Ny sökning
FÖ0471

Miljöekonomi och förvaltning

För översikt, se kurssida på engelska.

FÖ0471 Miljöekonomi och förvaltning, 15,0 Hp

Environmental Economics and Management

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, varav 90 hp samhällsvetenskap eller 90 hp naturvetenskap, samt Engelska 6.

Mål

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om ekonomiska modeller och instrument för diskussion och hantering av miljöfrågor inom jordbruk och hortikultur. Målet är att ge verktyg för att analysera ett system utifrån ekonomiska hållbarhetskriterier.

Efter genomförd kurs ska studenten kunna
- bedöma och diskutera möjligheter och begränsningar i en marknadsekonomi samt hur de påverkar styrning och beslut
- beskriva och förklara begreppen kostnadseffektivitet och välfärdsteori
- ha förståelse för olika miljöpolitiska styrmedel
- jämföra olika miljövärderingsmetoder
- analysera olika aktörers syn på miljöproblemen
- förklara grunderna i företagsstyrning, ledning för hållbarhet, hållbart företagande och marknadsföring.

Innehåll

Kursen ger studenten kunskap om mikroekonomisk teori och grunderna i miljöekonomi, men också modeller för företagsstyrning. Kursen genomförs föreläsningar, fallstudier, seminarier och uppgifter samt genom vetenskaplig litteratur.
Följande ingår i kursen:
- miljöproblems uppkomst och marknadens begränsningar
- marginalteori och effektivt resursutnyttjande
- miljöpolicy kontra frivilliga lösningar; CSR, miljömärkning och konsumentmakt
- värde och värdering av miljövaror; ekosystemtjänster och -otjänster
- samhällsmål och konflikter mellan tillväxt, handel och miljö
- trädgårdsnäring som orsak eller lösning på miljöproblemen
- företagsstyrning, ledning för hållbarhet och hållbart företagande och marknadsföring.

Det är obligatorisk närvaro vid examinationer, seminarier och motsvarande. Också vissa gästföreläsningar eller exkursioner är obligatoriska om det anges i schemat.


Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursexaminationen består av projektarbetspresentation, övningar och en skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt deltagande i obligatoriska delar, godkänd skriftlig tentamen, godkända rapporter samt godkända muntliga redovisningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen läses parallellt med en motsvarande valbar kurs i masterprogrammet Agroecology.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: FÖ0079, FÖ0434, FÖ0462, LB0110
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master´s Programme Horticultural Science - Master´s Programme Hortonomprogrammet Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0471 Anmälningskod: SLU-30117 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%