Ny sökning
HV0195

Utformning av avelsprogram

Kursen ger kunskaper som är tydligt tillämpbara i verkliga avelsprogram. Kursen ger en översikt av hållbarhetsbegreppets tillämpning i husdjursavel.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0195

Läsåret 2021/2022

Utformning av avelsprogram (HV0195-30001)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Utformning av avelsprogram (HV0195-M3001)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

HV0195 Utformning av avelsprogram, 15,0 Hp

Designing breeding programmes

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Diskussioner 1,0 0102
Övningar 3,0 0103
Projekt 3,0 0104
Skriftlig tentamen 8,0 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

180 hp på grundnivå, varav

• 7 hp genetik

• 7,5 hp statistiksamt Engelska 6

Mål

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper i praktisk husdjursavel och god kontakt med husdjursgenetiker.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva hur avelsorganisationer arbetar och förklara varför dagens avelsprogram ser ut som de gör,

- skatta genetiska parametrar, avelsvärden och genetiskt framsteg,

- konstruera avelsprogram för husdjur av olika art, i olika miljöer och typer av produktionssystem,

- bedöma avelsprogram för husdjur med avseende på olika hållbarhetsaspekter och föreslå konkreta åtgärder för att förbättra dessa program,

- kritiskt granska vetenskaplig litteratur i husdjursavel.

Innehåll

Kursen ger kunskaper som är tydligt tillämpbara i verkliga avelsprogram. Kursen ger en översikt av hållbarhetsbegreppets tillämpning i husdjursavel. Exempel på föreläsningsämnen är avelsmål, ekonomiska vikter och avelsvärdering, genomisk selektion genetisk variation.Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner kring vetenskaplig litteratur med anknytning till föreläsningarna. I ett projekt, som utförs i grupp, gör studenterna en hållbarhetsutvärdering av ett realistiskt avelsprogram. I projektet ingår en etisk diskussion av avelsarbetet.Studenten tränar sin färdighet i statistik under hela kursen, att använda vid tentamen och i det kommande yrkeslivet. Studenten tränar parameterskattning, avelsvärdering och skattning av genetiskt framsteg i datorövningar. Resultat från datorövningarna används också i projektet.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, grupparbeten och diskussioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter kunskaper om grundläggande husdjursavel och genetik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Ersätter: HV0175

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0195 Anmälningskod: SLU-30140 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%