Ny sökning
EX0886

Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet

Kursen ger möjlighet att göra ett projekt inom ämnet skogsvetenskap med specifik inriktning mot olika ekonomiska frågeställningar. Projektet ska möjliggöra för dig att få tillämpa ekonomisk teori för att studera olika frågeställningar relaterade till t.ex. skogsskötsel, skogspolitik eller skogsindustriella problem. Kandidatarbetet genomförs som en gemensam kurs vilket innebär att det är en gemensam kursstart med föreläsningar kring vetenskapligt skrivsätt, statistik, vetenskapsteori, litteratursökning mm. Handledning av projekten sker på olika institutioner på skogsfakulteten. Lämplig handledare avgörs av vilket ämne som projektet avser. Kursen avslutas med individuella muntliga redovisningar och opposition. Kandidatarbetet är en fantastisk möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne som du som student är intresserad av där du får planera och genomföra arbetet med hjälp av handledare.

Välkommen till kursen EX0886 Kandidatarbete i Skogsvetenskap med inriktning mot ekonomi, 15 hp, VT 2022

För den här kursen använder vi lärplattformen Canvas. När du har registrerat dig på kursen kommer du att få en inbjudan till kurshemsidan i Canvas via studentmejlen. Det är där du kommer att hitta allt du behöver för kursen, som t.ex. schema, instruktioner för övningar och meddelanden från lärare.

Självregistrering: Registering sker via Ladok, tidigast 2 veckor innan kursstart.

Tänk gärna på ett ämne för uppsats och prata gärna ihop Dig med någon Du vill skriva med innan kursen börjar. Titta gärna på www.uppsatser.se för inspiration. Där finns uppsatser från alla universitet i Sverige.

Kursstartarten sker fredagen den 18 februari kl 09 i i zoom

Ett preliminärt schema och kurslitteratur finns på öppen hemsida (här) från och med den 19 december. Ett slutgiltigt schemat för kursen får Du genom Canvas, och uppdateringar sker kontinuerligt i dialog på Canvas under kursen.

Som student på SLU rekommenderar vi dig även att gå in på sidan Viktig information steg för steg där vi samlat information som t.ex. hur man tackar ja till sin plats och hur man aktiverar sitt studentkonto med mera. I stunden planeras kursen att genomföras som en ”på campus-kurs” – men om Covidläget motiverar att vi lägger om kursen till en distanskurs (använder Zoom för föreläsningar, övningar handledning och redovisningar) gör vi det. Det är inte kursledarna som bestämmer det – utan SLUs ledning som i sin tur lyssnar in vad Regeringen rekommenderar.

Vi ser framemot att träffa dig snart! (i februari)

Gott 2022!!

Med bästa hälsningar från alla som medverkar i kursen som lärare, handledare och examinator

genom Cilla, som är kursledare

Förslag på uppsatsämnen

Förslag på ämnen för kandidatuppsatser med FEK-inriktning – vt 2022

De föreslagna ämnena innebär inte att det finns ett färdigt upplägg– det är Ert uppdrag att utveckla det inom ramen för uppsatsarbetet

Ämne

Språk

Problemfokus (och eventuell länk)

Förslag från * mail, se nedan (handledare)

Marknadsföring

Marknadsundersökning – t.ex. preferenser gentemot bio-produkter, träbyggande etc.

Anders R

Ekonomisk/

strat. analys

Analys av alternativ ur strategisk eller lönsamhetssynpunkt

Anders R

Marknadsföring/ strat analys/kalkylering

 • Drivkrafter hos köpare och säljare till avtal om kolsänkor i skog – några fallstudier (intervjuer)
 • Lönsamheten för kolsänkor på fastighetsnivå – val av bestånd (kalkylexempel)
 • Affärsmodeller på den begynnande marknaden för kolsänkor – en översikt (litteraturstudie, ev internationell)
 • Befintliga intressenters syn på kolsänkor i skogsbruket – (intervju/enkät: mäklare, banker, försäkringsbolag, virkesköpare, FSC/PEFC, SKS, stora markägare utan industri, etc)

Torbjörn A

Org.teori

Framtida kompetensförsörjning inom skogssektorn – vad attraherar befintlig och potentiell arbetskraft idag.

Torbjörn A

Marknadsföring

Certifiering: Fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv

Anders L

Värdering

 • Tätortsnära skogar – Ekonomiska och ej prissatta värden vid olika skötselalternativ
 • Värdet av naturnära lägen vid köp av bostäder.
 • Pandemieffekten – Har besökstrycket ökat i den tätortsnära skogen och vilka konsekvenser har det i så fall?

Anders L

Ekonomisk analys

Generell naturvård i skogsbruket. Vad kostar nyckelbiotoper och generell hänsyn. Ett markägarperspektiv

Anders L

Policy

Planläggning av en skoglig demonstrationsskog vid Krusenberg avsedd att användas i undervisning

Anders L

Marknadsföring

Sv/eng

Grund för hållbarhetskommunikation SDG i strategiska rapporter, jämförande analys. Innehållsanalys – vilka SDG kommuniceras?

Cilla

Marknadsföring

SV/eng

Hur används PPP, Public private partnerships, samarbete mellan skogsföretag och NGO (eller andra icke-vinstdrivande organisationer) för att arbeta för hållbar utveckling

Cilla

Marknadsföring

SV/eng

MWC – multistory wood construction, vad säger mäklarna/prospekten vid försäljning av lägenheter (i flervåningshus i trä)?

Cilla

E-mail till handledare i Uppsala Anders Roos anders.roos@slu.se ; Torbjörn Andersson Torbjorn.E.Andersson@slu.se ; Anders Lindhagen anders.lindhagen@slu.se ; Cecilia Mark-Herbert cecilia.mark-herbert@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

EX0886-30073 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0886

EX0886 Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet, 15,0 Hp

Bachelor degree thesis in Forest Science, G2E - Forest Science - Master´s Programme

Kursplan fastställd

2017-12-18

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen(G2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom skogsvetenskap. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning,
- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkänd opposition på annan students arbete. Om arbetet genomförts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framgå för examinator av såväl den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen på arbetet ska motsvara 15 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga lärandemål.

Om studenten inte blivit godkänd pa ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift - om det finns skäl for det och om det ar möjligt.

- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinator kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: EX0886 Anmälningskod: SLU-30073 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%