Ny sökning
HO0124

Didaktik för ridlärare

Studenten studerar didaktik med fokus på ridundervisning. Student på ridhästinriktningen undervisar upp till en utbildningsnivå i dressyr MsvB och i hoppning 120. Student på islandshästinriktningen undervisar upp till en utbildningsnivå i nationell klass. Studenten tränar, under handledning och självständigt, att undervisa individuellt och i grupp samt individuellt i grupp. Studenten formulerar individuella tillsammans med varje för elev i en grupp och diskuterar, med sin handledare, lösningar på uppkomna situationer. Studenten tränar fortlöpande att utvärdera och analysera sin egen undervisnings insats och anpassa sin undervisning till detta. Studenterna tar fram en kapacitetsprofil för sin egen färdighet i ridning och motsvarande för sina elever. Studenten tränar sin personliga färdighet i ridning på hästar av olika utbildningsståndpunkt enligt upprättade utvecklingsplaner. Studenten tränar att analysera och värdera ridlära. Studenten deltar i förberedelser, genomförande och efterarbete i samband med arrangemang på ridskola eller annan ridverksamhet (inriktning islandshäst). I kursen ingår också övning i muntlig och skriftlig presentation. Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0124-10204 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0124

Läsåret 2022/2023

Didaktik för ridlärare (HO0124-10188)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Didaktik för ridlärare (HO0124-10189)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Didaktik för ridlärare (HO0124-10187)

2022-08-29 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Didaktik för ridlärare (HO0124-10177)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Didaktik för ridlärare (HO0124-10178)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Didaktik för ridlärare (HO0124-10132)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Didaktik för ridlärare (HO0124-10131)

2020-08-31 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Didaktik för ridlärare (HO0124-10274)

2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Didaktik för ridlärare (HO0124-10258)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan

HO0124 Didaktik för ridlärare, 10,0 Hp

Didactics for riding instructors

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Didaktik 1 2,5 0202
Didaktik 2 2,5 0203
Didaktik 3 2,0 0204
Didaktiv 4 3,0 0205

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90 hp inom hippologi varav 15 hp Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet,

samt

för inriktning ridhäst: 15 hp Ridkonst och hästhantering- ridhäst II, alternativt Hippologexamen ridlärare, 120 hp.

eller

för inriktning islandshäst: 15 hp Ridkonst och hästhantering - islandshäst IIFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om och färdighet i didaktik med fokus på tillämpning i hästnära verksamhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- undervisa elever i ridning individuellt och i grupp samt individuellt i grupp,

- diskutera undervisning i ridning med hänsyn till elevers olika ålder och utbildningsnivå,

- utbilda och inspirera elever till utveckling med hänsyn till individuella mål i ridkonst,

- upprätta utvecklingsplaner för ekipage på kort och lång sikt med hänsyn tagen till ryttarnas potential och hästens förmåga och hållbarhet,

- anpassa sin undervisning till individens och gruppens utveckling och målbild samt kunna utvärdera sin egen undervisningsinsats,

- rida utbildad skolhäst i en undervisningssituation på fördjupad nivå enligt individuellt uppställda mål samt kunna reflektera över sitt eget lärande i relation till de uppställda målen,

- planera och genomföra ett arrangemang eller informationstillfälle,

- leda stallets arbete och delta i arbetet mot uppsatta mål med hästar, utrustning, stall och kringområden med hänsyn taget till hållbarhet, säkerhet, god arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Studenten studerar didaktik med fokus på ridundervisning. Student på ridhästinriktningen undervisar upp till en utbildningsnivå motsvarande Svenska Ridsportförbundets tävlingsklasser; i dressyr Medelsvår B (MsvB) och i hoppning 120. Student på islandshästinriktningen undervisar upp till en utbildningsnivå i nationell klass. Studenten tränar, under handledning, med ökad grad av självständighet, att undervisa individuellt och i grupp samt individuellt i grupp. Studenten formulerar individuella utvecklingsplaner tillsammans med elev i en grupp och diskuterar, med sin handledare, lösningar på uppkomna situationer. Studenten tränar fortlöpande att utvärdera och analysera sin egen undervisningsinsats och anpassa sin undervisning till detta. Studenten får träna samt utvärdera olika elevaktiverande metoder i ridundervisning. Studenterna tar fram en kapacitetsprofil för sin egen färdighet i ridning och motsvarande för sina elever. Studenten tränar sin personliga färdighet i ridning på hästar av olika utbildningsståndpunkt enligt upprättade utvecklingsplaner. Studenten tränar att analysera och värdera ridlära. Studenten deltar i förberedelser, genomförande och efterarbete i samband med arrangemang på ridskola eller annan ridverksamhet (inriktning islandshäst). I kursen övar studenten på muntlig och skriftlig presentation. Studenten deltar i daglig skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggning och leder vid vissa tillfällen denna verksamhet i stallet.

Undervisningsmetodik och ridning ingår som obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter godkänd redovisning av inlämningsuppgifter samt godkända praktiska prov. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0064

Litteraturlista

  1. Litteraturlista Didaktik för ridlärare [Litteraturlista Didaktik för ridlärare] (https://slunik.slu.se/kursfiler/HO0124/10204.2122/Litteraturlista_Didaktik_for_ridlarare_21-22_210701.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0124 Anmälningskod: SLU-10204 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%