Ny sökning
HO0128

Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II

Studenten arbetar med färdighetsträning på fördjupad nivå i en disciplin (dressyr eller hoppning); dressyr motsvarande kraven för MsvA-nivå gällande hästens lösgjordhet och form samt programridning på MsvB–nivå; hoppning av hinder av olika utseende och karaktär upp till 135 cm och banhoppning motsvarande 130-nivå enligt "anvisningar för stilhoppning" på utbildade äldre hästar. Studenten hanterar och rider yngre hästar i en ålder av fyra till sju år med utgångspunkt från hästarnas individuella utbildningsnivå. Studenten gör egen analys, dokumentation och utvärdering av ridning på de olika hästarna. Studenten utformar, tillämpar och analyserar individuell träningsplanering ur ett träningsfysiologiskt perspektiv för den yngre hästen och presenterar detta muntligt och skriftligt. Studenten diskuterar, bedömer och utvärderar problemsituationer avseende ridning och utbildning av unga hästar. Studenten övar på att bedöma hästar för sport och avel i åldersintervallet 3-7 år i ett internationellt perspektiv innefattande exteriör, gångarter och hoppteknik. Studenten sköter och vårdar hästar, utrustning och tillhörande anläggning. Projektarbetet görs inom ämnesområdet ridkonst och hästutbildning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HO0128

Läsåret 2021/2022

Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II (HO0128-40089)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II (HO0128-20064)

2020-12-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II (HO0128-30250)

2020-02-20 - 2020-06-07

Kursplan

HO0128 Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II, 10,0 Hp

Equestrian riding and training of the riding horse II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 10,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90 hp hippologi varav 15 hp Ridkonst och hästhantering II och 15 hp Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet.Alternativt hippologexamen ridlärare/stallchef 120 hp.Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om och färdighet i ridning samt utbildning av ridhästar på olika nivåer. Kursen syftar även till att, på en fördjupad nivå, utveckla förmåga till problematisering, analys och syntes kring häst, ryttare och hästhållning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- grundutbilda yngre hästar på fördjupad nivå i en disciplin (dressyr eller hoppning) och rida utbildade hästar av olika typ och temperament på ett sätt som främjar hästens långsiktiga hållbarhet samt integrerar ridlära i praktisk ridning,

- bedöma olika hästars exteriöra förutsättningar, temperament och mognadsprocess för arbete samt konsekvenser av detta för utbildning och träningsupplägg,

- analysera och utvärdera sin egen prestation med stöd av grundläggande idrottspsykologiska och fysiologiska teorier,

- redogöra för, jämföra och värdera olika utbildnings-, selekterings- och tävlingssystem för ridhästar i ett internationellt perspektiv,

-tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och självständigt arbeta mot uppsatta mål med hästar, utrustning, stall och kringområden med hänsyn taget till hållbarhet, säkerhet, god arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Studenten arbetar med färdighetsträning på fördjupad nivå i en disciplin (dressyr eller hoppning) enligt följande: - dressyr motsvarande kraven för Svenska Ridsportförbundets (SvRF) tävlingsklass i dressyr Medelsvår B (MsvB) – Medelsvår A (MsvA)-nivå gällande hästens lösgjordhet och form samt programridning på MsvB–nivå. - hoppning av hinder av olika utseende, karaktär och teknisk svårighetsgrad upp till SvRF:s tävlingsklass i hoppning 130 - 135 cm. Banhoppning motsvarande 120-nivå enligt "anvisningar för stilhoppning" på utbildade äldre hästar. Studenten hanterar och rider yngre hästar i en ålder av fyra till sju år med utgångspunkt från hästarnas individuella utbildningsnivå. Studenten gör egen analys, dokumentation och utvärdering av ridning på de olika hästarna. Studenten utformar, tillämpar och analyserar individuell träningsplanering ur ett träningsfysiologiskt perspektiv för den yngre hästen och presenterar detta muntligt och skriftligt. Studenten diskuterar, bedömer och utvärderar problemsituationer avseende ridning och utbildning av unga hästar. Studenten övar på att bedöma hästar för sport och avel i åldersintervallet 3-7 år i ett internationellt perspektiv innefattande exteriör, gångarter och hoppteknik. Studenten tränar att leda stallarbete och att självständigt sköta hästar, utrustning och tillhörande anläggning. Projektarbetet görs inom ämnesområdet ridkonst och hästutbildning. I kursen förekommer obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov, godkänt projektarbete och godkända inlämningsuppgifter. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Studenten är ansvarig för skötseln av tilldelad skolhäst.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0073

Betygskriterier

Litteraturlista

1) Balans till häst - ryttarens sits
**Författare: **Dietze, S v.
**ISBN: **9789127115965

2) The new basic training of the young horse
**Författare: **Klimke, I & R.
**ISBN: **1570763453

3) Dressyr med Kyra – rid med system, logik och konsekvens
**Författare: **Kyrklund, K & Lemkow, J.
**ISBN: **9789153429289

4) Ridhandboken 1 - grundutbildning för ryttare och häst
**Författare: **Meisner, S.
**ISBN: **9163144727

5) Ridhandboken 2 – vidareutbildning för ryttare och häst
**Författare: **Meisner, S.
**ISBN: **9163144727

6) The secret methods of a great champion
**Författare: **Robert, M
**ISBN: **2952060223

7) Perfect MIND: Perfect RIDE Sport psychology for successful riding
**Författare: **Wolfram, I.
**ISBN: **9781910016046

8) Träna hästen för framgång och hållbarhet
**Författare: **Lönnell, C.
**ISBN: **9789176610336

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0128 Anmälningskod: SLU-40104 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 65%