Ny sökning
HV0200

Hållbar akvakultur

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0200-10327 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0200

Läsåret 2021/2022

Hållbar akvakultur (HV0200-10339)

2021-08-30 - 2022-01-16

Kursplan

HV0200 Hållbar akvakultur, 15,0 Hp

Sustainable aquaculture

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- Kemi 2

- Biologi 2

- Matematik 3b eller 3cUndantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom ämnet vattenbruk.Efter avslutad kurs ska studenten inom respetive tema kunna:

- beskriva grundläggande anatomi och fysiologi hos våra vanligaste odlingsarter,

- kritiskt granska de vanligaste typerna av odlingssystem i akvakultur,

- förklara grundläggande näringsbehov hos våra vanligaste odlingsarter,

- beskriva för- och nackdelar med de på marknaden förekommande och kommande fodermedel till odlad fisk, samt betydelsen av deras egenskaper för fodertillverkning, utfodringstekniker och fiskens funktion samt dess kvalitet som livsmedel,

- redogöra för grundläggande genetik och reproduktionsfaktorer hos våra vanligaste odlingsarter,

- beskriva hur genetiska avelsvärde kan skattas hos våra vanligaste odlingsarter,

- beskriva grundläggande hälsa och välfärdfaktorer hos våra vanligaste odlingsarter.

Innehåll

Kursen omfattar fem teman.1. Viktiga vattenbruksarter och produktionssystem. Temat omfattar bakgrundsinformation kring de viktigaste arterna inom vattenbruk, inklusive fiskar, evertebrater, som kräftdjur, bivalver samt alger. Även olika typer av odlingssystem kommer presenteras, tillsammans med deras respektive för- och nackdelar vad gäller produktion och miljöeffekter.2. Reproduktion inom vattenbruket. Här redogörs för olika reproduktionsstrategier som förkommer bland vattenlevande organismer relevanta för vattenbruk. Temat omfattar även viktiga genetiska, epigenetiska och miljömässiga faktorer som påverkar reproduktionsfysiologin.

3. Avel och genetik. Studenten kommer bli bekant med vanligt förekommande avelsscheman för vattenbruksarter inklusive odling för populationsvård/sportfiske. Grundläggande principer för uppskattning av genetiska parametrar och avelvärden inom vattenbruksrelaterat avelsarbete kommer presenteras. Även moderna genomiska verktyg omfattas. Studenten kommer få en inblick hur man kan använda statistikprogram som programmet R för att själv utföra beräkningar som används inom avelsarbetet. Datorövningar omfattar avelsdata baserat på traditionella stamtavlor och genomisk information.4. Näringslära, utfodring och foderteknologi inom vattenbruk. Detta tema omfattar en genomgång av olika foderråvaror och hur dessa används för foderkomposition och –produktion. En introduktion till olika foderproduktionstekniker ingår. Kursen tar även upp hur olika råvarors näringsinnehåll påverkar tillväxt, utveckling, reproduktion, hälsa och kvalitet hos odlad fisk och skaldjur. Ämnet omfattar genomgång av matsmältningssystem och smältbarhet hos olika foderingredienser och näringsämnen. Även anti-näringsämnen och andra bioaktiva ämnen i foder och råvaror omfattas, samt hur dessa påverkar organismen och miljön. Studenten kommer att få lära sig om livsmedelssäkerhet och –regler kring alternativa råvaror och tillsatser. Även konkret arbete med foderkomposition och utfodring samt utformning av foderförsök omfattas under detta tema.5. Hälsa och välfärd. Här presenteras de viktigaste sjukdomarna, smittsamma och icke-smittsamma, som kan drabba fisk och skaldjur i odling. Genomgången omfattar en rad olika patogener som bakterier, virus, parasiter samt svampliknande organismer som har negativ påverkan på djurets hälsa och välbefinnande. Även icke smittsamma åkommor relaterade till extrema väderförhållanden och intensiv odling omfattas. Fokus ligger på smittskyddsarbete i form av preventiva åtgärder, avvikelser och provtagning. Kursen ger kunskap om indikatorer på djurhälsa , djurvälfärd och sjukdomstillstånd samt ger insikt om behandlingsmetoder.Undervisning sker i form av föreläsningar och genomgångar av beräkningar samt laborationer och studiebesök. Detta kompletteras med interaktiva diskussioner med möjlighet att ställa frågor online. Kunskapsuppbyggnad bygger även på egenarbete och inlämningsuppgifter.Inom kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, skriftlig kommunikation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination. Godkända inlämningsuppgifter. Godkänt deltagande i online-diskussioner kan ge extra poäng för examensresultatet.

Dessa träffar kommer också användas för kompleterande examination utöver duggor och tentor som sker via nätet. Dessa kan både vara muntliga, i form av diskussionsfrågor, och skriftliga, i form av flervalsfrågor.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

All undervisning i kursen sker på distans.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Betygskriterier

Dear All,

The final grade will be derived from the following:

Assignment literature review (Excel spreadsheet) : 10%

Project : 30%

Active participation : 10%

Written exam: 50%

Litteraturlista

Organic Aquaculture
**Länk: **https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-05603-2#about
**Författare: **Giuseppe Lembo - Elena Mente
**ISBN: **978-3-030-05603-2
**Kommentar: **Additional reading will be provided to you during the course, mainly optional articles that will be posted in our virtual classroom Canvas throughout the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0200 Anmälningskod: SLU-10327 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 50%