Ny sökning
HO0135

Hästens biologi II

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för HO0135

Läsåret 2022/2023

Hästens biologi II (HO0135-10178)

2022-08-29 - 2023-01-15

Kursplan

HO0135 Hästens biologi II, 10,0 Hp

Biology of the horse II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Seminarieuppsats 4,0 0102
Hästens biologi teori 6,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp hippologi, varav

- 18 hp hästens biologi

- 5 hp vetenskapligt skrivsätt

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i hästens biologi och grundläggande kunskaper om förutsättningar för hållbar träning och användning av hästar i arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-redogöra för arbetsfysiologins grunder kopplat till hästens prestation och hållbarhet

- diskutera hur träning, anatomiska och fysiologiska förutsättningar samt yttre faktorer påverkar hästens biomekanik, hälsa och hållbarhet,

- utforma och diskutera rutiner inom hästhållning som kan användas för att förebygga sjukdom och skador samt främja naturligt beteende,

- diskutera etik, hästvälfärd och hållbar användning av arbetande hästar före, under och efter deras karriär,

- skriva och muntligt presentera en uppsats inom hästens biologi enligt riktlinjer för vetenskapligt skrivsätt samt ge konstruktiv kritik på andras uppsatser och presentationer,

- diskutera och kommunicera biologiska frågeställningar med fördjupade ämneskunskaper.

Innehåll

Kursen behandlar områden som den arbetande hästens arbetsfysiologi, biomekanik, inhysning, djurskydd och utfodring. Genom hela kursen är hållbarhet, prestation, hälsa och hästvälfärd nyckelord. Studenterna studerar såväl teoretiskt som praktiskt hur den arbetande hästens biologiska förutsättningar, träning, utfodring samt omgivande faktorer kan optimeras för att verka skadeförebyggande och uppbyggande. Inom området hästens biologi och handhavande tränar studenten att söka litteratur, kritiskt granska källor och under handledning författa, försvara och diskutera en uppsats. Studenten fördjupar sin förståelse för hur forskningsmetodik och försöksupplägg kan påverka en studies resultat. Med utgångspunkt i sin uppsats tränar studenterna på att diskutera och kommunicera fördjupade biologiska frågeställningar.Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och handledning av uppsatser. Vissa övningar och gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av uppsats och opponering av annans uppsats, godkända praktiska prov och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 18 hp hästens biologi kan uppfyllas genom godkänd kurs HO0131 Hästens biologi I, 20 hp (eller tillräckligt antal godkända moduler inom denna). Förkunskapskravet om 5 hp vetenskapligt skrivsätt kan uppfyllas genom godkänd kurs HO0130 Hippologisk baskurs, 7,5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0115, HO0116, HO0117

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

OBLIGATORISK LITTERATUR

SLU biblioteket. 2021. Skriva och referera https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/ [2022-06-21]

Hippologprogrammet, 2022. Skrivguide till vetenskapligt skrivsätt - ramar och riktlinjer (Kompendium Canvas).

Blomström, V. och Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151045

Bergh, A. m.fl. (2022). Komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur – en systematisk litteraturöversikt. (SLU Future One Health reports, 2). Uppsala: Institutionen för kliniska vetenskaper (KV), Sveriges lantbruksuniversitet SLU Repro. I SBN: 978-91-576-9959-6. https://pub.epsilon.slu.se/28239/

Davis Z. (2017) Equine Science. 3 ed. Wiley-Blackwell ISBN:9781118741184. Tillgänglig: ProQuest Ebook Central (via SLU VPN)

Grönberg, P. (2017) ABC of the Horse. Otava Book Printing. ISBN 9789519874425

Hodgson, D., McGowan C., and McKeever K. (2014) The Athletic Horse. 2 ed Edinburgh: Saunders Elsevier ISBN: 9780721600758 Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books (via SLU VPN) http://www.sciencedirect.com/science/book/9780721600758

Jansson m.fl. (2011) Utfodringsrekommendationer för häst. Institutionen för husdjurens utfodring och vård. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/utfodringsrekommendationer-forhast_2013_rapport_289.pdf

McGreevy, P. (2013) Equine behavior: a guide for veterinarians and equine scientists. 2. ed. Edinburgh: W.B. Saunders. ISBN: 9780702043376

Ventorp, M och Michaneck, P. (2001) Att bygga häststall : en idéhandbok. 2 uppl. Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. s 216 – 249. ISBN 9157661308. (Kompendium Canvas

REFERENSLITTERATUR

Språkrådet. (2008). Svenska skrivregler. Red: Ola Karlsson. Svenska språkrådets skrifter 22. Stockholm: Liber. ISBN: 978-91-47-11149-7.

Ashdown, R. R. & Done, S.H. (2011). Color Atlas of Veterinary Anatomy, volume 2, The horse. 2 ed. Edinburgh: Elsevier. ISBN: 978-0-7020-5229-3

Baxter, G. M. (editor)( 2020) Adams and Stashak's lameness in horses. 7 ed. Wiley. Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books (via SLU VPN)

Back, W. & Clayton, H.M. (2013) Equine locomotion. London: W. B. Saunders. ISBN: 9780702029509

Geor, R. J., Coenen, M. & Harris, P. (2013) Equine Applied and Clinical Nutrition. [Elektronisk] Edinburgh: W.B, Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books (via SLU VPN) http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702034220 [2015-06-24] ISBN: 978-0-7020-3422-0

Hinchcliff, K.W., Geor, R. J. & Kaneps, A. J. (2007). Equine Excercise physiology. Edinburgh: Saunders Elsevier. ISBN: 9780702037245. Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books (via SLU VPN) http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702028571

Lönnell, C. (2016). Träna hästen för framgång och hållbarhet. Massolit Förlag. ISBN: 9789176610336 alt Lönnell, C. (2017). Sport Horse Soundness and Performance. Kenilworth Press Ltd. ISBN: 9781910016244

McAuliffe, S. B. (2014). Knottenbelt and Pascoe´s Color atlas of diseases and disorders of the horse. [Elektronisk] 2nd ed. Edinburgh: Saunders Elsevier. ISBN: 9780723436607. Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books (via SLU VPN) http://www.sciencedirect.com/science/book/9780723436607

NRC (2007) Nutrient requirements of horses. [Elektronisk] 6. ed. Washington DC, USA: National Academy Press. ISBN: 978-0-309-10212-4. Tillgänglig: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11653&page=5

Sjaastad O. m. fl. (2016) Physiology of domestic animals. 3 ed. Scandinavian veterinary press. ISBN 978-82-91743-41-7

***TIPS ***

Launila, A. (2017). Rörelseapparatens anatomi: Skelett, muskulatur, leder och ligament hos häst och hund. Spiral. ISBN: 9789188713667

Travarhälsan. https://www.travsport.se/hastvalfard/travsporten-och-djurskyddet/travarhalsan/

Webbstöd. Hästsverige (u.å.) Hemsida. www.hastsverige.se

SVRFs underlagsguide. http://www.e-magin.se/paper/8bct8c4r/paper/1#/paper/8bct8c4r/155

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0135 Anmälningskod: SLU-10179 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%