Ny sökning
EX0860

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/ .

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur!

Nedan finns en del viktig information för dig som ska gå kursen:

 • För att bli antagen behöver du 30 hp på avancerad nivå inom ämnet (LK) samt ett godkänt självständigt arbete på grundnivå. Ämnet du väljer ska vara av sådan art att det möjliggör en fördjupning av tidigare kunskaper du erhållit inom utbildningen. Du måste därför ha minst 15 hp på avancerad nivå inom ett ämne som relevant för arbetet (gärna mer). Din undersökning kan vara ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete. Den ska vara inom ämnesfälten: förvaltning, gestaltning eller planering.
 • För att utnyttja kursupplägget på bästa sätt och för att arbetet ska hinna bli klart inom givna tidsramar bör du ha en tydlig idé om vad det ska handla om före kursstart.
 • Du kan arbeta enskilt eller tillsammans med en kursare. Vi rekommenderar pararbeten. Erfarenheten visar att det ger många fördelar vad gäller arbetenas kvalitet och möjligheten att hålla tidsplanen.

Skicka ditt/ert förslag på ämne till kursledningen (asa.ahrland@slu.se) senast den 18 augusti med följande information, så går det snabbare och lättare för oss att matcha arbetet med lämplig handledare.

 1. Ditt/era namn
 2. Förslag på ämne
 3. Om undersökningen är ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete
 4. Ämnesfält: gestaltning, förvaltning eller planering (alla inom ämnet LK – landskapsarkitektur)
 5. Ange hur många poäng du/ni har inom detta ämnesfält och hur denna uppsats kan fördjupa de kunskaper du/ni har inom ämnesfältet.
 6. Förslag på metod/-er/genomförande
 7. Språk (sv eller eng)

Kursen inleds med upprop och ett första informationstillfälle. Det är det viktigt att vara med på. Om du har förhinder ska du meddela det i förväg. Arbetet bedrivs självständigt under kursen. Du kommer ha stöd av en handledare, men kursens få organiserade tillfällen är också viktiga för att hjälpa dig framåt. Praktisk information kring kursen har vi samlat i en studiehandledning och på Canvas (som du får tillgång till när du är registrerad på kursen) finns även en del annat material som kan stötta i arbetsprocessen. Här på kurshemsidan hittar du ett preliminärt schema. Observera att ändringar kan ske. Nedan finns en lista med förslag på lämpliga och aktuella ämnen för självständiga arbeten som vi gärna handleder. Titta i den och se om du hittar något intressant!

Vänliga hälsningar

Åsa Ahrland och Viveka Hoff

Kursledare

Tips på ämnesförslag för självständiga arbeten EX0860 ht 2022

1 Förslag på teman - Kontaktperson: Mattias Qviström

Miljonprogrammets förtätning

Det pågår en mycket omfattande förtätning av miljonprogrammets områden, som ofta skildras i termer av att ”läka staden”, ”öka stadsmässigheten” och inte minst skapa en mer hållbar stad. Konflikterna med befintliga grönområden framställs ofta som ganska oproblematisk i plandokumenten – men protester mot förtätningarna pekar mot något annat. Det finns ett stort behov av kritiska granskningar av dessa förtätningar, genom rumsliga analyser, men också via kritiska studier av plandokument. Studien kan resultera i redskap för att kritiskt granska förtätningsprojekt.

Spel som redskap för landskapsplanering

Spel har under senare år ofta används för att engagera allmänheten i planeringsfrågor. Ett exempel är Participology, ett dialogverktyg som ursprungligen användes för att få motstående parter att mötas och diskutera stadsexpansion utifrån ett vidare perspektiv. Går det att vidareutveckla Participology för en dialog om konflikterna kring den täta staden? Eller för att diskutera landskapets roll i planeringen? Ett examensarbete hade kunnat resultera i en prototyp som prövades i ett planeringsprojekt. Det finns förstås många andra spel, och andra sätt att använda spel i planeringen: en mer generell studie av spel och planering hade också varit mycket värdefull.

Fritidens landskap

Hur kan vi planera för fritidens landskap? Hur för vi in landskapet som en resurs för fritiden i den kommunala planeringen? Det handlar dels om hur vi analyserar landskapet och dess värden, men också om hur fritidsplanering och fysisk planering samordnas. Såväl en landskapsanalys av fritidens landskap som ett samarbete med en kommun för att öka samspelet mellan fritidsplanering och fysisk planering med hjälp av landskapet som en arena, hade varit mycket värdefullt.

Från grönområden till ekosystemtjänster: en studie av grönplaneringens historia

De strategiska idéerna om hur vi ska tänka kring grönplanering, dess strukturer, fördelning, osv., har förändrats kraftigt över tid. Vi behöver förstå denna historia för att förstå dagens grönstruktur. En historisk studie, till exempel av en kommuns övergripande planering över tid, hade bidragit till ny förståelse för denna historia. En möjlighet är också att använda den historiska skildringen för att kritiskt belysa dagens planering.

2 Förslag på teman – kontaktperson Helena Nordh

Biodiversitet på begravningsplatser

En studie av goda exempel på hur man inom Svensk begravningsverksamhet/kyrkogårdsförvaltning har jobbat för att öka biologisk mångfald på begravningsplatser. Metoden skulle kunna bestå i platsbesök och dokumentation av olika lösningar. Goda exempel kan hittas i samråd med handledare och t ex SKKF och Movim partnerskap.

Att dekorera en gravplats

Att dekorera en gravplats kan göras ytterst personligt. Men man kan också välja att köpa in tjänsten av den svenska kyrkan som i de allra flesta kommuner är ansvariga för skötsel av begravningsplatser. I denna studie är tanken att observera hur personliga uttryck visas fram på den offentliga begravningsplatsen. Vilka objekt, växter osv används? Vilka högtider uppmärksammas? Är det skillnader mellan olika gravkvarter/olika religioner? Arbetet är även tänkt att bidra med en diskussion om det privata som en del av det offentliga rummet.

Hur påverkar huvudmannaskapet för skötsel begravningsplatser?

I Sverige är det den svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten förutom i 2 kommuner, Stockholm och Tranås. Hur påverkar detta skötsel, upplevelser och bruk av begravningsplatserna?

3 Förslag på teman – kontaktperson Sofia Eskilsdotter

Kanske finns något spännande område inom samarbetet med Kenyas landskapsarkitekter inom IFLA WC 2023 som Sverige och Kenya kommer att hålla tillsammans? Tips från Pia Jonsson, Sveriges Arkitekter, se: https://www.arkitekt.se/evenemang/landskapsarkitektur-i-kenya-ett-resereportage/

Här kommer förslag på exjobb från Anna Pettersson-Skog och Brita Stenvall på RISE (som är lokaliserade här på Ultuna):

I ett Vinnovaprojekt som heter Samverkan för hållbar dagvattenhantering på kvartersmark så är syftet att ta fram konceptlösningar för dagvattenhantering som passar för kvartersmark. Vi skulle gärna vilja ha en X-jobbare som är landskapsarkitekt/landskapsingenjör som kan kombinera ihop konceptlösningarna på ett eller två fingerade eller verkliga kvarter. Kontakt: Anna Pettersson Skog Samhällsbyggnad, Urban Water Management, D: +46 10 5166331 | M: +46 734126363 anna.pettersson.skog@ri.se

Hur får stadsträd sin näring? Varifrån och hur mycket näring får stadsträden naturligt samt vad kan behovet vara? Hur förvaltar och sköter Sveriges kommuner stadsträdbestånden?

4 Förslag på teman – kontaktperson Carola Wingren

Att designa för flexibel användning av ett kustlandskap i Kalmar

Liv, landskap och aktiviteter i kustområdena i Sverige och över hela världen utmanas av havsnivåhöjning, stormar och erosion. I Kalmar undersöker ett fyraårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt COALA https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/research/la-research/ongoing-projects/coala/ hur flexibilitet i fysisk planering och design kan vara en möjlig strategi för långsiktig anpassning av kustområden till stigande havsnivåer och erosion. Projektet som pågår 2021-25, är ett samarbete mellan SGI, KTH, SMHI, SLU, kommunen, de regionala myndigheterna och konstplattformen Konstkiosk.

Vi är intresserade av designprojekt på masternivå som undersöker olika tillvägagångssätt för sådan flexibel användning. Det kan också finnas möjligheter att göra masterarbeten med inslag av intervjuer med lokalbefolkningen eller olika intressenter.

Landskapsarkitekten och hens yrkesroll och praktik

Fördjupade studier om (svensk) nutida landskapsarkitektur, landskapsarkitekter och deras praktik.

Vilka frågor arbetar landskapsarkitekter (på konsultföretag och i offentlig förvaltning som kommuner etc) med, och i vilka föreställningar om såväl form, estetik och hållbarhet grundar sig den nutida landskapsarkitekturen? Jag ser gärna att studenten tar utgångspunkt i såväl landskap, representation som tillblivelseprocessen för projekten

Som material kan jag exempelvis tänka mig närstudier av enstaka kontors eller flera kontors arbeten under en viss period, granskning av tävlingsresultat från tävlingar eller parallella uppdrag mm.

Möjliga metoder kan vara analys av skisser och ritningar, intervjuer eller enkäter med landskapsarkitekter eller kombinationer av detta och annat.

The landscape architect and her professional role and practice

In-depth studies of (Swedish) contemporary landscape architecture, landscape architects and their practice.

What issues do landscape architects work with (in consulting companies and in public administration such as municipalities, etc.), and in what notions of form, aesthetics and sustainability are contemporary landscape architecture based? I would like to see works looking at the landscape, the representations and the creative process for making the projecs.

As material, I can imagine close studies of one or several design studios' work during a certain period, review of results from competitions or parallel assignments, etc.

Possible methods can be analysis of sketches and drawings, interviews or surveys with landscape architects, or combinations of these or other methods.

5 Förslag på teman – kontaktperson Burcu Yigit Turan

I welcome master students, who aim to creatively explore socially engaged practices in cultural environments (co-planning, co-design …), developing situated knowledges through experiential, visual, anthropological/ethnographic, architectural methods engaging with communities, groups and individuals within different thematic scenarios; and to critically investigate planning and design of cities, landscapes and public spaces within social, political and cultural perspectives considering issues such as segregation, inequality, place-making, bordering, gentrification, alienation, belonging, heritage, social justice, publicness, community building, solidarity, care, sharing, exchange, food justice, alternative communities, affordable housing, circular economies etc. and researching marginalized histories, cultures, practices, utopias and future imaginations in relation to planning and design through critical theory lenses and creative (anthropological, visual, spatial, artistic and architectural) research methodologies. The geographic context of the case studies can be both Swedish and abroad.

6 Förslag på teman – extern kontaktperson Annica Hultfeldt

Jag undrar om det finns möjlighet för en student att kunna göra ett examensarbete med att ta fram ett förslag till att förbättra en skolgård? Min son går på Engelska Skolan på andra sidan vägen och jag hade en diskussion med rektorn om att gör om skolgården. De har ju lite begränsningar med de nya bostadsområdena runtomkring och Palliativa avdelningen men jag ser potential att få till en utemiljö som skulle vara mer användbar för eleverna. Rektorn har påbörjat diskussioner med deras huvudkontor om att få stöd med detta om intresse verkar finnas. Jag tänkte det kunde vara roligt om en SLU student fick möjlighet att vara med och skapa den nya miljön.

Annica Hultfeldt

Alumni Coordinator

Sveriges lantbruksuniversitet

Swedish University of Agricultural Sciences

Division of Educational Affairs

PO Box 7010

SE-75007 Uppsala

SWEDEN

Visiting address: Almas Allé 8

Phone: +46 18 67 20 18, +46 73 084 38 11

annica.hultfeldt@slu.se

7 Förslag på teman – extern kontaktperson Jens Lindgren, vd Lappset Sweden

Jag arbetar för Lappset Sweden AB i Enköping, inom lek- och parkmöbelbranschen. Vi arbetar med landskapsarkitekter runt om i landet, och har även ett eget designteam på tre landskapsarkitekter stationerade i Enköping. Jag skulle mycket gärna diskutera med er om möjligt samarbete mellan Lappset och SLU, vilket kunde gälla t.ex. examensarbeten eller möjlighet till praktik.

Som bäst så har vi på gång att rekrytera vikarie för en av våra landskapsarkitekter (heltid, 1 år). Kunde era nyexade landskapsarkitekter vara intresserade av en sådan möjlighet?

Mob. + 46 (0)70 639 65 70

jens.lindgren@lappset.com

8 Förslag på teman – kontaktperson Hildegun Varhelyi Nilsson

Nu sker storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad får det för konsekvenser för landskapet och de boendemiljöer som finns här och de nya stadsmiljöer som skapas? – Se tex. ArkDes utlysning Visioner: i norr. https://arkdes.se/arkdes-think-tank/visionerinorr/

Arbetet kan vara teoretiskt eller ett gestaltningsprojekt.

På Sergels torg är ett platssamverkansprojekt mellan Stockholm stad, lokala fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle. Målet att skapa ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas, genom att tillföra tillfälliga installationer som sittplatser, konst etc. Huvudsyftet är ökad trygghet. Ett arbete kan handla om en platsskapande gestaltning eller vara ett teoretiskt arbete som utvärderar det som gjorts och ger förslag på strategi framåt.

Propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110) presenterades i februari 2018 av dåvarande kultur-, miljö- och bostadsministrarna. Politiken tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Hur förhåller sig arkitektur-, form- och designpolitiken till landskapsarkitekturen?

9 Förslag på teman – kontaktperson Tomas Eriksson

”Rörelsens landskap” i olika avseenden, skeenden och skalor. Vi människor tillbringar mycket tid att förflytta oss mellan olika platser, mellan hem och skola, arbetsplats, mellan städer och länder. Varorna vi konsumerar tillbringar också mycket tid på vägen.

Järnvägar, vägar, gator, cykelvägar, gångvägar, stigar och tillhörande omgivningar representerar en stor del av det vardagslandskap där vi lever våra liv. De behöver och förtjänar god planering, gestaltning och förvaltning.

Ett examensarbete kan t.ex fokusera på planeringsfrågor, landskapsanalyser, gestaltning av ”väg” med sidomoråden och eller förvaltningsfrågor kopplade till gestaltning.

Kursplan

EX0860 Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 30,0 Hp

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala,

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 30,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen(A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,

- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,

- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,

- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,

- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,

- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,

- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,

- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,

- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet,

- reflektera över vad vetenskapsbegreppet, t.ex. i ovanstående lärandemål, kan innebära i landskapsarkitektens arbete, som grund för val av tillvägagångssätt och kunskapsgenerering,

- överväga hur arbeten inom landskapsarkitektens profession kan grafiskt och visuellt presenteras.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.

- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.

- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 30 hp färdighetsträning.Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.Uppsatsen kan skrivas på svenska under förutsättning att studenten har svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.Utbildningsnämnden har beslutat att en student vid SLU ska ges 20 timmars handledning för ett självständigt arbete på 30 hp. Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0860 Anmälningskod: SLU-10038 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%