Ny sökning
HO0132

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I

Information från kursledaren

Välkommen till kursen HO0132 "Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet 21/22 på Flyinge.
Här kan ni hitta grundläggande information om er kurs i "Pedagogik i hästverksamhet" för läsåret 20/21 här hittar ni även aktuellt schema för er kurs mer information hittar ni på kurssidan i Canvas.

Väl mött!

Christer Karlsson

Kursledare HP 1

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Kursplan

HO0132 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I, 7,5 Hp

Pedagogics and leadership in horse business I

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Kommunikation och lärande 2,0 0102
Grupper och ledarskap 1,5 0103
Undervisningsmetodik teori och praktik 4,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2

Samhällskunskap 1b eller 1a1

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i lärande och kommunikation, gruppdynamik och ledarskap samt undervisningsmetodik med tillämpning i praktisk hästverksamhet.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:- redogöra för grunderna i kommunikation och beskriva hur lärande sker samt kunna sätta detta i relation till sin egen lärstil,

- muntligt presentera och diskutera hippologiska frågeställningar,

- beskriva grunderna i undervisningsmetodik samt planera och genomföra praktisk och teoretisk undervisning på grundläggande nivå inom verksamhet med häst,

- förklara grupprocesser på en grundläggande nivå, redogöra för hur människor fungerar och utvecklas i grupp samt översiktligt beskriva ledarrollen i förhållande till en grupps dynamik.

Innehåll

I föreläsningsform och i litteratur ger kursen en introduktion i pedagogikämnet som vetenskap och ger en översikt i pedagogiska modeller och metoder. Genom föreläsningar belyses pedagogiska teorier samt pedagogikens utveckling ur ett historiskt perspektiv inkluderat utbildningshistoria inom hästsektorn. Studenten studerar begrepp såsom kognitiva lärstilar, mål, motivation, självkännedom och ledarrollen och kopplar detta till situationer i hästverksamhet. Kursen innehåller teori och övningar i grundläggande kommunikation. I föreläsningsform ges en översiktlig introduktion till föreningsdemokrati.Studenten tränar att välja lämplig presentationsteknik utifrån hippologiämne och tänkt målgrupp i en hästverksamhet. Studenten tränar också att referera och härleda till i litteraturen förekommande teorier och modeller samt i grupp kunna diskutera hippologiska frågeställningar. I övningsform studeras olika grupprocesser och ledarrollens betydelse för en grupp, detta sker i integration med häst- och anläggningsvård. Kursen innehåller grunder i undervisningsmetodik och studenten övar under handledning att planera undervisning samt att undervisa elever i praktiska och teoretiska moment i hästverksamhet. Undervisningen genomförs med beaktande av arbetsmiljö-, säkerhets- och djurskyddsaspekter. Studenten introduceras i vikten av kost och träning för ett hållbart yrkesliv samt får insikt i effekterna av fysisk träning. I kursen ingår obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, godkänt praktiskt prov samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0106

Betygskriterier

Pedagogik och Ledarskap i hästverksamhet I HO0132 - Betygskriterier 22/23
(vad kunna, inte innehåll) (Prestationen av kunnandet, bedömning av hur väl studenterna kan det de ska kunna)
Mål Examinationsform 3 4 5 U
1. Studenten kan redogöra för grunderna i kommunikation och beskriva hur lärande sker samt kunna sätta detta i relation till sin egen lärstil, Ex 1) Individuell inlämningsuppgift (Lärandeuppgiften) Studenten kan redogöra för grunderna i kommunikation och kan beskriva hur lärande sker och sätta detta i relation till sin egen lärstil samt kan referera till aktuell litteratur inom området. Studenten kan redogöra för grunderna i kommunikation och kan förklara hur lärande sker och sätta detta i relation till sin egen lärstil samt kan relatera och referera till aktuell litteratur inom området. Studenten kan redogöra för grunderna i kommunikation och kan diskutera hur lärande sker och sätta detta i relation till sin egen och andras lärstil samt kan relatera och referera till aktuell litteratur inom området. Studenten uppnår inte betyg tre för ett eller flera inlärningsmål
Ex 2) Auskultera en lektion och skriva lektions-PM för lektionen Studenten kan beskriva hur kommunikation sker vid en undervisningssituation och knyta detta till teorier om lärande.
2. Studenten kan muntligt presentera och diskutera hippologiska frågeställningar, Ex 2) Muntlig presentation (kopplat till Hippologisk baskurs alt Hästens Biologi 1) Studenten kan med säkerhet muntligt presentera och diskutera en hippologisk fråga
3. Studenten kan beskriva grunderna i undervisningsmetodik samt under handledning planera och genomföra praktisk och teoretisk undervisning inom verksamhet med häst. Ex 4) Lektions-PM inkl frågeställningar samt praktiskt prov där grunderna i undervisningsmetodik beskrivs och motiveras. Studenten kan beskriva grunderna i undervisningsmetodik i relation till egen undervisningsinsats. Studenten kan med handledning planera, skriva ett lektions-PM och genomförapraktisk och teoretisk undervisning inom verksamhet med häst. Studenten kan beskriva grunderna i undervisningsmetodik i relation till egen undervisningsinsats. Studenten kan planera, skriva ett lektions-PM och säkert genomföra praktisk och teoretisk undervisning inom verksamhet med häst. Studenten kan beskriva grunderna i undervisningsmetodik i relation till egen undervisningsinsats. Studenten kan på ett självständigt och säkert sätt planera, skriva ett lektions-PM och genomföra praktisk och teoretisk undervisning inom verksamhet med häst.
Ex 2) Auskultera en lektion och skriva lektions-PM för lektionen Studenten kan beskriva grunderna i undervisningsmetodik i relation till en genomförd ridlektion i grupp.
4. Studenten kan förklara grupprocesser på en grundläggande nivå, redogöra för hur människor fungerar och utvecklas i grupp samt översiktligt beskriva ledarrollen i förhållande till en grupps dynamik, Ex 5) Individuell inlämningsuppgift "Grupper och grupprocesser" (kopplat till häst- och anläggningsvård alternativt projektarbete) Studenten kan förklara sin egen del i grupprocessen med stöd i loggbok och relevanta modeller. Studenten kan förklara grupprocesser på en grundläggande nivå, redogöra för hur människor fungerar och utvecklas i grupp samt översiktligt beskriva ledarrollen i förhållande till en grupps dynamik. Studenten kan diskutera sin egen del i grupprocessen med stöd i loggbok och relevanta modeller. Studenten kan diskutera grupprocesser på en grundläggande nivå, redogöra för hur människor fungerar och utvecklas i grupp samt översiktligt beskriva ledarrollen i förhållande till en grupps dynamik. Studenten kan analysera sin egen del i grupprocessen med stöd i loggbok och relevanta modeller. Studenten kan analyseragrupprocesser på en grundläggande nivå, redogöra för hur människor fungerar och utvecklas i grupp samt översiktligt beskriva ledarrollen i förhållande till en grupps dynamik.

Litteraturlista

LITTERATURLISTA FÖR KURS INOM HIPPOLOG – KANDIDATPROGRAM

Definitioner:

***Obligatorisk litteratur *****- **kurslitteratur som alla studenter förväntas ta del av (benämns inom SLU även "gemensam litteratur").

LÄSÅR

2022-2023

ÅRSKURS

ETT

INRIKTNING/INRIKTNINGAR

RID, TRAV, ISLAND


KURS

PEDAGOGIK OCH LEDARSKAP I HÄSTVERKSAMHET I

KURSKOD

HO0132


OBLIGATORISK LITTERATUR

Auty, I. (2008) Coaching Skills for Riding Teachers. Kap 2-3. US. ISBN 978-1-905693-08-5


Maltén, A. (1998) Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. Kap 1-5 Lund: Studentlitteratur


Nilsson, B. (2005) Samspel i grupp. Kap 1-3, 7-9. Lund: Studentlitteratur


Pettersen, R. (2010) *Lärandets hur. *Lund: Studentlitteratur


Stensmo, C. (2007) Pedagogisk filosofi. (Valda delar, tillhandahålls av kursledning) Lund: Studentlitteratur


Åkesdotter, C. et al. (2018) Idrottens ledarskap. SISU FörlagREFERENSLITTERATUR

Illeris, K. (2007) *Lärande. Kap. 1-10. *Lund: Studentlitteratur


Långström, S & Viklund, U. (2010) *Metoder – Undervisning och framträdande. *Lund: Studentlitteratur


Moberg, K (2017) *Vart vill vi?*Ridskoleelevers och ridlärares olika målbilder. Kandidatarbete, Hippolog, SLU


Trast, L-M., Thun, M. (2020) Vår ridsportförening. SISU Förlag


Johansson, U. (2006) *Ryttare är idrottare *SISU Förlag.


TIPS

Aronsson, A. & Zetterqvist, M. (2001) *Anvisningar för ridlektion. *Svenska Ridsportförbundet


Svenska Ridsportförbundet (2005) Ridinstruktion


Tibblin, B. (2005) Ridning – lektionshandledning dressyr. Svenska Ridsportförbundet


TLU, Travsportens ledarutbildning, Svensk Travsport. Tillhandahålls av kursledningen


Referenslitteratur- frivillig litteratur för vidare fördjupning (benämns inom SLU även "breddnings- och fördjupningslitteratur").

Tips – frivillig litteratur av skiftande slag som kan vara bra att ha tillgång till som informationskälla.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0132 Anmälningskod: SLU-10175 Plats: Flyinge Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 15%