Ny sökning
HU0003

Hållbarhetens politik och praktik

Den här kursen syftar till att öka din teoretiska och praktiska förståelse för komplexa hållbarhetsproblem i dagens samhälle. Fokus ligger på politiska aspekter av hållbarhet - hur olika värderingar, möjligheter till deltagande och målkonflikter formar hållbar utveckling.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HU0003

Läsåret 2022/2023

Hållbarhetens politik och praktik (HU0003-40122)

2023-03-22 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Kursplan

HU0003 Hållbarhetens politik och praktik, 15,0 Hp

The politics and practice of sustainability

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hållbarhetens politik och praktik: teoretiska perspektiv 6,0 0001
Praktiska övningar 3,0 0002
Gruppuppgift: Praktiska hållbarhetsutmaningar 6,0 0003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

15 hp Hållbar utveckling.

Mål

Den här kursen syftar till att öka studenternas teoretiska och praktiska förståelse för komplexa hållbarhetsproblem i dagens samhälle. Fokus ligger på politiska aspekter av hållbarhet - hur olika värderingar, möjligheter till deltagande och målkonflikter formar hållbar utveckling. Kursen ger en fördjupning inom teoretiska perspektiv på hållbar utveckling, samt hur hållbar utveckling uttrycks i svensk och internationell policy. Under kursen arbetar studenterna praktiskt med att analysera aktuella hållbarhetproblem och hur dess sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser tar sig olika uttryck i praktiken baserat på problembaserade fallstudier.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för olika målkonflikter och hur dessa hanteras inom förvaltningen av hållbarhet utifrån kritiska samhällsvetenskapliga perspektiv på dialog, deltagande och konflikt

- kritiskt analysera olika sätt som hållbarhet används i svensk och internationell policy, samt i olika forskningsfält och utbildningar

- analysera en aktuell problemställning i grupp som relaterar till hållbar utveckling och hur dess sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser tar sig olika uttryck baserat på problembaserade fallstudier

- redovisa utfört arbete muntligt och skriftligt för olika intressenter.

Innehåll

Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständigt arbete enskilt och i grupp, samt seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, och dels på seminarier samt används i olika former arbeten och i seminariediskussioner.Kursen innehåller två delar:En del diskuterar hur hållbar utveckling används som begrepp inom olika forskningsfält och traditioner. Den presenterar viktiga kritiska, teoretiska perspektiv på politikens roll och funktion inom hållbar utveckling exempelvis inom politisk ekologi och miljökommunikation med fokus på hur politik i form av värderingar, delaktighet och målkonflikter formar olika hållbarhetslösningar i policy och praktik.Del två på kursen är det praktiska arbetet som syftar till att låta studenterna arbeta i grupp mot en verklig uppdragsgivare med en aktuell hållbarhetsutmaning. Genom att låta studenterna ta gemensamt ansvar för att undersöka, analysera och rapportera om möjliga lösningar på aktuella, verklighetsbaserade problem ges insikter i specifika hållbarhetsutmaningar och dess olika sociala, ekonomiska och miljömässiga uttryck. Studenterna får öva på att presentera samt diskutera sina resultat för olika grupper inklusive handläggare/beslutsfattare på den externa organisationen som fungerar som uppdragsgivare för grupparbetet, samt övning i att skriva akademiskt. Gruppuppgiften kan komma att innebära en del resor.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom:

- godkänd skriftlig tentamen

- godkänd muntlig och skriftlig projektredovisning

- godkänt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Litteraturlista

Hållbarhetens politik och praktik, kurslitteratur 2023

Material kring temaveckorna, projektarbetet och gästföreläsningar tillkommer.

Kursböcker

Jagers, S.C. & Matti, S. (2020). Miljöpolitikens villkor. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Bacchi, C. L. (2009). Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?. Frenchs Forest, N.S.W.: Pearson

Vetenskapliga artiklar och rapporter

Omställning:

Nalau, J. & Handmer, J. (2015). When is transformation a viable policy alternative?, Environmental Science & Policy, Volume 54, 2015, Pages 349-356, ISSN 1462-9011, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.07.022.

Hajer, M., Nilsson, M., Raworth, K., Bakker, P., Berkhout, F., De Boer, Y., ... & Kok, M. (2015). Beyond cockpit-ism: Four insights to enhance the transformative potential of the sustainable development goals. Sustainability, 7(2), 1651-1660.

Hagbert, P., Nyblom, Å., & Isaksson, K. (2021). Approaching Change: Exploring Cracks in the Eco-Modern Sustainability Paradigm. Environmental Values(5), 613-634. ​

Sahlström, E. & Norrby, T. (2022). Social innovation och samhällsentreprenörskap - verktyg för omställning? En studie av fem projekt inom Leader Höga Kusten. Rapport. Sveriges lantbruksuniversitet.

**Lokala perspektiv på Hållbarhetens politik och praktik: **

Copus, A., Perjo, L., Berlina, A., Jungsberg, L., Randall, L. & Sigurjónsdóttir, H. (2017) Social innovation in local development: Lessons from the Nordic countries and Scotland. Nordregio Working Paper 2017:2. (sida 8-16 samt delen om Sverige på sida 30-32)

Cras, P. (2022). Lokalt samhällsentreprenörskap. I Johan Gaddefors & Josefina Jonsson (red): Nycklar för en levande landsbygd. Uppsala. https://issuu.com/landsbygdensnycklar/docs/nycklar_f_r_en_levande_landsbygd

Cras, P. & Norrby, T. (2022). Kommunernas (o)organiserade gränssnitt. I Johan Gaddefors & Josefina Jonsson (red): Nycklar för en levande landsbygd. Uppsala. https://issuu.com/landsbygdensnycklar/docs/nycklar_f_r_en_levande_landsbygd

Neumeier, S. (2017) Social innovation in rural development: identifying the key factors of success. The Geographical Journal, vol.183(1), pp. 34–46. DOI: 10.1111/geoj.12180

Norrby, T. & Cras, P. (2022). En framtida struktur för samverkan mellan Region Gotland och lokala utvecklingsaktörer. En vägledning för att dra lärdomar från Region Gotlands pilotsatsning på samverkan genom projektet ”Landsbygdsutveckling 2.0”. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land. https://www.gotland.se/104817

Syssner, J. (2018). Visioner och visionslöshet-idéer om framtidens landsbygd. Nya visioner för landsbygden, 15.

Olausson, A. & Svensson, P. (2019). Nya förvaltningsideal - byråkrater och entreprenörer i samhällsbyggnadsprocessen. I Josefina Syssner (red): Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande. Boxholm: Linnefors förlag.

Kumpulainen, K. (2017). The discursive construction of an active rural community.
Community Development Journal, 52(4), 611-627.
https://doi.org/10.1093/cdj/bsw009

Osäkerhet, komplexitet och risk:

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., . . . Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223).​

, A. & R. (2018). Nine lives of uncertainty in decision-making: strategies for dealing with uncertainty in environmental governance, Ur Policy and Society, Volume 37, Issue 4, December 2018, Pages 441–458

**Deltagande och Rättvisa: **

Zachrisson et al. (2021). Participatory comprehensive planning to handle competing land-use priorities in the sparsely populated rural context. Journal of Rural Studies, Volume 88, 2021, Pages 1-13, ISSN 0743-0167, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.031. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016721002953)

Raworth, K. (2012). A safe and just space for humanity. Can we live within the doughnut? Oxfam Discussion Papers Oxfam. Oxford. ​https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-en_5.pdf

Ramcilovic-Suominen, S. (2022). Envisioning just transformations in and beyond the EU bioeconomy: inspirations from decolonial environmental justice and degrowth. Sustain Sci. 1-16. https://doi.org/10.1007/s11625-022-01091-5

Verktyg för kritiska ansatser i hållbarhetens politik och praktik:

Hagbert et al. (2018). Framtider bortom BNP-tillväxt. Slutrapport från forskningsprogrammet ’Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande. https://www.bortombnptillvaxt.se/download/18.72aeb1b0166c003cd0d1d12/1543239101524/2.Slutrapport_Bortom%20BNP.pdf

Westin et al. (2020). Att utveckla samverkanskompetens genom utbildning Praktisk klokhet och reflekterande praktik. Socialmedicinsk Tidskrift. 2020, volume: 94, number: 4, pages: 663-674, available at https://pub.epsilon.slu.se/21280/1/westin_m_et_al_210119.pdf

Joosse et al. (2020) Critical, Engaged and Change-oriented Scholarship in Environmental Communication. Six Methodological Dilemmas to Think With, Environmental Communication, 14:6, 758-771, DOI: 10.1080/17524032.2020.1725588

Fördjupning

Berg et al. (2019). Naturens rättigheter: att skapa fred med jorden

Omställningshandboken – Guide till att skapa blomstrande lokala gemenskaper, 2019, Omställningsnätverket

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0003 Anmälningskod: SLU-40005 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%