Ny sökning
JU0040

Handelsrättslig översiktskurs

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för JU0040

Läsåret 2022/2023

Handelsrättslig översiktskurs (JU0040-30184)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Handelsrättslig översiktskurs (JU0040-10219)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

JU0040 Handelsrättslig översiktskurs, 15,0 Hp

Basic Course in Commercial Law

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen del I 7,5 0101
Redovisning 3,0 0102
Tentamen del II 4,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet.

Mål

Kursen skall ge god kännedom om centrala civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser som är av betydelse för företag och organisationer som agerar på den svenska marknaden.Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

- ha kännedom om de delar av den svenska rättsordningen som är aktuella i kommersiella förhållanden.

- vara väl förtrogna med det handelsrättsliga perspektivet och de aktuella metodfrågorna.

- förstå innebörden av aktuella rättsregler samt tillämpa dessa på specifika problem.

- analysera konsekvenserna av de aktuella rättsreglerna.

- kunna uppfatta, identifiera och formulera frågor som är relevanta för att lösa företagsrelaterade rättsliga problem.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och handledningar. Viss undervisning kan vara webbaserad. En viktig del av kunskapsinhämtning sker genom läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Vidare ingår problembaserade grupparbeten.Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera rättsliga ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar juridiska frågeställningar i samband med företagande.Kursen inleds med en introduktion där olika principfrågor blir behandlade, ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat. Där beskrivs också olika metodfrågor och rättsreglernas roll och konsekvenser i ett perspektiv som utgår från behovet av ett ämnesintegrerat synsätt på företagande.Kursen är i övrigt indelad i 11 avsnitt.

- Det första behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas tillkomst, funktion och systematik samt om viktiga centrala juridiska begrepp.

- Det andra behandlar olika grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Där studeras bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål.

- Det tredje behandlar allmän köprätt och de särskilda köprättsliga regler som gäller i förhållandet mellan näringsidkare och konsument.

- Det fjärde behandlar olika regler inom fastighetsrättens område, bland annat om köpeavtalets form, olika ansvarsfrågor men också om olika typer av nyttjanderätter miljörätt.

- Det femte handlar om de allmänna reglerna om skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden.

- Det sjätte behandlar bolag och föreningar, bland annat de regler som bestämmer förutsättningarna för aktiebolag och andra former av bolag och föreningar.

- Det sjunde behandlar de regler som gäller fordringar och kreditsäkerheter.

- Det åttonde behandlar marknadsrättsliga frågor i vid mening, bland annat de rättsregler som gäller immateriella rättigheter och marknadsföring men också reglerna om konkurrens, korruption och affärsetik.

- Det nionde behandlar grundläggande arbetsrättsliga bestämmelser, bland annat om kollektivavtal, anställningsavtal och arbetsmiljö.

- Det tionde behandlar familjerättsliga regler som gäller ekonomiska frågor.

- Kursen avslutas med ett elfte avsnitt som behandlar grundläggande regler om redovisning och revision.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkänt projektarbete och redovisning samt närvaro vid obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: JU0031

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Adolfsson, Kjell; Norberg, JohannaHandelsrätt-Juridik som analytiskt och strategiskt verktyg

Liber,

Senaste upplaga gäller

Obligatorisk.

Dahlman, ChristianRätt och rättfärdigande : en tematisk introduktion i allmän rättslära

2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

Obligatorisk.

Hemström, Carl; Giertz, MagdalenaBolag, föreningar, stiftelser : En introduktion

Norstedts Juridik AB,

Senaste upplaga gäller

Obligatorisk.

Lagbok

Senaste upplaga gäller

Obligatorisk.

Material från institutionen,

Tillhandahålls via institutionens IT-tjänst

Obligatorisk.

Övrig rekommenerad litteratur

Frans, EmmaLarmrapporten

Första upplagan: Stockholm: Volante, [2017]

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0040 Anmälningskod: SLU-30328 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%