Ny sökning
HU0002

Samhälle och miljö

The course "Man, society and nature" is a part of the joint master programme "Sustainable development" between Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University. Its main objective is to present different social science perspectives on management of sustainable development. That is, how do social science disciplines approach and conceptualise sustainable development, and which strategies for promoting sustainable development are suggested? The course covers different disciplines such as law, economics, political science, business administration, psychology, and philosophy, which are discussed and applied to a number of different environmental and sustainability issues of concern in various parts of the world.The time frame for this course is decided in an overall programme plan, and may change from year to year. If you are not an attendee of this programme, but still want to take the course, please contact the course leader for up to date information.

Kursplan

HU0002 Samhälle och miljö, 10,0 Hp

Society and environment

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 10,0 0102

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Huvudmål

Studenterna kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig inlärningsmiljö för att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper för att analysera ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med hjälp av vetenskapliga metoder för komplexa system. Efter avslutad kurs kommer studenterna att kunna analysera de komplexa och dynamiska interaktionerna mellan samhälle och natur, skapa och analysera alternativa framtidsscenarier och jämföra dessa i termer av potentiell hållbarhet.Delmål

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:

- Kritiskt analysera och diskutera hållbarhet ur olika ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv som en del av ett integrerat system.

- Välja och tillämpa lämpliga systemmetoder för att analysera komplexa frågor relaterade till hållbar utveckling.

- Analysera sambandet mellan faktisk och alternativ markanvändning, långsiktigt bevarande av ekosystemtjänster i förhållande till socioekonomisk utveckling, samt förvaltning och konflikter mellan olika resursanvändning.

- Skapa och utvärdera scenarier för systemförändringar för att öka potentialen för långsiktig hållbarhet.

Innehåll

Kursen fokuserar på avancerad kunskap om hur individer, organisationer och förvaltande institutioner och deras respektive världsåskådning kan förändras för att uppnå hållbarhet i en värld av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och begränsad tillgång på resurser som är väsentliga för mänskligt välbefinnande. Detta innebär identifiering av möjligheter och begränsningar för hållbar utveckling i olika samhällen ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Grundprinciper för förvaltning och styrning för hållbarhet diskuteras, såsom demokrati, mänskliga rättigheter, fattigdom och ojämlikhet, markanvändning, ekonomiska system och politik för hållbar utveckling.Metoder för att förstå och beakta förändringar i samhällets organisation för att uppnå hållbar utveckling kommer att beskrivas, och diskutera olika lösningar för att hantera risk, sårbarhet och osäkerhet i samhällets användning av miljöresurser. Perspektiv från olika discipliner och metoder för hållbar utveckling i olika tids- och rumsskalor kommer att analyseras och identifiera kriterier för framgångsrik förvaltning av både mänskliga resurser och naturresurser.Moment som behandlas är:

- Användning av komplexa system och holistiska metoder för att utveckla hållbarhet, vilket inkluderar användning av metoder för att studera komplexa social-ekologiska system för att analysera hållbarhet samt bygga framtidsscenarier, visioner och planer för transformation mot hållbarhet.

- Studera hållbarhetsfrågor i relation till jämlikhet, kön och ursprungsbefolkning.

- Adaptiv styrning och förvaltning, avvägningar i konflikter i markanvändning mellan ekosystemtjänster och andra samhällsintressen, och konsekvenserna av exporterade miljökostnader ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Hållbar utveckling utifrån neoklassiska och ekologisk-ekonomiska perspektiv.

- Synergier och konflikter mellan klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och andra Agenda 2030-mål.

- Genomföra fallstudier av aktuella hållbarhetsfrågor som en praktisk tvärvetenskaplig övning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig hemtentamen, presentation av projektarbete, deltagande på diskussioner och seminarier / presentationer (enligt ovan).

Godkänd hemtentamen, godkänt projektarbete och godkända seminariepresentationer. Aktivt deltagande genom att diskutera i seminarier samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0155

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 18333 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0002 Anmälningskod: SLU-20161 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 80%