Ny sökning
DO0122

Rehabilitering inom djuromvårdnad

Varmt välkomna till DO0122 Rehabilitering inom djuromvårdnad.

Mer information om kursen samt uppdaterat schema hittar ni i kursrummet på Canvas.

Mvh Anja Pedersen, kursledare

Andra kursvärderingar för DO0122

Läsåret 2020/2021

Rehabilitering inom djuromvårdnad (DO0122-30094) 2021-01-18 - 2021-03-23

DO0122 Rehabilitering inom djuromvårdnad, 7,5 Hp

Rehabilitation in veterinary nursing

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 3,00 1002
Examination 4,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 90 hp inom djuromvårdnad, varav 14 hp djurens anatomi och fysiologi inklusive 3 hp rörelseapparaten, samt 5,5 hp bilddiagnostik, kommunikation och rörelseapparatens sjukdomar inom djurens hälso- och sjukvård.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska tillgodogöra sig en grundläggande teoretisk och viss praktisk kunskap gällande rehabilitering inom djuromvårdnad främst djurslagen häst, hund och katt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- översiktligt beskriva hur rörelseapparatens vävnader reagerar vid skada, under läkning och på olika grader av belastning,
- ur ett vetenskapligt perspektiv översiktligt beskriva indikationer, förklaringsmodell och metodik för ett urval av rehabiliterings- och utvärderingstekniker,
- praktiskt utföra ett urval av rehabiliterings- och utvärderingstekniker,
- beskriva lämpliga omvårdnadsåtgärder vid rehabilitering av djur med sjukdom och/eller skada,
- reflektera över frågeställningar gällande etik, djurskydd och arbetarskydd, vilka kan uppkomma vid rehabiliteringsarbete.

Innehåll

Vid föreläsningar, obligatoriska demonstrationer och obligatoriska övningar på levande och/eller döda djur samt modeller får studenten teoretiska kunskaper i rehabilitering inom djuromvårdnad, exempelvis vid sjukdomar och skador i rörelseapparaten. Undervisning sker, med fokus på djuromvårdnad, om vävnadsskador samt när, hur och varför ett urval utvärderings- och behandlingsmetoder används. I kursen ingår ett obligatoriskt studiebesök på en rehabiliteringsavdelning.

Genom redovisningar, diskussioner och granskning av artiklar tränas studenten i en etisk evidensbaserad rehabilitering inom djuromvårdnad.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Undervisningen kommer främst att ske på svenska, men vissa föreläsningar samt kurslitteratur kommer att vara på engelska.

Förkunskapskraven uppfylls av tvåårig djursjukvårdarexamen eller genom de båda kurserna DO0064 Introduktion till djuromvårdnad, 6 hp och DO0059 Husdjurens anatomi och fysiologi, 10 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0104
1) BSAVA Manual of canine and feline rehabilitation, supportive and palliative care
Författare: Samantha Lindley & Penny Watson
Kommentar: Kurslitteratur
2) Artiklar och annat material inom området som delas ut under kursen.
Kommentar: Kurslitteratur
3) Animal Physiotherapy
Författare: McGowan, Goff & Stubbs
Kommentar: Rekommenderad litteratur
4) Canine rehabilitation and physical therapy
Författare: Millis & Levine
Kommentar: Rekommenderad litteratur. OBS finns både som e-bok och faktiskt bok på SLU biblioteket.
5) Essential Facts of Physiotherapy in dogs and cats Rehabilitation and Pain Management
Författare: Bockstahler, Levine & Millis
Kommentar: Rekommenderad litteratur
6) Equine Sports Medicine & Surgery
Författare: Hinchcliff, Kaneps & Geor
Kommentar: Rekommenderad litteratur. OBS senaste upplagan endast som e-bok på SLU biblioteket.
7) Handbook of Veterinary Nursing
Författare: Orpet & Welsh
Kommentar: Rekommenderad litteratur.
8) Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera
Författare: Björklund & Paulsson
Kommentar: Rekommenderad litteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0122 Anmälningskod: SLU-30083 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 50%