Ny sökning
DO0142

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1

Ämnesmässigt innehåll:

Arbetsmetoder, miljöer och medicinska frågeställningar belyses ur ett omvårdnadsperspektiv. Detta sker via praktisk färdighetsträning på djursjukhus och kliniker samt genom en individuell redovisning. De praktiska momenten ger studenten möjlighet att tillämpa, förstå och kunna förklara teoretiska kunskaper inom veterinärmedicin och djuromvårdnad.


Den individuella redovisningen ger studenten möjlighet att teoretisera, fördjupa och planera för de praktiska moment som ingår i kursen, inklusive hållbarhetsaspekter inom djuromvårdnaden. Den individuella redovisningen ger dessutom möjlighet till reflektion och förståelse för dokumentation och planering för det enskilda djurets tillfrisknad samt möjlighet till personlig utveckling av studentens kommunikativa och informativa skicklighet.


Genomförande:

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom färdighetsträning av praktiska moment, inlämningsuppgifter och övningar.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Informationskompetens, kritiskt tänkande, problemlösning, vetenskapliga metoder, digital kompetens, teknikanvändning, skriftlig och muntlig kommunikation, samarbete, tidsplanering/hantera tidsramar, självständighet.


Följande moment är obligatoriska:

Färdighetsträning av praktiska moment och vissa inlämningsuppgifter.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: G2F
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0142 Anmälningskod: SLU-40133 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%