Ny sökning
HV0165

Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion

2020-11-17
Welcome to HV0165, Animal environment, welfare and housing 2021
Welcome to HV0165, Animal environment, welfare and housing 2021 Coordinator: Anna Wallenbeck and Torun Wallgren, Contact: Anna.Wallenbeck@slu.se, Torun.Wallgren@slu.se. The majority of the course will be on distance (zoom) but there will be a few activities with physical meetings. The course introduction will be via zoom Monday 18th of January 2021 9:00-10:00 CET.

Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/65919095548

Passcode: 497395

Welcome! Torun and Anna

Kursvärderingen är avslutad

HV0165-30077 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0165

Läsåret 2019/2020

Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion (HV0165-30242) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion (HV0165-30180) 2019-01-21 - 2019-03-25

HV0165 Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion, 15,0 Hp

Animal environment, welfare and housing

Kursplan fastställd

2017-12-14

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hemtenta 8,00 1002
Projekt 5,00 1003
Workshop 2,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 180 hp på grundnivå, varav
- 60 hp biologi eller husdjursvetenskap eller hippologi eller djuromvårdnad eller veterinärmedicin
alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi)
Samt
- Engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge tillämpade kunskaper om djurmiljö ur byggnadsfunktions- och djurvälfärdsperspektiv. Dessutom syftar kursen till att ge kunskaper om aktuell lagstiftning och etiska aspekter på djurhållning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för samband mellan djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion ur ett tillämpat perspektiv,
- planera, redovisa och granska vetenskapliga studier av djurmiljö, ur ett byggnadsfunktions-, djurskydds- och djurvälfärdsperspektiv,
- planera och bedöma byggnadsfunktioner som inredning, ventilation och hantering av djur, foder, vatten, gödsel och produkter i olika djurhållningssystem,
- beräkna och värdera djurens värmebalans och deras termiska närmiljö samt stallets värme-, fukt- och gasbalans,
- mäta och analysera miljöfaktorer av betydelse för djuren,
- bedöma djurmiljö ur funktions- och djurvälfärdsperspektiv,
- tillämpa EU-lagstiftning och svensk lagstiftning om djurskydd samt kunna analysera och reflektera kring såväl nationella som internationella aspekter på djurskydd, djurmiljö och djuretik, samt beskriva utvecklingen inom området.

Innehåll

Kursen behandlar tillämpade aspekter på djurmiljö, byggnadsfunktion och djurvälfärd i djurhållningen. Tonvikten ligger på lantbruksdjur, men även sport- och sällskapsdjur beaktas. Studenterna övar sig i att göra bedömningar och att ge råd kring dessa till olika målgrupper.
Studenterna förbereder och leder seminarier baserade på vetenskapliga artiklar, sammanställer vetenskaplig information och redovisar sammanställt material såväl skriftligt som muntligt. I kursen ingår ett projektarbete som genomförs i grupp. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarier, projektarbete och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda förkunskaper i djurfysiologi och djurskydd. Kostnader för eventuella studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: delvis HV0100, HV0126

HV0165 Animal environment, welfare and housing, 15 Hp

Kurskod: HV0165

Kursledare: Anna Wallenbeck och

Torun Wallgren

2021

Grade

Learning outcome 1 - account for relationships between animal environment, animal welfare and building function from an applied perspective

Learning outcome 2 - plan, present and review scientific studies of animal environment from a building function, animal welfare and animal protection perspective

Learning outcome 3 -- plan and assess building functions such as fittings, ventilation and handling of animals, feed, water, manure and products in different animal husbandry systems

Learning outcome 4 - calculate and evaluate the animals' heat balance and their thermal local environment and the stable heat, humidity and gas balance

Learning outcome 5-- measure and analyse environmental factors of significance for the animals

5

The student plans, presents and reviews scientific studies of animal environment from a building function-, animal welfare and animal protection perspective. The student identifies areas of concern,

and suggest future research areas.

4

The student accounts for relationships between animal environment, animal welfare and building function from an applied perspective, and describes how problems can be mitigated.

The student plans, presents and reviews scientific studies of animal environment from a building function-, animal welfare and animal protection perspective. The student identifies areas of concern.

3

The student accounts for relationships between animal environment, animal welfare and building function from an applied perspective.

The student plans, presents and reviews scientific studies of animal environment from a building function-, animal welfare and animal protection perspective.

The student plans and assesses building functions such as fittings, ventilation and handling of animals, feed, water, manure and products in different animal husbandry systems.

The student calculates and evaluates the animals' heat balance and their thermal local environment and the stable heat, humidity and gas balance.

The student measures and analyses environmental factors of significance for the animals.

Grade

Learning outcome 6- assess animal environment from a function and animal welfare perspective

Learning outcome 7 - apply EU legislation and Swedish legislation about animal welfare and be able to analyse and reflect on both national and international aspects on animal welfare, animal environment and animal ethics, and describe the development in the area

5

Outcome as for grade 3, and perform critical analyses of the findings, and suggests improvements of the animal environment, still feasible for the farmer.

4

Outcome as for grade 3, and perform critical analyses of the findings.

3

The student assesses the animal environment from a function and animal welfare perspective.

The student applies EU legislation and Swedish legislation about animal welfare and is able to analyse and reflect on both national and international aspects on animal welfare, animal environment and animal ethics, and describes the development in the area.

Assessments of outcomes

Outcome 1

Outcome 2

Outcome 3

Outcome 4

Outcome 5

Outcome 6

Outcome 7

Assessment

Written exam (4: 3/Fail)

Written exam (5: 4: 3/Fail)

Project work (3/Fail)

Project work (3/Fail) Workshop (3/Fail)

Written exam (3/Fail) Project work (3/Fail) Workshop (3/Fail)

Written exam (3/Fail) Project work (3/Fail)

Written exam (5:

4: 3/Fail) Project work (3/Fail)

Written exam (3/Fail)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Husdjursvetenskap - masterprogram Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0165 Anmälningskod: SLU-30077 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%