Ny sökning
HO0112

Pedagogik, ledarskap och projektledning i hästverksamhet

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-04-06

Andra kursvärderingar för HO0112

HO0112 Pedagogik, ledarskap och projektledning i hästverksamhet, 10,0 Hp

Pedagogics, leadership and project leading in horse business

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

35 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande, 20 hp och Hippologisk baskurs, 10 hp och Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom pedagogik och ledarskap samt förmåga att tillämpa ledarskap och arbetsledning i hästnära verksamhet och i hästrelaterade projekt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara olika teoretiska perspektiv inom pedagogik och ledarskap,

- formulera en egen pedagogisk grundsyn utifrån etiska och moraliska ställningstaganden med självkännedom i ledar- och lärarrollen,

- diskutera barns och ungdomars motoriska, psykiska och sociala utveckling i relation till hästhantering och hästverksamhet,

- beskriva betydelsen av att vara en god förebild i hästverksamhet med utgångspunkt i hållbar utveckling och säkerhetsaspekter,

- tillämpa ledarskap och arbetsledning i hästrelaterad verksamhet,

- redogöra för innebörden av ledarrollen samt kunna reflektera över och diskutera eget och andras ledarskap,

- beskriva projekt som arbetsform, olika projektmodeller samt redogöra för rollerna i ett projekt och med fokus på projektledarrollen,

- planera, genomföra och utvärdera ett projekt i hästverksamhet,

- diskutera grupprocessen, konflikthantering, motivation och kommunikation med projektgruppens arbete som utgångspunkt.

Innehåll

I kursen studerar studenten teorier om pedagogik och ledarskap samt omsätter dessa i praktiska situationer. Studenten formulerar en individuell pedagogisk grundsyn utifrån etiska och moraliska ställningstaganden. Studenterna studerar teoretiskt och praktiskt barns och ungdomars utveckling i relation till hästverksamhet.

Studenten diskuterar ledarskapets betydelse i olika typer av organisationer. Studenten studerar grunder i konflikt- och krishantering och diskuterar utifrån konkreta situationer. Vid flera tillfällen under kursen övar studenten praktisk handledning och instruktion i hästhållning och hästhantering med utgångspunkt i god säkerhet, god hästhållning och en medvetenhet om hållbar utveckling. Studenten reflekterar över och värderar den egna insatsen som ledare. Ett obligatoriskt grupparbete med tillhörande redovisning genomförs inom området ledarskap.

Studenten planerar, genomför och utvärderar ett projekt i hästverksamhet enligt relevanta metoder och styrdokument. I relation till projektet diskuterar studenten olika aspekter på projektet ur ett risk- och kvalitetssäkringsperspektiv. I kursen är moment i arbetsledning obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd muntlig och skriftlig tentamen.

- Godkänd muntlig redovisning, godkända projekt- och inlämningsuppgifter samt godkända praktiska prov.

- Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0102, HO0090
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0112 Anmälningskod: SLU-10228 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 20%