Ny sökning
HV0166

Fodervetenskap och vallfoderproduktion

Den här kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom foderanalyser, fodervärdering och foderproduktion. En särskild tonvikt ligger på vallfoder, men övriga fodermedel behandlas också, liksom utfodringsaspekter för icke grovfoderätande djurslag. Kursen innehåller förutom föreläsningar praktiska moment i form av foderanalyser, växtkännedom och studiebesök. Dessutom ingår övningar i foderoptimering och odlingsplanering av vall för olika ändamål. Kursdelarna om vallproduktion genomförs tillsammans med växtodlingsstudenter för att skapa en gemensam bas för framtida yrkesverksamhet.

Hi everybody!

Please, be aware that a "new" timetable is now available (with small changes as compared with the former one).

See you soon (on Zoom)!

Best,

Horacio

Kursvärderingen är avslutad

HV0166-40025 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0166

Läsåret 2020/2021

Fodervetenskap och vallfoderproduktion (HV0166-M4025) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Fodervetenskap och vallfoderproduktion (HV0166-40120) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Fodervetenskap och vallfoderproduktion (HV0166-40135) 2019-03-26 - 2019-06-09

HV0166 Fodervetenskap och vallfoderproduktion, 15,0 Hp

Feed science and forage production

Kursplan fastställd

2017-12-14

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Foderananlyser 6,00 1002
Foderoptimering 1,00 1003
Stuttentamen 8,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 180 hp på grundnivå, varav
- 60 hp biologi eller husdjursvetenskap eller hippologi eller djuromvårdnad eller veterinärmedicin
alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi)
samt
- Engelska 6

Mål

Kursens övergripande mål är att skapa kunskap om kemiska analyser som beskriver sammansättning och utnyttjandet av fodermedel. Kursen omfattar fodermedel för herbi-, omni- och karnivorer. Ett särskilt fokus läggs på vallproduktionens komplexitet genom synergi mellan växtodlings- och husdjursvetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- föreslå och motivera relevanta processtekniker, skörde- och lagringsmetoder för vegetabiliska och animaliska fodermedel samt kunna värdera dess påverkan på fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet,
- definiera och förklara nutritionella och antinutritionella egenskaper i olika fodermedel,
- föreslå och beskriva relevanta analyser för att bestämma fodrets näringsmässiga innehåll och värde,
- redogöra för och använda de grundläggande principerna för optimering av en foderstat eller foderblandning,
- ge konkret vägledning i frågor som rör vallodling och foderutnyttjande ur produktions- och naturvårdssynpunkt,
- analysera hur olika odlingsfaktorer av vallfoder påverkar mängd och näringskvalitet hos vallfodret med hänsyn till användningen som foder till olika djurslag samt annan användning,
- diskutera etiska aspekter vid val av fodermedel och utfodringsstrategi.

Innehåll

I föreläsningar behandlas samband mellan lagrings- och processmetoder och fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet. Metoder för att värdera vallfodrets odlings- och skördemetoder och dess näringsmässiga kvalitet för att användas till olika djurkategorier behandlas i föreläsningar, laborationer och övningsuppgifter. Kursen behandlar även fodermedlens nutritionella och antinutritionella egenskaper. En viktig del av kursen utgörs av foderlaborationer som studenterna genomför och utvärderar.
Kursen omfattar även seminarier, exkursioner och ett projektarbete. I kursen ingår föreläsningar, övningar, laborationer, studiebesök och projektarbete.
Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. laborationer, seminarium, projektarbeten, övningar och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader i samband med studiebesök kan tillkomma.

Kursen kan inte ingå i examen samtidigt som kurserna BI1005, HV0117.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: BI1005, HV0117

Course: HV0166 Feed science and forage production 2021

Grade and grade criteria

5

The student can explain how the nutritional value can be manipulated by different types of forage conservation and concentrate processing

The student can identify the mechanisms that renders feeds their different nutritional and antinutritional properties and be able to apply the principles for predicting properties for new feeds

The student can point out limitations in current methods for feed analysis and feed evaluation and evaluate the effect of current analytical uncertainty.
Lab report at least grade 5.

The student can apply an optimization tool to solve problems on pricing of feeds

The student can suggest suitable forage species and seed mixtures for different production situations

The student can explain mechanisms that reduce rumen protein degradation in certain forage species
Lab report at least grade 5.

4

The student can explain mechanisms that causes detoriation in feed conservation

The student can explain methods for reducing antinutritional properties

The student can explain detailed analytical fractionation of feeds for ruminants and important additional analyses for monogastrics.
Lab report at least grade 4.

The student can explain the output from a sensitivity report

The student can explain conflicts between production and biodiversity conservation at semi-natural pastures

The student can explain the main differences between the most important forage species in how the nutritional value change with increasing development stage.
Lab report at least grade 4.

3

The student can name key analyses that indicates hygienic quality of conserved feeds and describe the requirements for a safe conservation of forage of different dry matter concentration and botanic origin

The student can describe the most important nutritional properties for important feed categories. The student can also describe factors associated with these categories that reduce nutrient availability or have toxic effects.

The student can describe the components of the proximate analysis, digestibility assays for forage, the detergent system, the principles for calculation of the feed's energy value and protein supply from the analyses and how they are used for routine feed evaluation.
Lab report at least grade 3.

The student can use an optimization tool in a systematic way to create rations for different animal categories

  1. student can describe suitable forage production strategies for different farm types.

The student can describe in general how forage botanical category, development stage and fertilization influence quantity as well as energy and protein value of the forage.
Lab report at least grade 3.

The student can identify the most important ethical considerations in current feeding practices of the most important livestock species

Learning
objective

Suggest and justify relevant process technologies and methods for harvest and storage of feeds of vegetable and animal origin and be able to evaluate the influence on the nutritional and hygienic quality of the feed

Define and explain nutritional and anti-nutritional properties of different feeds

Suggest and describe relevant analyses for determining the nutritional content of the feed and the feeding value,

Understand the basic principles for optimization of a diet or a feed mixture

Give concrete guidance in issues that concern forage production and utilization of forage from both production and nature conservation viewpoints

Analyze how different factors of forage cultivation influence quantity and nutritional quality of the forage considering its use as a feed for different animal species or for other purposes

Discuss ethical considerations in choosing feed and feeding strategy

Examination

Written examination
CANVAS MC test

Written examination

Written examination
Lab report
CANVAS MC Test

Optimization project
Written examination

Written examination
CANVAS MC test

Written examination
Lab report
CANVAS MC Test

Lecture discussion

For passing the course the student must participate in mandatory teaching, pass CANVAS Multiple choice tests

and have got passed reports on laboratory analyses and optimization project.

For obtaining grade 4 on the course the criteria for grade 4 must be met for four of the six learning objectives that are graded above 3.

For obtaining grade 5 on the course the criteria for grade 5 must be met for five of the learning objectives that are graded above 3.

1) Improved Grassland Management – New edition. (2011).
Författare: Frame, J., Laidlaw, S.
ISBN: 978-1-8479-7261-3
Kommentar: You need to have this book available already when the course starts. N.B. Unfortunately, this book is currently out of stock, and I have now got the new information from Crowood Press in UK that it will not be reprinted in due time for this course. However, since you need it already in the beginning of the course, I will recommend you to get the on-line version, e.g. available on https://www.adlibris.com/se/e-bok/improved-grassland-management-9781847977274 There will also be some books in the Ultuna library, both e-books and printed versions.
2) Animal Nutrition 7th ed. (2011).
Författare: McDonald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J. F D., Morgan, C. A., Sinclair, L. A., Wilkinson, R. G.
ISBN: 978-1-4082-0423-8
3) In addition selected scientific papers and handouts on laboratory methods will be used in the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Husdjursvetenskap - masterprogram Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0166 Anmälningskod: SLU-40025 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%