Ny sökning
HO0120

Travhästens friskvård och uppträning II

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HO0120

Läsåret 2021/2022

Travhästens friskvård och uppträning II (HO0120-40094)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Travhästens friskvård och uppträning II (HO0120-40040)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Travhästens friskvård och uppträning II (HO0120-40125)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan

HO0120 Travhästens friskvård och uppträning II, 5,0 Hp

Health care and exercise of trotters II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90 hp inom hippologi varav 15 hp Travsport och hästhantering II och 10 hp Travhästens friskvård och uppträning I.Alternativt hippologexamen-travsport 120 hp.Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att ge den teoretiska och praktiska kunskap inom hästens friskvård och uppträning som behövs för att fungera som rådgivare åt aktiva inom travsportens organisationer på såväl individ-, besättnings- som populationsnivå.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- upprätta, motivera och kommunicera förslag på träningsprogram och skötsel för uppträning av travhästar till tävlingsmässigt skick efter av veterinär fastställd diagnos och avslutad konvalescens/rehabilitering,

- redogöra översiktligt för proceduren vid vissa behandlingar av tränings- och tävlingsrelaterade sjukdomar och skador, samt redogöra för proceduren och assistera vid vissa enklare diagnostiska undersökningar,

- diskutera och kommunicera betydelsen av olika faktorer och fynd som framkommer vid visitering på stillastående häst och häst i rörelse samt i förekommande fall utforma och motivera åtgärdsförslag,

- analysera friskvårdsproblem samt diskutera och motivera förslag till problemlösning på besättnings-och populationsnivå,

- beakta hållbarhet och etik vid problemlösning kopplat till användning av travhästar och sätta detta i både ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

Innehåll

Undervisningen ges i form av föreläsningar, demonstrationer, praktiska och teoretiska övningar, studiebesök samt projektarbeten varav ett projektarbete är obligatoriskt.Redogöra för rörelseapparatens anatomi samt teoretiskt redogöra för och diskutera betydelsen av de faktorer och moment som ingår i visitering på stillastående häst och vid visuell bedömning av häst i rörelse. I kursen studerar studenten träningsrelaterade skador och sjukdomar hos travhästar samt dess förebyggande i ett besättnings- och/eller populationsperspektiv. Kursen belyser de vanligast förekommande formerna av konvalescens- och rehabiliteringsträning med målsättning att få hästen i fullt tävlingsmässigt skick efter utlåtande av veterinär och avslutad medicinsk behandling och/eller rehabilitering. Studenten tränar att ta en aktiv roll i ovan nämnda process. Kursen innehåller obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete och godkända praktiska prov. Godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen ingår hantering av levande djur och organ. Kursen hanterar verkliga fall inom sporten där höga krav på etik, moral och tystnadsplikt förekommer.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0098

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0120 Anmälningskod: SLU-40105 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%