Ny sökning
HV0155

Hundens och kattens biologi och användning

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för HV0155

Läsåret 2020/2021

Hundens och kattens biologi och användning (HV0155-20029) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Hundens och kattens biologi och användning (HV0155-20124) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Hundens och kattens biologi och användning (HV0155-20116) 2018-11-06 - 2019-01-20

HV0155 Hundens och kattens biologi och användning, 15,0 Hp

The biology and use of dogs and cats

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Nutrition och utfodring 5,00 1002
Etologi och djurskydd 5,00 1003
Genetik och avel 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kurser motsvarande:
- 80 hp husdjursvetenskap eller 80 hp biologi, varav 10 hp djurfysiologi, 7,5 hp avel och 7,5 hp nutrition.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om friska hundars och katters biologi, etologi, utfodring, avel och skötsel.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för villkor för och omfattningen av hund- och katthållning
- Beskriva hundens och kattens digestion och ämnesomsättning
- Redogöra för näringsbehov och utfodringsnormer för olika kategorier av hundar och katter
- Översiktligt redogöra för hundars och katters reproduktionsbiologi
- Beskriva de faktorer som påverkar utformningen av avelsprogram för hund och katt
- Redogöra för och jämföra olika informationskällor som ligger till grund för avelsarbete och studier av hälsa och prestation
- Ge exempel på relevanta etiska frågor rörande avel med hundar och katter
- Beskriva hundars och katters naturliga beteenderepertoar kopplade till evolutionära principer, samt vanliga avvikelser från normalt beteende
- Översiktligt redogöra för vilka befintliga regelverk som är relevanta för verksamheter kopplade till sporter och verksamheter för hund och katt

Innehåll

Kursen behandlar frågor av betydelse för avel, reproduktion, utfodring, hälsa och beteende med utgångspunkt från de olika användningsområden och verksamheter där hundar och katter används, främst i Sverige. Effekter av avel i små populationer, avel för funktion, exteriör, mentalitet och hälsa belyses särskilt, liksom digestion, ämnesomsättning, näringsbehov, praktisk utfodring i olika livsstadier, råvarukunskap, samt foderstatsberäkning. Hälsoaspekter belyses genom exempel på ärftliga sjukdomar och möjliga avelsåtgärder, utfodringsrelaterade sjukdomar samt utfodring vid olika sjukdomstillstånd. I kursen tränar studenterna även på att reflektera kring och ta ställning i etiska frågor samt diskutera hållbarhet i ett brett perspektiv. Studenterna ska genomföra och presentera ett projekt skriftligt och muntligt. Projektet baseras på faktaunderlag från litteratursökning, internet, fackpress, eventuella egna studiebesök och direktkontakter med forskare, näringsliv, etc. Kunskaperna breddas genom gemensamma redovisningar.

Föreläsningar varvas med övningar och gruppdiskussioner. Obligatoriska moment enligt schema förekommer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter som är godkända på fysiologi delen i kursen Djurens biologi 3 – fysiologi innehar nödvändiga kunskaper i fysiologi. Studenter som är godkända på Djurens nutrition 7,5 hp, HV0129 eller Djurens utfodring 7,5 hp, HV0130 innehar nödvändiga kunskaper i nutrition. Studenter som är godkända på Avel 1 7,5 hp, HV0131 eller Avel 2 7,5 hp, HV0132 innehar nödvändiga kunskaper i avel.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik
Medansvariga:
Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: Ersätter delvis HV0072 Hund och katt - genetik, hä
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Obligatorisk litteratur
Författare: Erling Strandberg
Kommentar: Kursen har inte någon obligatorisk litteratur - vi kommer att hänvisa till ett flertal olika källor och vetenskapliga studier under kursens gång. Har ni frågor kring litteraturen innan kursens start är ni välkomna att kontakta kursledare Erling Strandberg (Erling.Strandberg@slu.se).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0155 Anmälningskod: SLU-20003 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%