Ny sökning
HV0193

Etologi och anatomi

Hej!

Nu börjar det dra ihop sig till kursstart för Etologi och anatomi. Webbregistreringen för kursen öppnar den 23 september, titta gärna in då och kolla att allt fungerar. I samband med registrering får du tillgång till lärplattformen Canvas där all information och kursmaterial publiceras under kursen. Här hittar du bl.a. information om kursstart, uppdaterat schema och annat material.

Välkommen till kursen och glöm inte att registrera dig på kursen.

Mvh Christina

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

HV0193 Etologi och anatomi, 7,5 Hp

Ethology and anatomy

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Etologi 4,50 1002
Anatomi 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2, Biologi B

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i etologi och anatomi främst inriktat på lantbrukets djur.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för djurs naturliga beteenden och deras evolutionära bakgrund,
- beskriva hur djurs beteende är kopplat till djurens välfärd inom olika typer av djurhållning,
- redogöra för vanliga onormala beteenden samt de grundläggande orsakerna bakom,
- genomföra en mindre etologisk studie samt diskutera fördelar och nackdelar med vissa etologiska metoder,
- använda sig av korrekt terminologi inom etologi,
- söka, granska samt muntligt och skriftligt redovisa vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom etologi.
- redogöra för de vanligaste husdjurens anatomiska byggnad.

Innehåll

Kursen ger en inblick i etologins grunder och evolutionära bakgrund. Kursen har fokus på naturligt beteende hos lantbrukets djur, men också hur kunskap om djurs beteende kan användas för att förstå djurs välfärd i olika typer av djurhållning. Studenten kommer att få öva sig i att genomföra en liten etologisk studie, och på så vis få en inblick i etologins metoder och arbetssätt. I kursen ingår bland annat föreläsningar, övningar och seminarier. Anatomiundervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektionsövningar och gruppövningar med djurmaterial.
Inom kursen tränas följande generella kompetenser: Informationskompetens och kritiskt tänkande, skriftlig och muntlig kommunikation.
Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar och seminarium.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa moment kan genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Medansvariga:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: Ersätter delvis HV0109, HV0139, HV0140 och HV0141
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) The Ethology of Domestic Animals- An Introductory Text (3rd edition)
Författare: Edited by Per Jensen
ISBN: 978 1 78639 1650
Kommentar: Boken kommer användas som kurslitteratur för etologidelen på kursen.
2) Kompendium i husdjurens Anatomi
Kommentar: Kompendiet används som kurslitteratur för anatomidelen på kursen och finns att köpa vid receptionen i Ulls hus vid terminsstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0193 Anmälningskod: SLU-10008 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%