Ny sökning
EX0902

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Självständigt arbete i Företagsekonomi!

Här kommer allmän information om registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Registrering på kurs

Ingen självregistrering tillämpas i denna kurs då samtliga studenter antas med villkor. Efter att kursen startat kommer kursledaren att återkomma till administrationen med en registreringslista där vi manuellt registrerar studenterna. Frågor om möjlig registrering vid villkorsantagning tas direkt med kursledaren.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

******

Här finns två förslag på exjobbsprojekt, båda från STUNS (https://stuns.se/):

Hur flexibelt kan ett lantbruk bli?

Hur har solcellsanläggningarna presterat 'halvvägs'?

Intresserad av något av dessa projekt - kontakta mathilda.ogden@stuns.se

Hälsar,

Karin Hakelius

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0902-40102 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0902

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-40079)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20078)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20112)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-40081)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20111)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-40068)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20073)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-40130)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0902-20148)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

EX0902 Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E, 15,0 Hp

Independent project in Business Administration, G2E

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0301

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamenGrundnivå (G2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom företagsekonomi inklusive företagsekonomisk metodkurs, 5 hp eller motsvarande. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne,

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning,

- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,

- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet,

- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,

- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete,

- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats ska tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 15 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.

- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.

- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Grading criteria for Bachelor's level EX0902 Independent Projects in Business Administration (G2E), 15 credits Spring term, 2022.

In the table below, criteria are listed for each of the learning objectives identified in the course syllabus, by row, with relevant distinction of grade levels, 3, 4 and 5, by column. The achieved grade level for each objective is defined by the highest level for which required criteria have been met. Note that the criteria for each objective are cumulative, meaning that all of the minimum criteria for an underlying grading level must be met together with the additional criteria listed at the higher grade level.

Objective

The student, through the independent project, should:

For grade level 3 for each objective, the following must be met

For grade level 4 for each objective, the following must be met

For grade level 5 for each objective, the following must be met

Grade

Objective 1

identify a problem and formulate questions within the business studies subject area

All of the following sub-criteria:

 • The student has demonstrated the ability to place his/her work in a larger context.
 • The student has demonstrated fundamental knowledge in the academic subject area of the work.
 • The student has demonstrated the ability to formulate one or more clear and addressable propositions/research questions.

The following criterion:

 • The student has demonstrated a good academic understanding of the field, which is apply in critically reflective propositions/research questions.

The following criterion:

 • Through clearly identified issue(s) that are ad- dressed, the student has demonstrated a strong understanding of the field, which he/she has applied in propositions/research questions that offer new, novel or critically reflective insight in the addressed fields.

Objective 2

independently search, compile, evaluate and interpret relevant information and data based on a critically formulated question

All of the following sub-criteria:

 • The student has demonstrated fundamental understanding of business studies in the choice and review of theory specifically relevant to the question(s) being addressed
 • The student has demonstrated fundamental understanding of business studies in the identification and collection of data appropriate to address the formulated question.

All of the following sub-criteria:

 • The student has demonstrated breadth and depth of knowledge of business studies in the choice and positioning of theory specifically relevant
 • to the question(s) being addressed.
 • The student has demonstrated depth of understanding of business studies in the identification and collection of data appropriate to address the formulated question.

The following criterion:

 • The student has demonstrated strong theoretical knowledge in the development of a clear and integrated theoretical foundation that includes critically reflective discussion of choices that have been made and their implications in the study.

Objective 3

critically discuss content, findings and conclusions in a scientific work, as well as reflect on how questions and choice of method relate to the scientific and practical basis of the subject

All of the following sub-criteria:

 • The student has demonstrated the ability to arrive at and present results, supported by a logically consistent study design and reflective discussion.
 • The student has demonstrated the ability to assess the quality of the results attained in the study, including their transferability, credibility, trustworthiness, generalizability, validity, and/or reliability, as appropriate for the employed method.
 • The student has demonstrated understanding of the implications of data quality and selected methods on the quality of end results.

All of the following sub-criteria:

 • The student has demonstrated a good ability to arrive at well-founded conclusions through a structured and logical presentation and discussion of the study results.
 • The student has demonstrated good methodological understanding in the presentation and discussion of methodological choices – including, e.g., units of analysis, data collection method and data analysis techniques – and the consequences of the choices made for the outcome of the study.

All of the following sub-criteria:

 • The student has demonstrated a very good ability to arrive at and present academically grounded results that reflect and contribute to new, novel and/or critically reflective insight in the topic being addressed.
 • The student has demonstrated strong methodological understanding through well- grounded discussion of methodological choices that clearly include epistemological and ontological considerations/ implications.

Objective 4

present a written scientific work, according to the prevailing practice of the discipline, adapted to the intended audience and according to the instructions given

The following criterion:

 • The student has demonstrated acceptable competence in written communication through the presentation of a well-structured academic report, with clarity of exposition, and suitable attention to detail, including proper academic referencing and formatting, and style appropriate for the intended audience.

The following criterion:

 • The student has demonstrated the ability to write an academic report that complies to defined standards1 within a defined timeframe2.

Not possible for objective 4

Objective 5

orally present a scientific work, as well as critically review and give constructive criticism of another student's work

All of the following sub-criteria:

 • The student has demonstrated good communication skills in the oral presentation and defense of the study.
 • The student has demonstrated good communication skills in the oral discussion/opposition of another study.
 • The student has demonstrated ability of academic constructive criticism in the oral and written discussion/ opposition of another study.

Not possible for objective 5

Not possible for objective 5

Objective 6

reflect on social and ethical aspects as well as sustainability aspects of the subject

The following criterion:

 • The student has demonstrated the ability to critically reflect on relevant ethical issues in the presented study, including how the stated aim and/or presented results relate to sustainable development.

Not possible for objective 6

Not possible for objective 6

Objective 7

identify their own skill and knowledge development needs for the subject of the independent project.

The following criterion:

 • The student has demonstrated awareness of their level of skill and knowledge in the subject of the study and how it may have impacted the study results.

1 Standards include title page, page and section numbering, Harvard referencing, as defined in the SLU Library's thesis template; and a maximum of 14 000 words of chaptered text (excluding reference list).

2 Timeframe is based on 10 weeks (15 credits) of fulltime work, with a time plan as set in the accepted project proposal.

Summary grades

The overall summary grade is derived from the attained grade level of the individual objectives (right- most column in the grading criteria table). Note that in addition to the grading assessment outcome from the grading criteria table, all passing grades are contingent on the completion of all compulsory course requirements. These compulsory requirements are:

 • Approved Urkund/Ouriginal review
 • Approved written critique of assigned oppositionthesis (min. 2500 characters)
 • Approved opposition/discussion of assigned thesis (oral, with annotated thesis, at thesisdefense seminar)
 • Oral presentation of thesis at an open thesis defense seminar
 • Participation in three additional thesis seminars
 • Active participation in a half-way seminar (submitted thesis draft; seminar presentation and discussion)
 • Approved project proposal and work plan (submitted independent project proposal; seminar presentation and discussion)
 • Formal registration in an independent project course (all prerequisites fulfilled; all administrationcompleted)

For a summary grade 3, minimum assessment of grade 3 on each and all of the seven learning objectives is required.

For a summary grade 4, in addition to the requirements for a total grade 3, minimum assessment of grade 4 on each and all of learning objectives 1 to 4 is required.

For a summary grade 5, in addition to the requirements for a total grade 4, minimum assessment of grade 5 on learning objectives 1, 2, and 3 required.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: EX0902 Anmälningskod: SLU-40102 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%