Ny sökning
HO0114

Ridkonst och hästhantering Islandshäst II

Information från kursledaren

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0114-10202 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0114

Läsåret 2020/2021

Ridkonst och hästhantering Islandshäst II (HO0114-10115)

2020-08-31 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Ridkonst och hästhantering Islandshäst II (HO0114-10272)

2019-09-02 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Ridkonst och hästhantering Islandshäst II (HO0114-10215)

2018-09-03 - 2019-03-25

Kursplan

HO0114 Ridkonst och hästhantering Islandshäst II, 15,0 Hp

Icelandic horse riding and management II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Unghäst II 5,0 0302
Ridlära II 5,0 0303
Rid- och träningslära 5,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

35 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande, 20 hp, Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp och Ridkonst och hästhantering – Islandshäst I, 10 hp

Mål

Kursen syftar till att, på en fördjupad nivå och med en ökad grad av självständighet, ge färdighet i och förståelse för att rida, hantera och sköta hästar i olika åldrar. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om skötsel av hästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- hantera hästar i flock och enskilt samt genomföra och utvärdera sadeltämjning och inridning av unghäst- arbeta med islandshästar i olika åldrar på fördjupad nivå vid hand och i longering och på grundläggande nivå i tömkörning,- rida, på fördjupad nivå, skolad islandshäst i fem gångarter med ändamålsenlig sits, inverkan och balans som främjar hästens långsiktiga hållbarhet och gångarternas utveckling samt redogöra för rid- och gångartslära i ett fördjupat perspektiv och omsätta detta vid praktisk problemlösning,- reflektera över och diskutera sin egen färdighetsutveckling i ridning samt diskutera och applicera grundläggande idrottspsykologiska teorier vid prestation- redogöra för grundläggande begrepp inom skoning och teorier inom balansering och dess påverkan på gångarterna- redogöra för islandshästens användning och islandshästsektorns organisation med tonvikt på avels- och tävlingsarrangemang samt utbildningssystem i ett internationellt perspektiv- diskutera och analysera biologiska, etiska och djurskyddsmässiga frågeställningar i relation till hästens skötsel, arbete, inlärning, utveckling och hållbarhet samt tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området,- arbeta med hästar, utrustning och stall med kringområden med en ökad grad av självständighet, ur ett hållbarhetsperspektiv och med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Studenten deltar i de moment som ingår i inridning och upprättar och utvärderar en träningsdagbok för två unghästar. Genom föreläsningar och studiebesök studeras den unga hästens hantering och uppväxtmiljö. Studenten studerar med en större grad av självständighet rid- och gångartslära och tränar sin färdighet i skol- och gångartsridning samt hoppning. Särskild vikt läggs vid att träna hästen för långsiktig hållbarhet.I ett teoretiskt och praktiskt perspektiv diskuteras hästens förutsättningar för arbete och utveckling utifrån individuella behov. Olika utrustning och träningsmetoder studeras och analyseras. Student deltar, som ett obligatoriskt moment, i ett projekt med inriktning på analys av ekipage ur helhetsperspektiv som omfattar utrustning, ryttarens sits och hästens utbildningsstatus och exteriöra förutsättningar.Studenten deltar i föreläsningar och praktisk tillämpning vid grundläggande balansering och diskuterar balanseringens påverkan på gångarterna. Studenten genomför övningar i arbete vid hand, longering och tömkörning. Studenten deltar, som ett obligatoriskt moment, i planering, genomförande och utvärdering vid tävlingsarrangemang för islandshästar. Studenten tar, genom föreläsningar, del av nationella och internationella utbildningssystem för tränare av islandshäst.Genom teoretiska studier får studenten grundläggande kunskaper om avelsreglemente och avelsvärdering av islandshäst. Vid föreläsningar diskuteras islandshästens användningsområden i ett internationellt perspektiv. Vid seminarier diskuteras idrottspsykologiska teorier kopplat till prestation.Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning med ett problematiserande förhållningssätt till olika skötselrutiner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända praktiska prov.- Godkända inlämningsuppgifter samt godkänd muntlig och skriftlig tentamen.- Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Studenten är ansvarig för skötseln av tilldelad skolhäst.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0089

Betygskriterier

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0114 Anmälningskod: SLU-10202 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%