Ny sökning
HO0108

Ridkonst och hästhantering - ridhäst I

Studenten studerar grundläggande teoretisk ridlära och tränar sin ridfärdighet i dressyr och hoppning samt introduktion till terrängridning. Särskild vikt läggs vid ändamålsenlig sits samt inverkansridning på en grundläggande nivå. Vid sadeltämjning och inridning av unghäst deltar studenten, under handledning, i en oskolad unghästs successiva och metodiska tillvänjning till hantering, utrustning och ryttare. Studenten tränar att visa häst vid hand i uppvisningsskick, longera, tömköra, löshoppa och lasta häst samt att i samband med detta diskutera till momenten relevanta frågeställningar. En del av kursen ägnas åt teoretisk körlära samt körning av häst i enbet och därtill relaterade moment. Studenterna tränar skötsel och hantering av hästar av olika ålder, kön (även hingstar) och temperament, samt till dem hörande utrustning och anläggning. Projektarbete görs inom området ridkonst.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0108-10147 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0108

Läsåret 2022/2023

Ridkonst och hästhantering - ridhäst I (HO0108-10174)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2020/2021

Ridkonst och hästhantering - ridhäst I (HO0108-10109)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Ridkonst och hästhantering - ridhäst I (HO0108-10253)

2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Ridkonst och hästhantering - ridhäst I (HO0108-10177)

2018-09-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Ridkonst och hästhantering - ridhäst I (HO0108-10228)

2017-08-28 - 2018-06-03

Kursplan

HO0108 Ridkonst och hästhantering - ridhäst I, 25,0 Hp

Equestrian riding and horse management - riding-horse I

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ridlära 2,0 0202
Dressyr 4,5 0203
Hoppning 4,5 0204
Körning 4,5 0205
Unghäst 7,5 0206
Road work 2,0 0207

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)

Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Godkänt Antagningsprov

Mål

Syftet med kursen är att ge färdighet i och förståelse för förutsättningar för att rida, köra, hantera och sköta hästar samt skötsel av hästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- rida utbildad häst med ändamålsenlig sits och balans i enlighet med grundläggande ridlära och ha förståelse för korrekt inverkansridning på en grundläggande nivå samt analysera och reflektera över den egna ridförmågan,

- genomföra de grundläggande momenten i sadeltämjning och inridning av unghäst,

- på ett grundläggande sätt hantera hästen i arbete från marken samt förbereda den för visning och genomföra momenten i unghästbedömning samt analysera motiven för momenten i unghästbedömningen med hänsyn till framtida hållbarhet och prestation,

- köra utbildad häst i ändamålsenlig form och balans i enlighet med grundläggande körlära,

- diskutera biologiska frågeställningar i relation till hästens skötsel, arbete, inlärning, mognadsprocess och funktionalitet,

- hantera, sköta och utrusta hästar av olika ålder, kön och temperament på ett etiskt och säkerhetsmässigt sätt samt på en grundläggande nivå diskutera kring djurskydd, etik och säkerhet inom rid- och körsport,

- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och arbeta under handledning med hästar, utrustning samt stall med kringområden med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, djurskydd, smittskydd, hygien, etik samt kunna identifiera åtgärder för en hållbar hästhållning.

Innehåll

Studenten studerar grundläggande teoretisk ridlära och grundläggande idrottspsykologiska teorier. Studenten tränar sin färdighet i ridning i dressyr och hoppning samt introduktion till terrängridning. Särskild vikt läggs vid ändamålsenlig sits samt inverkansridning på en grundläggande nivå. Vid sadeltämjning och inridning av unghäst deltar studenten, under handledning, i en oskolad unghästs successiva och metodiska tillvänjning till hantering, utrustning och ryttare. Studenten tränar att visa häst vid hand i uppvisningsskick, longera, tömköra, löshoppa och lasta häst samt att i samband med detta diskutera till momenten relevanta frågeställningar. En del av kursen ägnas åt teoretisk körlära samt körning av häst i enbet och därtill relaterade moment. Studenterna tränar skötsel och hantering av hästar av olika ålder, kön (även hingstar) och temperament, samt till dem hörande utrustning och anläggning. Projektarbete görs inom området ridkonst och är obligatoriskt. Övningar i ridkonst, longering, löshoppning och hästars skötsel är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov, projekt- och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av, i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrusning, stall och närmiljö åligger studenten .

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0050

Litteraturlista

  1. https://slunik.slu.se/kursfiler/HO0108/10147.2122/LITTERATURLISTA_FOR_KURS_INOM_HIPPOLOG_2021-2022.pdf [https://slunik.slu.se/kursfiler/HO0108/10147.2122/LITTERATURLISTA_FOR_KURS_INOM_HIPPOLOG_2021-2022.pdf] (https://slunik.slu.se/kursfiler/HO0108/10147.2122/LITTERATURLISTA_FOR_KURS_INOM_HIPPOLOG_2021-2022.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 63423 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0108 Anmälningskod: SLU-10147 Plats: Flyinge Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 40%