Ny sökning
HO0117

Travhästens friskvård och uppträning I

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för HO0117

Läsåret 2020/2021

Travhästens friskvård och uppträning I (HO0117-10123) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Travhästens friskvård och uppträning I (HO0117-10266) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Travhästens friskvård och uppträning I (HO0117-20122) 2018-11-06 - 2019-03-25

HO0117 Travhästens friskvård och uppträning I, 10,0 Hp

Health care and exercise of trotters I

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Biologi Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Friskvård 1 5,00 1002
Friskvård 2 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande, 20 hp och Travsport och hästhantering I, 25 hp

Mål

Syftet med kursen är att ge den teoretiska och praktiska kunskap inom hästens friskvård och uppträning som behövs för att genomföra individ- och besättningsspecifika frisk- och hälsovårdsprogram för sporthästar samt kunna fungera som funktionär vid tävling på en svensk travbana.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utforma en översiktlig plan för smittskydd samt ha kännedom om strategier och rutiner som bidrar till en ansvarsfull användning av antibiotika, anthelmintika och kemikalier,

- översiktligt beskriva hästens immunförsvar och hur olika sorters förvärvad immunisering (t.ex. vaccinationer) inverkar på sporthästens hälsostatus, tävlingsmöjligheter och prestationsförmåga,

- utforma utfodringsstrategier, diskutera uppstallningsformer samt stallrutiner som kan användas för att förebygga sjukdom och skador,

- redogöra för rörelseapparatens anatomi samt diskutera betydelsen av olika faktorer och fynd som framkommer vid visitering på stillastående häst och häst i rörelse,

- översiktligt beskriva hur faktorer såsom exteriör, hovvård, underlag, utrustning, rörelsemekanik samt rid- och körkonst inverkar på varandra och hur dessa kan optimeras i ett, för hästen, skadeförebyggande samt uppbyggande syfte,

- diskutera etik, hästvälfärd, hållbarhet och användning av sporthästar före, under och efter deras tävlingskarriär,

- analysera och förstå tillämpningen av travsportens reglemente, rutiner och funktionärsfunktioner med avseende på djurvälfärd, rättvisa och spelsäkerhet i ett svenskt och internationellt perspektiv,

- under handledning, planera, medverka vid och utvärdera det praktiska genomförandet av en travhästs uppträning till startmässigt skick.

Innehåll

• Undervisning sker i form av föreläsningar, självstudier, demonstrationer, praktiska och teoretiska övningar.

• Studenten studerar sporthästen ur ett hälsoperspektiv. Frisk- och hälsovårdsprogram för sporthästar samt betydelsen av sjukdoms- och skadeprofylax i ett svensk- och internationellt perspektiv är centralt innehåll i kursen. Studenten tillämpar teoretiska kunskaper och tränar vissa praktiska färdigheter kopplade till olika funktioner inom travsporten. I kursen tränar studenten inför en framtida yrkesroll som rådgivare och samordnare av friskvård i en professionell sporthästverksamhet. Studenten deltar i uppträning av travhäst. Kursen innehåller obligatoriska övningar. I kursen ingår hantering av organ och levande djur.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och godkända praktiska prov.

- Godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen hanterar verkliga fall inom sporten där höga krav på etik- moral och tystnadsplikt förekommer.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna ta uppdrag eller medverka i travsportens specifika hälsoprogram gällande hästar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HO0097
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Hippologi
Kurskod: HO0117 Anmälningskod: SLU-10227 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 35%