek
ISBN: 9780323066198
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av de rekommenderade böckerna kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.
11) Veterinary Nursing of Exotic Pets 2nd ed
Författare: Simon J. Girling
ISBN: 9780470659175
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av de rekommenderade böckerna kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.
12) Equine Applied and Clinical Nutrition. Health, Welfare and Performance
Författare: Raymond J. Geor, Patricia A. Harris & Manfred Coenen (ed.)
ISBN: 9780702034220
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av de rekommenderade böckerna kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39965 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0115 Anmälningskod: SLU-10080 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%