Ny sökning
HV0189

Grundläggande husdjursgenetik och avel

Andra kursvärderingar för HV0189

Läsåret 2021/2022

Grundläggande husdjursgenetik och avel (HV0189-10300) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Grundläggande husdjursgenetik och avel (HV0189-M1300) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Grundläggande husdjursgenetik och avel (HV0189-30137) 2021-01-18 - 2021-06-06

HV0189 Grundläggande husdjursgenetik och avel, 7,5 Hp

Basic Animal Breeding and Genetics

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 30 hp husdjursvetenskap
eller

- 30 hp biologi
eller
- 30 hp veterinärmedicin
eller
- 30 hp djuromvårdnad

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om husdjursgenetik och avel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- på ett lättbegripligt sätt förklara vad husdjursavel syftar till,

- redogöra för grundläggande genetik, organisation av arvsmassan samt reglering av genuttryck.
- förklara vad biologisk variation innebär, vad som orsakar den och hur den kan beskrivas,

- förklara hur genetisk variation kan förändras genom evolutionära processer och naturligt urval, och hur genetisk variation kan bevaras,

- utföra enklare beräkningar av sannolikhet för avkommans genotyp givet föräldrarnas genotyp, skatta allelfrekvenser, genetisk variation, egenskapers arvbarhet samt enskilda djurs inavelsgrad,

- beskriva hur genetiska samband samt enskilda djurs avelsvärde kan skattas,
- beskriva olika typer av avelsprogram och bedöma deras konsekvenser för djurens välfärd.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av husdjursavel och dess syfte. Kursen belyser mendelsk nedärvning, organisation av arvsmassa, genreglering, geners funktion, genfamiljer samt centrala genetiska och molekylärgenetiska metoder. Kursen innehåller även biologisk variation, populationsgenetik, bevarandebiologi, inavel, mått på genetisk variation och samband mellan egenskaper, och avelsprogram. I kursen diskuteras både naturligt urval samt strategier för hållbar genetisk förbättring av husdjur. Etiska frågor belyses i kursen.

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och demonstrationer av beräkningar, samt diskussioner och frågestunder online. Studenterna befäster sina kunskaper genom räkneövningar och övningsuppgifter.
I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, skriftlig kommunikation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination. Godkända inlämningsuppgifter och deltagande i diskussion online kan ge bonuspoäng till tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med skriftlig tentamen i Uppsala i slutet av kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Genetik
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0189 Anmälningskod: SLU-10326 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 25%