Ny sökning
HV0189

Grundläggande husdjursgenetik och avel

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för HV0189

Läsåret 2022/2023

Grundläggande husdjursgenetik och avel (HV0189-M1326)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Grundläggande husdjursgenetik och avel (HV0189-10300)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Grundläggande husdjursgenetik och avel (HV0189-M1300)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Grundläggande husdjursgenetik och avel (HV0189-30137)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan

HV0189 Grundläggande husdjursgenetik och avel, 7,5 Hp

Basic Animal Breeding and Genetics

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 30 hp husdjursvetenskap

eller


- 30 hp biologi

eller

- 30 hp veterinärmedicin

eller

- 30 hp djuromvårdnadUndantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om husdjursgenetik och avel.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- på ett lättbegripligt sätt förklara vad husdjursavel syftar till,


- redogöra för grundläggande genetik, organisation av arvsmassan samt reglering av genuttryck.

- förklara vad biologisk variation innebär, vad som orsakar den och hur den kan beskrivas,


- förklara hur genetisk variation kan förändras genom evolutionära processer och naturligt urval, och hur genetisk variation kan bevaras,


- utföra enklare beräkningar av sannolikhet för avkommans genotyp givet föräldrarnas genotyp, skatta allelfrekvenser, genetisk variation, egenskapers arvbarhet samt enskilda djurs inavelsgrad,


- beskriva hur genetiska samband samt enskilda djurs avelsvärde kan skattas,

- beskriva olika typer av avelsprogram och bedöma deras konsekvenser för djurens välfärd.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av husdjursavel och dess syfte. Kursen belyser mendelsk nedärvning, organisation av arvsmassa, genreglering, geners funktion, genfamiljer samt centrala genetiska och molekylärgenetiska metoder. Kursen innehåller även biologisk variation, populationsgenetik, bevarandebiologi, inavel, mått på genetisk variation och samband mellan egenskaper, och avelsprogram. I kursen diskuteras både naturligt urval samt strategier för hållbar genetisk förbättring av husdjur. Etiska frågor belyses i kursen.Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och demonstrationer av beräkningar, samt diskussioner och frågestunder online. Studenterna befäster sina kunskaper genom räkneövningar och övningsuppgifter.

I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, skriftlig kommunikation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination. Godkända inlämningsuppgifter och deltagande i diskussion online kan ge bonuspoäng till tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med skriftlig tentamen i Uppsala i slutet av kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Genetik

Betygskriterier

Course: HV0189 Basic Animal Breeding and Genetics

Grading criteria* and type of examination for the different learning outcomes

Grade 5

The student writes about basic genetics and organization of the genome in a scientific way with correct terminology.

The student performs calculations of genetic diversity and interprets the result.

The student compares and discusses breeding programmes and breeding strategies for different species and under different conditions.

Grade 4

The student gives a detailed definition of basic genetic concepts

The student shows in what way different factors can have an effect on the genetic variation

The student chooses an appropriate calculation method in a given situation

The student makes relevant choices of breeding strategies with defined conditions

Grade 3

The student explains the purpose of animal breeding in an easy-to-understand manner

The student gives an account of basic genetics, organization of the genome as well as regulation of gene expressions

The student explains what biological variation means, what causes it and how it can be described

The student explains how genetic variation can be changed through evolutionary processes and natural selection and how genetic variation can be preserved

The student carries out simple calculations of probability of the genotype of the offspring given the genotypes of parents, allele frequencies, genetic variation, heritabilities and individual animals' inbreeding

The student describes how genetic correlations and individual animals' breeding values can be estimated

The student describes various types of breeding programs and assess their consequences for the animals' welfare

Learning outcomes

1. Explain the purpose of animal breeding in an easy-to-understand manner

2. Give an account of basic genetics, organization of the genome as well as regulation of gene expressions

3. Explain what biological variation means, what causes it and how it can be described

4. Explain how genetic variation can be changed through evolutionary processes and natural selection and how genetic variation can be preserved

5. Carry out simple calculations of probability of the genotype of the offspring given the genotypes of parents,? allele frequencies, genetic variation, heritabilities and individual animals' inbreeding

6. Describe how genetic correlations and individual animals' breeding values can be estimated

7. Describe various types of breeding programs and assess their consequences for the animals' welfare

Type of examination

Written exam

Written exam

Written exam

Written exam

Written exam

Written exam

Written exam

* Criteria for Grade 4 and 5 that defines the additional requirements besides the underlying grading level(s)

To receive grade 3 (passed) the student should reach at least grade 3 on all seven learning outcomes.

The examination is a written home exam and an oral exam in zoom. The student need to pass both the written and the oral exam to pass the course. On the written exam, grade 3 corresponds to 60% of the total score on the exam. For grade 4, at least 75% of the total score is required and for grade 5 at least 90%. A very good performance in the oral exam can lead to a higher grade if a student performs just under a threshold for a higher grade on the written exam. There are four voluntary assignments that can give 2 bonus points each that will be added to the result of the written exam.

Litteraturlista

Introduction to veterinary genetics by F.W. Nicholas (3rd edition 2010).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0189 Anmälningskod: SLU-10326 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 25%