Ny sökning
FÖ0471

Miljöekonomi och förvaltning

För översikt, se kurssida på engelska.

Information från kursledaren

FÖ0471

Environmental Economics and Management 15 HEC

Course Information

(subject to some adjustments)

Course leader Kostas Karantininis [kk]

Department of People & Society, SLU

Room 404, Slottsvägen 5, Alnarp

karantininis.konstantinos@slu.se tel: 0730968654

Course period 3a & 3b: 17/Jan-23/Mar/2022

Course Schedule: Lectures: Monday, Tuesday, Thursday 09:00-12:00

All lectures will be available on ZOOM

https://slu-se.zoom.us/j/7690520460

Mondays – on-campus location – in person + ZOOM

Compulsory Attendance: Tue/18/Jan/2022/09:00-12:00 & Week 11 (21-23/mar)

Evaluation Assignments 3x15% 45%

presentation 1x15% 15%

Paper Project (team) 1x40% 40%

-Assignments: Calculations and interpretations of environmental costs, and Cost-Benefit analysis

-Presentation: Critical review & presentation of one assigned scientific paper

-Paper Project: One written paper & in-class presentation of a paper on a course-related topic. Team work. More details in the class

Papers will be presented during the last Week 11 (21-25/mar)

Peer Reviews Each student must review another student's assignment and paper – more details later

Course Objectives

This course consists of two parts:

1. Environmental economics.

This concerns the impact of the economy on the environment, the significance of the environment to the economy, and the appropriate way of regulating economic activity so that balance is achieved among environmental, economic, and other social goals. (Kolstad, 2011)

2. Business management & strategy.

This part of the course deals with how firms can incorporate environmental and sustainability issues into their managerial decisions and business strategy.

The aims of the course are twofold:

On one hand to provide with the necessary knowledge of basic economic principles, models and tools to understand and analyse environmental issues relevant to agriculture and food production.

On the other hand the course aims to provide with the fundamental principles of business management and strategy of environmental quality and sustainability.

On completion of the course, students will be able to:

- understand the concepts of efficiency and economic welfare and apply them to analysis of environmental quality

- compare different methods for valuation of the environment

- understand the foundations of cost – benefit analysis

- understand the relation between agriculture, the environment and climate change

- understand different environmental policy instruments

- understand the basic instruments of EU environmental and climate policies

- understand and apply principles of sustainable strategy, management, entrepreneurship, sustainable business models and green marketing

Reading List (Subject to minor adjustments)

[BSR] Bocken, N. M., Short, S.N, & Rana, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42-56

[COP] COP26 Explained (2021)

[EEA] European Environmental Agency. (2019). Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe. EEA Report No 04/2019

[F&F] Field, B.C., & Field, M.K. (2017). Environmental economics: an introduction. 7th Ed. McGraw-Hill.

[O&P] Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers, John Wiley & Sons

[P&K] Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review 84(12): 78-92.

[P&L] Porter, M.E., & van der Linde, C. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives 9(4), 97-118

[S&H] Slaper, T. F. & Hall, T. J. (2011). The triple bottom line: What is it and how does it work. Indiana business review, 86(1), 4-8.

[SPC] SOPAC. (2012). Simple Introduction to Cost-Benefit Analysis. Report 84

Background and further readings (Subject to minor adjustments)

[D&T] Dupont, C., & Torney, D. (2021). European Union climate governance and the European Green Deal in turbulent times. Politics and Governance 9(3), 312-315

[DEG] Kallis, G., Paulson, S., D'Alisa, G., & Demaria, F. (2021). The Case for Degrowth. Cambridge, UK: Polity Press

[E&B] Epstein, M. J. and A. R. Buhovac (2014). “Making sustainability work: Best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts”, Berrett-Koehler Publishers.

[H&M] Harrington, W. & R. D. Morgenstern (2007). Economic incentives versus command and control: What's the best approach for solving environmental problems? Acid in the Environment, Springer: 233-240

[KOL] Kolstad, C. (2011). "Intermediate Environmental Economics: International Edition," OUP Catalogue, Oxford University Press. 2nd Ed.

[MNK] Mankiw, G. (2001). Principles of Microeconomics. 2nd ed. Ft. Worth, TX, Philadelphia, PA: Harcourt College Publishers/Harcourt, Inc.

[P&C] Peattie, K., & Crane, A. (2005). Green marketing: legend, myth, farce or prophesy? Qualitative market research: an international journal.

[P5F] Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard business review

[PST] Porter, M. E. (2000). What is strategy? Harvard business review.

[TOL] Tollefson, J. (2021). Top climate scientists are skeptical that nations will rein in global warming. Nature, 599(7883), 22-24

[UNE] UNEP. United Nations Environment Programme (2021). Food Waste Index Report. Nairobi.

[VIS] Viscusi, W. K. (2012). What's to know? Puzzles in the literature on the value of statistical life. Journal of Economic Surveys 26(5): 763-768

[Y&S] Yang, H., & Suh, S. (2021). Economic disparity among generations under the Paris Agreement. Nature communications, 12(1), 1-7

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0471-30117 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0471

Läsåret 2022/2023

Miljöekonomi och förvaltning (FÖ0471-30121)

2023-01-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Kursplan

FÖ0471 Miljöekonomi och förvaltning, 15,0 Hp

Environmental Economics and Management

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, varav 90 hp samhällsvetenskap eller 90 hp naturvetenskap, samt Engelska 6.

Mål

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om ekonomiska modeller och instrument för diskussion och hantering av miljöfrågor inom jordbruk och hortikultur. Målet är att ge verktyg för att analysera ett system utifrån ekonomiska hållbarhetskriterier.Efter genomförd kurs ska studenten kunna

- bedöma och diskutera möjligheter och begränsningar i en marknadsekonomi samt hur de påverkar styrning och beslut

- beskriva och förklara begreppen kostnadseffektivitet och välfärdsteori

- ha förståelse för olika miljöpolitiska styrmedel

- jämföra olika miljövärderingsmetoder

- analysera olika aktörers syn på miljöproblemen

- förklara grunderna i företagsstyrning, ledning för hållbarhet, hållbart företagande och marknadsföring.

Innehåll

Kursen ger studenten kunskap om mikroekonomisk teori och grunderna i miljöekonomi, men också modeller för företagsstyrning. Kursen genomförs föreläsningar, fallstudier, seminarier och uppgifter samt genom vetenskaplig litteratur.

Följande ingår i kursen:

- miljöproblems uppkomst och marknadens begränsningar

- marginalteori och effektivt resursutnyttjande

- miljöpolicy kontra frivilliga lösningar; CSR, miljömärkning och konsumentmakt

- värde och värdering av miljövaror; ekosystemtjänster och -otjänster

- samhällsmål och konflikter mellan tillväxt, handel och miljö

- trädgårdsnäring som orsak eller lösning på miljöproblemen

- företagsstyrning, ledning för hållbarhet och hållbart företagande och marknadsföring.Det är obligatorisk närvaro vid examinationer, seminarier och motsvarande. Också vissa gästföreläsningar eller exkursioner är obligatoriska om det anges i schemat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursexaminationen består av projektarbetspresentation, övningar och en skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt deltagande i obligatoriska delar, godkänd skriftlig tentamen, godkända rapporter samt godkända muntliga redovisningar. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen läses parallellt med en motsvarande valbar kurs i masterprogrammet Agroecology.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: FÖ0079, FÖ0434, FÖ0462, LB0110

Betygskriterier

Evaluation

Assignments 3x15% 45%
presentation 1x15% 15%
Paper Project (team) 1x40% 40%
-Assignments: Calculations and interpretations of environmental costs, and Cost-Benefit analysis
-Presentation: Critical review & presentation of one assigned scientific paper
-Paper Project: One written paper & in-class presentation of a paper on a course-related topic. Team work. More details in the class
Papers will be presented during the last Week 11 (21-25/mar)
Peer Reviews Each student must review another student's assignment and paper – more details later

Litteraturlista

  1. FÖ0471 EE&M Literature List 2022 Författare: Kostas Karantininis [FÖ0471 EE&M Literature List 2022] (https://drive.google.com/drive/folders/1AvA5OmPvDr9T3elX5PVtdGD5gnsgzqsC?usp=sharing) Kommentar: Find literature list and downlaodable file in the link: https://drive.google.com/drive/folders/1AvA5OmPvDr9T3elX5PVtdGD5gnsgzqsC?usp=sharing
  2. FÖ0471 EE&M Literature List 2022 Författare: Kostas Karantininis [FÖ0471 EE&M Literature List 2022] (https://drive.google.com/drive/folders/1AvA5OmPvDr9T3elX5PVtdGD5gnsgzqsC?usp=sharing) Kommentar: responsibility. Harvard Business Review 84(12): 78?92. [P&L] Porter, M.E., & van der Linde, C. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives 9(4), 97-118 [S&H] Slaper, T. F. & Hall, T. J. (2011). The triple bottom line: What is it and how does it work. Indiana business review, 86(1), 4?8. [SPC] SOPAC. (2012). Simple Introduction to Cost-Benefit Analysis. Report 84 Background and further readings (Subject to minor adjustments) [D&T] Dupont, C., & Torney, D. (2021). European Union climate governance and the European Green Deal in turbulent times. Politics and Governance 9(3), 312-315 [DEG] Kallis, G., Paulson, S., D’Alisa, G., & Demaria, F. (2021). The Case for Degrowth. Cambridge, UK: Polity Press [E&B] Epstein, M. J. and A. R. Buhovac (2014). “Making sustainability work: Best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts”, Berrett?Koehler Publishers. [H&M] Harrington, W. & R. D. Morgenstern (2007). Economic incentives versus command and control: What’s the best approach for solving environmental problems? Acid in the Environment, Springer: 233?240 [KOL] Kolstad, C. (2011). "Intermediate Environmental Economics: International Edition," OUP Catalogue, Oxford University Press. 2nd Ed. [MNK] Mankiw, G. (2001). Principles of Microeconomics. 2nd ed. Ft. Worth, TX, Philadelphia, PA: Harcourt College Publishers/Harcourt, Inc. [P&C] Peattie, K., & Crane, A. (2005). Green marketing: legend, myth, farce or prophesy? Qualitative market research: an international journal. [P5F] Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard business review [PST] Porter, M. E. (2000). What is strategy? Harvard business review. [TOL] Tollefson, J. (2021). Top climate scientists are skeptical that nations will rein in global warming. Nature, 599(7883), 22-24 [UNE] UNEP. United Nations Environment Programme (2021). Food Waste Index Report. Nairobi. [VIS] Viscusi, W. K. (2012). What's to know? Puzzles in the literature on the value of statistical life. Journal of Economic Surveys 26(5): 763?768 [Y&S] Yang, H., & Suh, S. (2021). Economic disparity among generations under the Paris Agreement. Nature communications, 12(1), 1-7

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Horticultural Science - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0471 Anmälningskod: SLU-30117 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%