Ny sökning
JU0038

Miljörätt

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Miljörätt!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-02-01 till 2022-02-18. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Jeanette och Hanna, utbildningsadministratörer på Institutionen för Ekonomi

Andra kursvärderingar för JU0038

Läsåret 2020/2021

Miljörätt (JU0038-30184) 2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Miljörätt (JU0038-30171) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Miljörätt (JU0038-30197) 2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Miljörätt (JU0038-30137) 2018-02-15 - 2018-03-20

JU0038 Miljörätt, 7,5 Hp

Environmental Law

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter genomgången kurs skall de studerande:
- kunna orientera sig i EU:s miljörätt,
- ha kunskap om de viktigaste rättsreglerna inom svensk miljörätt, således de regler om skydd för yttre miljö (vatten, luft, ekologi, landskapsbild m m) som gäller vid markanvändning och naturresursutvinning och vid olika slags hantering av miljöfarliga produkter
– ha kunskap om miljöprocessen och om rättsliga metoder för miljökontroll
- ha en metodisk färdighet vid praktisk tillämpning av miljörättsliga regler.

Innehåll

Kursen innefattar undervisning om främst följande:
- Juridikens grunder och grundläggande relevant EU-rätt: Syftet är att ge sådan kunskap om rättsregler, rättskällor och rättstillämpning så att den följande miljörättsliga undervisningen kan förstås.
- Plan- och marklagstiftning: Främst plan- och bygglagen samt miljöbalkens regler om hushållning med mark- och vattenområden.
- Miljöbalkens allmänna delar: De regler som är allmängiltiga för hela balkens tillämpningsområde; allmänna hänsynsregler, miljökonsekvensbeskrivningar, miljökvalitetsnormer, prövning och tillsyn m.m.
- Naturvård: Miljöbalkens regler om naturvård och artskydd samt skogsvårdslagen.
- Skyddslagstiftning: Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, jordbruk, kemikalier och avfall.
- Lagstiftning om naturresursutvinning, t.ex. miljöbalkens regler om vattenverksamhet, minerallagstiftning samt lagstiftning om jakt och fiske. Balkens regler behandlas relativt ingående, övrig lagstiftning översiktligt.
- Reparativa krav och sanktioner: Översiktligt om miljöbalkens regler om förorenade områden, skadestånd för miljöskada och sanktioner.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, seminarier samt självstudier

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända redovisningar på seminarierna, godkänd tentamen samt närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurstillfället ges ej som fristående kurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Agrar ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0038 Anmälningskod: SLU-30209 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%